IIS kí nh?p cho xác th?c tích h?p Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? các yêu c?u và ph?n ?ng giao ti?p gi?a m?t khách hàng HTTP và m?t máy ch? Internet Information Services (IIS) khi xác th?c tích h?p Windows đư?c c?u h?nh. Bài vi?t này c?ng minh ho? cách IIS Nh?t k? này quá tr?nh xác th?c trong IIS Nh?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Xác th?c tích h?p Windows s? d?ng c? Kerberos v5 xác th?c và NTLM xác th?c. Kerberos là m?t giao th?c xác th?c ngành công nghi?p-tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? xác minh danh tính ngư?i dùng hay máy tính. N?u Thư mục Họat động đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? b? ki?m soát mi?n đang ch?y Windows 2000 Server, Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008, và trình duyệt Web khách hàng h? tr? giao th?c xác th?c Kerberos v5, khách hàng và IIS server s? d?ng Kerberos v5 xác th?c. N?u không, khách hàng và IIS server s? d?ng NTLM xác th?c.

Lưu ? Đ? bi?t thông tin chi ti?t v? xác th?c tích h?p Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/80c79abb-348d-467a-92fe-825e696be3351033.mspx?MFR=True
Cách IIS Nh?t k? NTLM và Xác thực Kerberos trong IIS các kí nh?p t?p tin là khác nhau, tùy thu?c vào giao th?c nh?ng g? đang đư?c s? d?ng.

N?u máy ch? IIS và khách hàng HTTP mà làm cho các web site yêu c?u c? hai h? tr? giao th?c Kerberos, và IIS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Kerberos, kí nh?p m?c mà trông gi?ng như dư?i đây xu?t hi?n trong IIS kí nh?p cho các khách hàng yêu c?u và h? ph?c v? ph?n ?ng:

# Ph?n m?m: Microsoft Internet Information Services 6.0
# Phiên b?n: 1.0 # Ngày: 2009-01-01 02: 48: 20
# Các l?nh v?c: ngày th?i gian s-sitename s-ip cs-phương pháp thân cây cs-uri cs-uri truy v?n s-c?ng cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-t?nh tr?ng sc-substatus sc-win32-t?nh tr?ng
2009-01-01 02: 48: 20 W3SVC1 <serverIP>GET / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254
2009-01-01 02: 48: 21 W3SVC1 <serverIP>nh?n đư?c / - 80 Domain\User <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0</clientIP> </serverIP></clientIP></serverIP>

N?u máy ch? IIS ho?c khách hàng HTTP không h? tr? giao th?c Kerberos, ho?c n?u máy ch? IIS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng ch? NTLM, các lo?i sau đây c?a kí nh?p m?c xu?t hi?n trong IIS kí nh?p cho các khách hàng yêu c?u và h? ph?c v? ph?n ?ng:

# Ph?n m?m: Microsoft Internet Information Services 6.0
# Phiên b?n: 1.0
# Ngày: 2009-01-05 02: 29: 47
# Các l?nh v?c: ngày th?i gian s-sitename s-ip cs-phương pháp thân cây cs-uri cs-uri truy v?n s-c?ng cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-t?nh tr?ng sc-substatus sc-win32-t?nh tr?ng
2009-01-01 02: 29: 47 W3SVC1 <serverIP>GET / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254
2009-01-01 02: 29: 47 W3SVC1 <serverIP>GET / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 1 0
2009-01-01 02: 29: 47 W3SVC1 <serverIP>nh?n đư?c / - 80 Domain\User <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0</clientIP> </serverIP></clientIP></serverIP></clientIP></serverIP>

Xác th?c tích h?p Windows

IIS có th? đư?c c?u h?nh đ? h? tr? các giao th?c Negotiate, giao th?c NTLM, ho?c c? hai. IIS 6.0 và phiên b?n trư?c, đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách c?u h?nh phím NTAuthenticationProviders metabase. Trong IIS 7.0, đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách thi?t l?p thích h?p <Provider></Provider> nguyên t? theo các <windowsAuthentication></windowsAuthentication> y?u t? trong các t?p tin ApplicationHost.config ho?c trong web.config file.

Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? Windows c?u h?nh tích h?p xác th?c trong IIS 6.0 và phiên b?n trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
215383Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS h? tr? c? giao th?c Kerberos và giao th?c NTLM cho m?ng xác th?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh Windows tích h?p xác th?c trong IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc754628.aspx

Xác thực Kerberos

Sau đây là hai ví d? k?ch b?n d?a trên. Trong trư?ng h?p đ?u tiên, IIS đư?c c?u h?nh đ? h? tr? c? giao th?c Negotiate và giao th?c NTLM. Trong trư?ng h?p th? hai, ch? Negotiate giao th?c đư?c h? tr?.

K?ch b?n 1-Negotiate giao th?c và giao th?c NTLM

Trong ví d? này, IIS đư?c c?u h?nh đ? h? tr? c? giao th?c Negotiate và giao th?c NTLM. IIS 6.0 và phiên b?n trư?c, đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách thi?t l?p phím NTAuthenticationProviders metabase đ? "Negotiate, NTLM". IIS 7.0 và phiên b?n m?i nh?t, c? hai giao th?c Negotiate và giao th?c NTLM ph?i đư?c li?t kê như là nhà cung c?p trong ph?n <windowsAuthentication>.

Lưu ? Trong ví d? sau đây, tiêu đ? yêu c?u và ph?n ?ng tiêu đ? đang chi?m đư?c b?ng cách s? d?ng công c? Microsoft Network Monitor 3.2. T?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a các công c? giám sát m?ng, ghé thăm Web site sau:</windowsAuthentication>
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?displaylang=en&ID=4865
Khi Microsoft Internet Explorer làm cho m?t yêu c?u, Internet Explorer luôn luôn xem xét yêu c?u đ?u tiên c?a m?t k?t n?i m?i s? đư?c vô danh. V? v?y, Internet Explorer không g?i b?t k? ?y nhi?m như m?t ph?n c?a yêu c?u. Đây là m?t ví d? v? các tiêu đ? yêu c?u Internet Explorer s? g?i trong yêu c?u đ?u tiên cho m?t ngu?n tài nguyên:

HTTP: Yêu c?u, GET /
L?nh: nh?n đư?c
ProtocolVersion: HTTP/1.1
Ch?p nh?n: h?nh ?nh/gif, h?nh ?nh/x-xbitmap, h?nh ?nh/jpeg, h?nh ?nh/pjpeg * / *
Ch?p nh?n ngôn ng?: en-us
Ch?p nh?n-Encoding: gzip, thâu b?t
UserAgent: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Máy ch?: www.kerberos.com
K?t n?i: Gi?-s?ng

N?u máy ch? IIS không đư?c c?u h?nh đ? h? tr? vô danh xác th?c, máy ch? IIS tr? v? m?t t?nh tr?ng 401.2 cho khách hàng mà khách hàng không đư?c phép. Cùng v?i trạm đậu l?i, máy ch? c?ng s? g?i m?t danh sách các giao th?c xác th?c máy ch? h? tr?. Các tiêu đ? ph?n ?ng IIS tr? v? trong k?ch b?n này trông gi?ng như sau:

HTTP: Ph?n ?ng, HTTP/1.1, m? trạm đậu = 401
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 401, trái phép
L? do: không đư?c phép
ContentLength: 1656
ContentType: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
WWWAuthenticate: thương lư?ng
WWWAuthenticate: NTLM

Sau khi các IIS máy ch? g?i ph?n ?ng này, IIS vi?t các m?c liên k?t sau đây đ? kí nh?p IIS:

<Date> <Time>W3SVC<ID> <serverIP> nh?n đư?c / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254</clientIP> </serverIP> </ID></Time></Date>

Lưu ? T?nh tr?ng win32 c?a "2148074254" (c?ng đư?c đ?nh ngh?a như là-2146893042 / 0x8009030E / SEC_E_NO_CREDENTIALS) có ngh?a là "không có ch?ng ch? có s?n trong các gói ph?n m?m b?o m?t." Nói cách khác, các khách hàng đ? không g?i b?t k? ?y nhi?m.

