Windows XP Service Pack 3 b?zes klienta dator? nevar izmantot IEEE 802.1 x autentifik?ciju, izmantojot PEAP PEAP MSCHAPv2 dom?n?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 969111 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju Active Directory dom?na t?kla vid?:
  • Konfigur?t Windows Server 2008 datoram k? t?kla politikas serveri (NPS).
  • Iesp?jot IEEE 802.1 x autentifik?cijas t?kl?.
  • Aizsarg?ta papla?in?mo autentifik?cijas protokolu (PEAP) izmanto?anai Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2 (PEAP-MSCHAPv2) t?kl?.
?aj? scen?rij?, ja Windows XP Service Pack 3 (SP3)-pamatojoties klienta dators m??ina izveidot savienojumu ar t?klu, izmantojot IEEE 802.1 x autentifik?ciju, IEEE 802.1 x autentifik?cija neizdodas.

Piez?mes
  • ?? probl?ma rodas, lietojot lietot?ja kontu, ko izmanto oblig?tu lietot?ja profilu.
  • ?? probl?ma nerodas, izmantojot lietot?ja kontu, kas lieto viesabon??anas lietot?ja profilu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows XP 3. servisa pakotne instal?ta dator?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Windows XP ar Service Pack 3 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rastls.dll5.1.2600.5780149,50420-Mar-200913: 07x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, ar 802.1 x autentifik?ciju vadu t?klu, apmekl?jiet ?o Web vietu:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Network/bb545365.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par t?kla politikas serveri, apmekl?jiet ??das Web vietas:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Network/bb629414.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dd197475.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju, PEAP MSCHAPv2, apmekl?jiet ?o Web vietu:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa370027 (VS.85). aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 969111 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB969111 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 969111

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com