Raksta ID: 969227 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

HP Smart Web Printing, nav sader?gs ar Microsoft Internet Explorer 9 un Internet Explorer 10. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet jaunu HP Smart Print programma vai atsp?jot pievienojumprogrammu Smart Web Printing.

Risin?jums

Lejupiel?d?t jaun?ko versiju HP Smart drukas

HP Smart Web Printing ir aizst?ta ar HP Smart Print. Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet jaunu HP Smart Print programma, dodoties uz HP ??d? t?mek?a vietn?:
Lejupiel?d?t HP viedo drukas

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Atsp?jot HP Smart Web Printing

Ja j?s neizmantojat, HP Smart Web Printing, varat atsp?jot ?o pievienojumprogrammu, noklik??inot uz vienm?r atv?rt programmu Internet Explorer bez ??s pievienojumprogrammas , ja redzat zi?ojumu, kur? teikts, ka "HP Smart Web Printing pievienojumprogrammu var izrais?t Internet Explorer crash vai nerea???anu."

Vai varat palaist ??du probl?mu risin?t?ju, lai atsp?jotu pievienojumprogrammas nav sader?gs.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
?aj? rakst? aprakst?tie probl?ma var?tu tikt atrisin?ta autom?tiski labotu Internet Explorer pievienojumprogrammu probl?mas, kad IE uzkaras vai iesald? probl?mu risin?t?ju.
?? trauc?jummekl?t?ja nov?r? daudzas probl?mas.apg?t vair?kpalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Piez?me. HP Smart Web Printing ir pievienojumprogramma programmai Internet Explorer, kas ?auj atlas?t un tikai viet?u saturs, kuru v?laties druk?t. ?? programmat?ra ir instal?ta parasti lietojot uzst?d?t HP printeris HP programmat?ras kompaktdisku.

Papildindorm?cija

K? p?rl?ka pievienojumprogrammas ietekm? manu datoru?

Internet Explorer pievienojumprogrammas: bie?i uzdotie jaut?jumi

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 969227 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. febru?ris - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveytest kbaddin kb3rdparty kbexpertisebeginner kbfaq kbhowto kbsurveynew kbprb kbcip kbsmbportal kbmsifixme kbfixme kbmt KB969227 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 969227

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com