Sau khi khách hàng nh?n đư?c ph?n ?ng 401.2 t? h? ph?c v? IIS, khách hàng hi?u r?ng IIS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng xác th?c tích h?p Windows thay v? vô danh xác th?c. Do đó, khách hàng ph?i cung c?p thông tin xác th?c thích h?p trong yêu c?u c?a m?nh.

Khách hàng sau đó làm cho m?t yêu c?u tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

HTTP: Yêu c?u, GET /
L?nh: nh?n đư?c
URI: /
ProtocolVersion: HTTP/1.1
Ch?p nh?n: h?nh ?nh/gif, h?nh ?nh/x-xbitmap, h?nh ?nh/jpeg, h?nh ?nh/pjpeg * / *
Ch?p nh?n ngôn ng?: en-us
Ch?p nh?n-Encoding: gzip, thâu b?t
UserAgent: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Máy ch?: www.kerberos.com
K?t n?i: Gi?-s?ng
Gi?y phép: thương lư?ng
YIIJ5wYGKwYBBQUCoIIJ2zCCCdegJDAiBgkqhkiC9xIBAgIGCSqGSIb3EgECAgYKKwYBBAGCNwICCqKCCa0EggmpYIIJpQYJKoZIhvcSAQICAQBugggtygmUMIIJkKADAgEFoQMCAQ6iBwMFACAAAACjggPMYYIDyDCCA8SgAwIBBaENGwtWQU5EQU5BLkNPTaIjMCGgAwIBAqEaMBgbBEhUVFAbEHd3dy5rZXJiZXJvc

Lưu ? Trong bài này, các Kerberos vé trong ?y quy?n: thương lư?ng tiêu đ? đ? đư?c c?t ng?n.

IIS server yeâu caàu. IIS server th?y r?ng khách hàng đ? bao g?m thông tin xác th?c b?ng cách thêm ?y quy?n: thương lư?ng tiêu đ? và giá tr?. N?u các khách hàng đ? g?i thông tin ?y nhi?m h?p l?, xác th?c là thành công. IIS sau đó g?i các ph?n ?ng sau:

HTTP: Ph?n ?ng, HTTP/1.1, m? trạm đậu = 200
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 200, Ok
L? do: OK
Ngày: xxx, <Date> <Time>GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
ContentLength: 19
ContentType: text/html
WWWAuthenticate: Thương lư?ng =</Time> </Date>

Lưu ? Các bư?c chi ti?t v? cách Xác thực Kerberos di?n ra đư?c không bao g?m ? đây. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?c ho?t đ?ng Xác thực Kerberos, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc758557.aspx
IIS sau đó vi?t các m?c sau đây đ? kí nh?p IIS:

<Date> <Time>W3SVC<ID> <serverIP> GET /time.asp - 80 Domain\user <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0</clientIP> </serverIP> </ID></Time></Date>

K?ch b?n 2 - đàm phán ngh? đ?nh thư

Trong k?ch b?n mà IIS đư?c c?u h?nh đ? h? tr? ch? giao th?c Negotiate thay v? giao th?c Negotiate và giao th?c NTLM, yêu c?u và ph?n ?ng d?ng ch?y là như nhau. kí nh?p vào IIS Nh?t k? c?ng là như nhau. S? khác bi?t là trong các ph?n ?ng ban đ?u IIS làm cho yêu c?u vô danh t? tr?nh duy?t. Trong trư?ng h?p này, IIS g?i ch? tiêu đ? Negotiate:

HTTP: H?i đáp, HTTP/1.1,
M? trạm đậu = 401
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 401, trái phép
L? do: không đư?c phép
ContentLength: 1656
ContentType: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
WWWAuthenticate: thương lư?ng

Xác th?c NLTM

Đây là m?t k?ch b?n d?a trên ví d? trong đó IIS đư?c c?u h?nh đ? h? tr? ch? NTLM giao th?c. IIS 6.0 và phiên b?n trư?c, đi?u này đư?c th?c hi?n b?i có ch?a khóa NTAuthenticationProviders metabase đư?c thi?t l?p đ? "NTLM". IIS 7.0 và phiên b?n m?i nh?t, ch? NTLM giao th?c ph?i đư?c li?t kê như là m?t nhà cung c?p trong ph?n <windowsAuthentication>.

