Identifikator ?lanka: 969227 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada otvorite Windows Internet Explorer, prikaza?e se poruka o problemu kompatibilnosti izme?u programa Internet Explorer i dodatka HP Smart Web Printing.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte najnoviju verziju softvera HP Smart Web Printing.

Napomena
Softver HP Smart Web Printing je zamenjen alatkom HP Smart Print koja se koristi zajedno sa trakom sa alatkama Bing. Alatku HP Smart Print podr?avaju programi Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9.

Da biste dobili najnoviju verziju alatke HP Smart Print za Internet Explorer 9

Da biste preuzeli najnoviju verziju alatke HP Smart Print, kliknite na slede?u vezu da biste posetili HP Veb lokaciju:

HP Smart Print


Zaobila?enje

Onemogu?avanje softvera HP Smart Web Printing

Da bismo umesto vas onemogu?ili softver HP Smart Web Printing, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim pratite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft usluge automatskog re?avanja problema: Internet Explorer se zamrzava ili pada


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e za sve jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Popravi?u sâm


Da biste sami re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
 2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
 3. Kada vidite poruku sa sadr?ajem ?Programski dodatak HP Smart Web Printing mo?e dovesti do toga da Internet Explorer padne ili prestane da se odaziva?, izaberite stavku Uvek otvaraj Internet Explorer bez ovog programskog dodatka.

Dodatne informacije

HP Smart Web Printing je programski dodatak za Internet Explorer pomo?u kojeg mo?ete da izaberete i od?tampate samo ?eljeni sadr?aj na Veb lokaciji. Ovaj softver se naj?e??e instalira kada pomo?u CD-a sa HP softverom instalirate HP ?tampa?.

Reference

Na koji na?in programski dodaci za pregleda?e uti?u na moj ra?unar?

Dodaci za Internet Explorer: naj?e??a pitanja

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 969227 - Poslednji pregled: 28. septembar 2012. - Revizija: 9.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbsurveytest kbmatsfixme kbaddin kb3rdparty kbexpertisebeginner kbfaq atdownload kbhowto kbsurveynew kbprb kbcip kbsmbportal KB969227

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com