Gre?ka ?Internet Explorer mo?e da prestane da se odaziva ili da se neo?ekivano zatvori zbog ovog programskog dodatka? koja se javlja kada pokrenete Drive Letter Access

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 969228 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Re?enje

Da biste re?ili problem sa kompatibilno??u koji se javlja kada poku?ate da pokrenete programski dodatak Drive Letter Access u programu Windows Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9, izaberite neki od slede?ih metoda.

Napomena
Pre nego ?to se ovaj problem javi, dobi?ete slede?e upozorenje:

Zbog ovog programskog dodatka Internet Explorer mo?e da prestane da se odaziva ili da otka?e
Internet Explorer <n> nije kompatibilan sa va?om verzijom programskog dodatka ?Drive Letter Access? za Internet Explorer.

1. metod: Onemogu?ite programski dodatak Drive Letter Access u programu Internet Explorer

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Popravi automatski

Napomena Ako ?elite da sami re?ite problem, idite na odeljak ?Popravi ru?no?.

Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema pomo?u usluge Windows Update mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.Saznajte vi?ePokreni odmah


Popravi ru?no

Da biste ru?no otklonili ovaj problem, onemogu?ite dodatak Drive Letter Access koriste?i slede?e korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
 2. Pokrenite Internet Explorer. Pojavi?e se dijalog sa upozorenjem ?Internet Explorer mo?e da prestane da se odaziva ili da se neo?ekivano zatvori zbog ovog programskog dodatka?.
 3. Izaberite stavku Uvek otvaraj Internet Explorer bez ovog programskog dodatka, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2787811
Napomena Ova ispravka ne uti?e na rad programa Drive Letter Access. Program Drive Letter Access i dalje mo?ete da koristite za narezivanje CD-ova i DVD-ova kada onemogu?ite programski dodatak.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Instalacija najnovije verzije programskog dodatka

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste preuzeli najnoviju verziju programskog dodatka Drive Letter Access, kliknite na slede?e dugme da biste posetili Veb lokaciju kompanije Roxio (Veb lokacija je dostupna samo na engleskom):
Prona?ite je na lokaciji nezavisnog proizvo?a?a

Napomena Programski dodatak Drive Letter Access je sada preimenovan u Roxio Burn. Kada preuzmete i instalirate Roxio Burn, re?i?ete problem kompatibilnosti izme?u ovog programa i programa Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Need More Help?

Mo?ete da dobijete pomo? i od zajednice na mre?i Microsoft zajednica da prona?ete vi?e informacija na lokaciji Microsoft podr?ka ili Windows pomo? i kako da, odnosno da saznate vi?e o opcijama pomo?na podr?ka.Svojstva

Identifikator ?lanka: 969228 - Poslednji pregled: 29. novembar 2012. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbsurveytest kbaddin kbmatsfixme kb3rdparty kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbhowto atdownload kbfaq kbcip kbsmbportal KB969228

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com