M?t l?n n?a, Internet Explorer không bao g?m b?t k? thông tin xác th?c trong yêu c?u đ?u tiên trên m?t k?t n?i m?i:</windowsAuthentication>

HTTP: Yêu c?u, GET /
L?nh: nh?n đư?c ProtocolVersion: HTTP/1.1
Ch?p nh?n: h?nh ?nh/gif, h?nh ?nh/x-xbitmap, h?nh ?nh/jpeg, h?nh ?nh/pjpeg * / *
Ch?p nh?n ngôn ng?: en-us
Ch?p nh?n-Encoding: gzip, thâu b?t
UserAgent: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Máy ch?: www.kerberos.com
K?t n?i: Gi?-s?ng

N?u máy ch? IIS không đư?c c?u h?nh đ? h? tr? vô danh xác th?c, máy ch? tr? v? m?t t?nh tr?ng 401.2 cho khách hàng mà khách hàng không đư?c phép. Cùng v?i trạm đậu l?i, máy ch? c?ng s? g?i m?t danh sách các giao th?c xác th?c máy ch? h? tr?. Các tiêu đ? ph?n ?ng IIS tr? l?i trong trư?ng h?p này ch? có NTLM trông gi?ng như sau:

HTTP: Ph?n ?ng, HTTP/1.1, m? trạm đậu = 401
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 401, trái phép
L? do: không đư?c phép
ContentLength: 1656
ContentType: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
WWWAuthenticate: NTLM

IIS sau đó vi?t m?t m?c nh?p tương t? v?i ph?n sau đây đ? kí nh?p IIS:

<Date> <Time>W3SVC<ID> <serverIP> nh?n đư?c / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254</clientIP> </serverIP> </ID></Time></Date>

Khi khách hàng nh?n đư?c thông báo c?a máy ch? máy ch? h? tr? giao th?c NTLM, khách hàng re-sends yêu c?u. Khách hàng bao g?m thông tin xác th?c trong m?t tiêu đ? cho phép:

HTTP: Yêu c?u, GET /
L?nh: nh?n đư?c
URI: /
ProtocolVersion: HTTP/1.1
Ch?p nh?n: h?nh ?nh/gif, h?nh ?nh/x-xbitmap, h?nh ?nh/jpeg, h?nh ?nh/pjpeg * / *
Ch?p nh?n ngôn ng?: en-us
Ch?p nh?n-Encoding: gzip, thâu b?t
UserAgent: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Máy ch?: www.kerberos.com
K?t n?i: Gi?-s?ng
Gi?y phép: NTLM TlRMTVNTUAABAAAAB7IIoAcABwssAoAAAACAAIACAAAABWQU5XSU5YUFZBTkRBTkE =

Là m?t ph?n c?a b?t tay NTLM, máy ch? th?a nh?n r?ng các khách hàng đ? g?i thông tin xác th?c. Tuy nhiên, h? ph?c v? nhu c?u c?a khách hàng đ? g?i thêm thông tin. Do đó, các máy ch? tr? v? m?t ph?n ?ng 401 tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

HTTP: Ph?n ?ng, HTTP/1.1, m? trạm đậu = 401
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 401, trái phép
L? do: không đư?c phép
ContentLength: 1539
ContentType: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
NTLMAuthorization: NTLM
TlRMTVNTUAACAAAADgAOADgAAAAFgomiRCfS+kdwvJ0MAAAAAAAAAAJYAlgBGAAAABQLODgAAAA9WAEEATgBEAEEATgBBAAIADgBWAEEATgBEAEEATgBBAAEAFgBXAEkATgBEAEss8AVwBTADIAMAAwADMABAAWAHYAYQBuAGQAYQBuAGEALgBjAG8AbQADAC4AVwBpAG4AZABvAHcAcwAyADAAMAAzAC4AdgBhAG4AZA

IIS sau đó vi?t m?t m?c nh?p vào IIS Nh?t k? gi?ng như sau:

<Date> <Time>W3SVC<ID> <serverIP> nh?n đư?c / - 80 - <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 401 1 0</clientIP> </serverIP> </ID></Time></Date>

