Raksta ID: 969393 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

J?s esat p?rl?ko?anu ar Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.Programmu Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir inform?cija par Internet Explorer versiju. ?aj? rakst? apskat?ts ar?, Noteik?ana, kura Internet Explorer versija ir instal?ta dator?.

Laidiena versijas Internet Explorer logus

Internet Explorer versiju numurus Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 un Windows 8, izmantojiet ??du form?tu:
prim?r? versija.papildversija.b?v?juma numurs.subbuild numurs
?? tabula nor?da iesp?jamo Internet Explorer versiju numuri.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VersijaProdukts
4.40.308Programma Internet Explorer 1.0 (Plus! sist?mai Windows 95)
4.40.520Programma Internet Explorer 2.0
4.70.1155P?rl?kprogramm? Microsoft ® Internet Explorer 3.0
4.70.1158P?rl?kprogramm? Microsoft ® Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Programma Internet Explorer dator? 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 vai 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 platformas Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 platformas Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Programm? Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 ar Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 ar Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (2. beta versija)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, veidot 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, veidot 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, veidot 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, veidot 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows NT 4.0 un Windows 95/98)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows NT 4.0 un Windows 95/98)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (tikai Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (tikai Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & interneta r?ku Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 oper?t?jsist?mai Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 papildu dro??bu priv?tuma Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 ar 1. servisa pakotne
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotne
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 valsts Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 valsts Preview (Beta) atsvaidzin??anas
6.00.2600.0000Programma Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servisa pakotni 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows XP SP3
6.00.3663.0000Programma Internet Explorer 6 RC1 Windows Server 2003
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 sist?mai Windows Server 2003 (izlaidums)
6.00.3790.1830Programma Internet Explorer 6 sist?mai Windows Server 2003 SP1 un Windows XP x64
6.00.3790.3959Programma Internet Explorer 6 SP2, Windows Server 2003 SP1 un Windows XP x64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows XP un Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows XP un Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows Server 2003 SP2 x64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows XP SP2 x64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 Windows Server 2008 un Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 oper?t?jsist?mai Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 un Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 oper?t?jsist?mai Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2 (izlaidums)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Programma Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 pat?r?t?ju Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 presei Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 oper?t?jsist?mai Windows 8
Piez?mes
 • Maz?ksvar?go versijas numuru, b?v?juma numurs un subbuild numuru var par?d?t bez treil??ana null?m. Piem?ram, var tikt att?lots versija 7.00.5730.1100, k? 7.0.5730.11.
 • Visas versijas Internet Explorer 5.0 (un jaun?k?m versij?m, kas ir ?pa?i piel?gotas ar Microsoft Internet Explorer administr?cijas komplektu (IEAK)) ir viena no ??m virkn?m p?c versijas numurs. Lai skat?tu ?o inform?ciju, izv?ln? pal?dz?ba noklik??iniet uz par :
  IC = interneta satura sniedz?js
  = Interneta pakalpojumu sniedz?js
  CO = uz??muma administrators
 • Internet Explorer versiju 4.0 un jaun?kas versijas ietvert Atjaunin?jums versijas adreses rindi?a, kas uzskaita visus instal?tos atjaunin?jumus vai labojumfailus pa?reiz?j? Internet Explorer versij?. Atjaunin?jumus programmai Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 vai Internet Explorer 5.0 vai jaun?k?s versij?s tiek sak?rtoti p?c to atbilsto?o Microsoft zin??anu b?ze raksta numurs.
 • Internet Explorer versiju skaits sarakst? ir balst?ta uz Windows versij?m. Saraksta numer?cijas var?tu main?t ar jaun?ko labojumfailu.
 • Kompil?cijas numurs Internet Explorer Windows Vista laidiena versijas ir t?ds pats k? cit?m versij?m.
 • Lai ieg?tu inform?ciju par at??ir?b?m starp 7.00.5730.1100 un 7.00.5730.1300 versiju Internet Explorer 7, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  http://blogs.MSDN.com/ie/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Izmai?as par Internet Explorer dialoglodzi?? Internet Explorer 9 un Internet Explorer 10

Par Internet Explorer dialoglodzi?u var atv?rt, noklik??inot uz Pal?dz?ba un p?c tam uz par Internet Explorer. Vai nospiediet tausti?u kombin?ciju Alt + X, un p?c tam j?nospie?.


