S? d?ng CPU c?a ?ng d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? s? d?ng MSXML 6.0 đ? x? l? yêu c?u XML đ?t đ?n 100% trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 ho?c các h? th?ng khác có MSXML 6.0 cài đ?t chu...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 968967 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 1. M?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? ch?y trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 (SP3) ho?c m?t h? th?ng khác có Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? (MSXML) 6.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 2. Các ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? s? d?ng MSXML 6.0 đ? x? l? yêu c?u XML.
Trong các t?nh hu?ng căng th?ng n?ng, s? d?ng CPU c?a m?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đ?t đ?n 100 ph?n trăm. N?u v?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính đơn, toàn b? h? th?ng ng?ng đáp ?ng. N?u v?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính s?, toàn b? h? th?ng g?p s? d?ng CPU cao. Trong Task Manager, b?n có th? th?y r?ng vi?c s? d?ng CPU x? l? m?t là 100 ph?n trăm.

Ví d?, tr?nh MonitoringHost.exe, h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 g?p s? d?ng CPU cao v? c?a v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? MSXML 6.0 không x? l? các ngu?n tài nguyên SpinLock chính xác trong các t?nh hu?ng căng th?ng n?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix cho Windows Vista và Windows Server 2008

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows Vista và Windows Server 2008 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m này có th? đư?c li?t kê trên trang "yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 0 . 20 xxx Windows RTM LDR
  6.0.600 1 . 22xxx Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1 SP1 LDR
 • Service Pack 1 (SP1) đư?c tích h?p vào Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxxx s? phiên b?n.
 • Bi?u hi?n t?p tin (.manifest) và MUM t?p tin (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t . MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista RTM
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.3500.01,343,48824 Tháng tư, 200915: 58x 86SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200915: 58x 86SP0
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.4000.01,335,80824 Tháng tư, 200915: 58x 86SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200915: 58x 86SP1
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.5001.01,336,32024 Tháng tư, 200915: 41x 86SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200915: 41x 86SP2
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista RTM x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.3500.01,765,37624 Tháng tư, 200916: 22x 64SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200916: 22x 64SP0
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.4000.01,732,09624 Tháng tư, 200916: 04x 64SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200916: 04x 64SP1
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.5001.01,797,6324 Tháng tám 200915: 40x 64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i4 Tháng tám 200915: 40x 64SP2
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.4000.03,765,76024 Tháng tư, 200915: 52IA-64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200915: 52IA-64SP2
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Msxml6.dll6.20.5001.03,765,76024 Tháng tư, 200915: 31IA-64SP
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 ngư?i24 Tháng tư, 200915: 31IA-64SP

Thông tin hotfix cho Windows XP

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP SP3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Windows XP v?i Service Pack 3, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msxml6.dll6.20.1102.01,382,40030 Tháng ba, 200916: 13x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

MSXML 6.0 là bao g?m trong Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP SP3. MSXML 6.0 có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong hệ điều hành sau như m?t thành ph?n trong s? ban nh?c (OOB).
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP SP1
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Đ? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a MSXML 6.0, h?y truy c?p sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d21c292c-368b-4ce1-9dab-3e9827b70604

Thu?c tính

ID c?a bài: 968967 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB968967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 968967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com