T?nh tr?ng 401.1 IIS s? g?i cho các khách hàng mà khách hàng ph?i cung c?p cho ph?n c?n l?i c?a thông tin xác th?c h?p l?. Khách hàng nh?n đư?c th? thách này. Khách hàng sau đó s? g?i m?t yêu c?u thêm tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

HTTP: Yêu c?u, GET /
L?nh: nh?n đư?c
URI: /
ProtocolVersion: HTTP/1.1
Ch?p nh?n: h?nh ?nh/gif, h?nh ?nh/x-xbitmap, h?nh ?nh/jpeg, h?nh ?nh/pjpeg * / *
Ch?p nh?n ngôn ng?: en-us
Ch?p nh?n-Encoding: gzip, thâu b?t
UserAgent: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Máy ch?: www.kerberos.com
K?t n?i: Gi?-s?ng
NTLMAuthorization: NTLM
TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAHgAAAAYABgAkAAAAA4ADgBAAAAAGgAaAE4AAAAQABAAaAAAAAAAAACoAAAABYKIoFYAQQBOAEQAQQBOAEEAQQBkAG0AaQBuAGkAcwB0AwwHIAYQB0AG8AcgBWAEEATgBXAEkATgBYAFAAo53RVbJ / EucAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcWyNNNlQLNMC3EVd + aoZCA9lkh8dVY/M

Khi máy ch? IIS nh?n đư?c yêu c?u này, các máy ch? IIS liên l?c v?i b? b? ki?m soát mi?n đ? hoàn thành yêu c?u xác th?c. Khi yêu c?u xác th?c c?a khách hàng đư?c xác nh?n, IIS s? g?i m?t ph?n ?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

HTTP: Ph?n ?ng, HTTP/1.1, m? trạm đậu = 200
ProtocolVersion: HTTP/1.1
StatusCode: 200, Ok
L? do: OK
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-cung c?p-b?i: ASP.NET
ContentLength: 19
ContentType: text/html
Cache-control: tư nhân

Lưu ? Các bư?c chi ti?t v? cách NTLM xác th?c di?n ra đư?c không bao g?m ? đây. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?c ho?t đ?ng NTLM xác th?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb643328.aspx
Sau khi IIS g?i ph?n ?ng này, IIS vi?t các m?c liên k?t sau đây đ? kí nh?p IIS:

<Date> <Time>W3SVC<ID> <serverIP> GET /time.asp - 80 Domain\User <clientIP>Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0</clientIP> </serverIP> </ID></Time></Date>

THAM KH?O

Cho bi?t thêm informationabout làm IIS authenticates tr?nh duy?t khách hàng, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
264921Làm th? nào IIS authenticates tr?nh duy?t khách hàng
Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n Kerberos trong IIS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326985Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n Kerberos trong IIS
Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? s?a đ?i các tài s?n AuthPersistence Metabase đ? xác th?c đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318863Làm th? nào đ? s?a đ?i các tài s?n AuthPersistence Metabase đ? đi?u khi?n xác th?c
Cho nhi?u informationabout m?t v?n đ? hi?u su?t ch?m x?y ra khi b?n s? d?ng xác th?c tích h?p Windows IIS 6.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
917557Kh?c ph?c: B?n có th? g?p ch?m hi?u su?t khi b?n s? d?ng xác th?c tích h?p Windows cùng v?i giao th?c Xác thực Kerberos trong IIS 6.0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft NTLM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb643328.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Kerberos, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa378747 (VS.85) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xác th?c IIS tích h?p Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/80c79abb-348d-467a-92fe-825e696be3351033.mspx?MFR=True
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài s?n NTAuthenticationProviders metabase trong IIS 6.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/ea7cd846-33da-49c9-927f-d4e76d6309ac.mspx?MFR=True
Đ? bi?t thêm thông tin v? các <windowsAuthentication>tài s?n c?u h?nh IIS 7.0, ghé thăm Web site sau:</windowsAuthentication>
http://www.IIS.net/ConfigReference/System.webServer/Security/Authentication/windowsAuthentication

Thu?c tính

ID c?a bài: 969060 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
  • Microsoft Internet Information Services 5.1
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbhowto kbsurveynew kbmt KB969060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com