M?t máy tính khách hàng d?a trên Windows XP Service Pack 3 không th? s? d?ng xác th?c IEEE 802.1 x khi b?n s? d?ng PEAP v?i PEAP-MSCHAPv2 trong m?t tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969111 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây trong môi trư?ng m?ng mi?n Active Directory:
  • B?n c?u h?nh máy tính d?a trên Windows Server 2008 như chính sách m?ng máy ch? (NPS).
  • B?n cho phép xác th?c IEEE 802.1 x trong m?ng.
  • B?n s? d?ng b?o v? m? r?ng xác th?c giao th?c (PEAP) v?i giao th?c xác th?c b?t tay thách th?c Microsoft phiên b?n 2 (PEAP – MSCHAPv2) trong m?ng.
Trong trư?ng h?p này, khi m?t Windows XP Service Pack 3 (SP3)-máy tính khách hàng d?a trên c? g?ng tham gia vào m?ng b?ng cách s? d?ng xác th?c IEEE 802.1 x, xác th?c IEEE 802.1 x không thành công.

Ghi chú
  • V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có s? d?ng m?t h? sơ ngư?i s? d?ng b?t bu?c.
  • V?n đ? này không x?y ra khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có s? d?ng m?t h? sơ ngư?i dùng di đ?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 3 đư?c cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows XP v?i Service Pack 3, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rastls.dll5.1.2600.5780149,50420 Tháng ba, 200913: 07x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?ng có dây v?i xác th?c 802.1 X, ghé thăm Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/bb545365.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách ch? m?ng, truy c?p vào các trang Web sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/bb629414.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd197475.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? PEAP-MSCHAPv2, ghé thăm Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa370027 (VS.85) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 969111 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB969111 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:969111

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com