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
IE9RTM
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
IE 10 - par Internet Explorer dialoglodzi??
Viena mai?a no iepriek??j?m Internet Explorer versij?m ir, k? m?s to izmantojam lauku Atjaunin??anas versij?m . ?is lauks tiek atjaunin?ts katru reizi, kad Internet Explorer 9 vai Internet Explorer 10 ir atjaunin?tas. Versijas numurs ir ??das sast?vda?as:

 • App galven?s versijas lauks paliks 9 vai 10.
 • App nepilngad?gais versiju lauk? b?s 0.
 • Atjaunin?t p?rskat?t lauku b?s palielin?jums ar 1 katram Internet Explorer atjaunin?jums, kas ir atbr?vota.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
IE9PartsVisiem labojumiem ir saist?ta zin??anu b?ze rakst? (piem., KB2360131 -MS10-071: programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu) ar to saist?tas. Raksts sniedz detaliz?tu inform?ciju par to, kas ir iek?auts atjaunin?jumu, un tas ar? sniedz detaliz?tu inform?ciju par bin?ros failus, kas atjaunin?ti. Par Internet Explorer dialoglodzi?? sniedz saiti uz Microsoft zin??anu b?ze rakst?, kas saist?ts ar nesen ieg?d?to atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer k? viegls veids, k? ieg?t vair?k inform?cijas.

Piem?ram, ja ir instal?ta Internet Explorer 9 pirmaj? korekcij?, Par Internet Explorer dialoglodzi?? ir saite uz "atjaunin?t versijas: 9.0.1 (KB2530548)."


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
IE9Update

Noteik?ana, kura Internet Explorer Windows versija

Lai noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Visas Internet Explorer versijas, izv?ln? pal?dz?ba noklik??iniet uz Par Internet Explorer . Inform?ciju par produktu un versija tiek par?d?ti dialoglodzi??, kas par?d?s.
 • Izmantot re?istru. Internet Explorer versiju var noteikt, apskatot ??du re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Ja ?? atsl?ga par?d?s "versija" v?rt?ba, ir instal?ta Internet Explorer 4.0 vai jaun?ka versija. Versijas virknes v?rt?ba ir versijas numurs Internet Explorer 4.0 (vai jaun?kas versijas), kas ir instal?ta j?su dator?. (Piem?ram, Internet Explorer 5 versijas virknes v?rt?ba ir "5.0.2014.0216"). ?emiet v?r?, ka tikai viens nulle tiek glab?ta maz?ksvar?go versijas numuru re?istr? ja jaun?k?s versijas numurs ir 00. Ja jaun?k?s versijas numurs ir 00, pilna versija v?rt?ba tiek saglab?ta. (Piem?ram, 5.50.4807.2300 ir saglab?ti re?istr? k? 5.50.4807.2300.)

  Piez?me Internet Explorer 10 versijas virknes v?rt?ba ir 9.10.9200.16384 un svcVersion virknes v?rt?ba ir 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x nevar pievienot versijas v?rt?bu re?istr?. T? viet?, to v?rt?ba "build" re?istra atsl?gai tiek pievienota un atjaunina virknes v?rt?ba "IVer" uz "103". Par atgriezenisku savietojam?bu Internet Explorer 4.0 un jaun?kas versijas main?t vai pievienot veidot v?rt?bu. Internet Explorer 3.x, b?v?t v?rt?bas ir virknes, kas satur ?etrciparu kompil?cijas numurs. (Piem?ram, "1300" ir programma Internet Explorer 3.02 veidot v?rt?bu). Internet Explorer 4.0 un jaun?kas versijas, veidot v?rt?ba ir virkne, kur? ir Piecz?mju v?rt?bu, aiz kura atrodas punkts un ?etri vair?k rakstz?mju ??d? form?t?:
  versionbuild lielu skaitu.subbuild numurs
  Piem?ram, Internet Explorer 5 v?rt?ba "build" ir "52014.0216".
 • Noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija, izmantojot Faila Shdocvw. dll:

  Internet Explorer 3.0 l?dz 6, p?rl?kprogramma tiek ieviesta faila Shdocvw. dll (?aulas dokumentu objektu un vad?klu bibliot?ka). Faila Shdocvw. dll versija var izmantot, lai noteiktu versiju Internet Explorer 3.0 l?dz 6 kas instal?ta j?su dator?. Lai noteiktu versijas numuru, programma Internet Explorer 7, jums ir j?nosaka, iexplore. exe versijas numurs. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz atrastun p?c tam noklik??iniet uz Failiem vai map?m.
  2. Nosaukts adreses lodzi?? ierakstiet Shdocvw. dll, un p?c tam noklik??iniet uz Atrast t?l?t.
  3. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Shdocvw. dll un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  4. Noklik??iniet uz cilnes versija .
  5. Atk?rtojiet soli no 2 l?dz 4, bet 2. soli, t? viet? ierakstiet iexplore.exe. Ja iexplore. exe versiju 7.xProgramma ir instal?ta Internet Explorer 7. Izmantojiet Internet Explorer versijas tabulas iepriek? ?aj? rakst? sal?dzin?t versijas numurs laidiena versijas Internet Explorer 7.
  ?aj? tabul? ir uzskait?tas da??das faila Shdocvw. dll versijas un atbilsto?o programmas Internet Explorer versij?s.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProdukts
  4.70.1155P?rl?kprogramm? Microsoft ® Internet Explorer 3.0
  4.70.1158P?rl?kprogramm? Microsoft ® Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Programma Internet Explorer dator? 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 vai 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 platformas Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Programm? Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 ar Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 ar Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (2. beta versija)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, veidot 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, veidot 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, veidot 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, veidot 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows NT 4.0 un Windows 95/98)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows NT 4.0 un Windows 95/98)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (tikai Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (tikai Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & interneta r?ku Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 oper?t?jsist?mai Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 papildu dro??bu priv?tuma Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 ar 1. servisa pakotne
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotne
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 valsts Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 valsts Preview (Beta) atsvaidzin??anas
  6.00.2600.0000Programma Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servisa pakotni 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v. 01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Programma Internet Explorer 6 RC1 Windows Server 2003
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 sist?mai Windows Server 2003 (izlaidums)
  6.00.3790.1830Programma Internet Explorer 6 sist?mai Windows Server 2003 SP1 un Windows XP x64


  Piez?mes
  • Maz?ksvar?go versijas numuru, b?v?juma numurs un subbuild numuru var par?d?t bez treil??ana null?m. Piem?ram, var tikt att?lots versija 7.00.5730.1100, k? 7.0.5730.11.
  • Faila Shdocvw. dll ir instal?ti map? %Windir%\System sist?m? Windows 95, Windows 98 un Windows Millennium Edition. Faila Shdocvw. dll ir instal?ti map? %WINDIR%\System32. sist?m? Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003. Ja faila Shdocvw. dll neeksist?, Internet Explorer vai nu ir nepareizi instal?ta vai nav instal?ta.
  • Ja j?su dator? faila Shdocvw. dll versija nav nor?d?ta ?aj? tabul?, ir instal?ta Internet Explorer labojumfails, atjaunin?jumu vai dro??bas atjaunin?jums, kas ir jaun?ka faila Shdocvw. dll versija. Piem?ram, Shdocvw. dll versija 6.0.2800.1170 Internet Explorer 6 SP1 ir iek?auta MS03-015: kumulat?vais Internet Explorer (813489) pakotni pl?ksteris April, 2003. Ja j?su Shdocvw. dll versija nav nor?d?ta ?aj? tabul?, j?s izmantojat Internet Explorer versija, kas ir vistuv?k versijas numuru, kas ir vec?ka par versiju skaitu. Noteikt, kura Internet Explorer labojumfails, atjaunin??anas vai dro??bas atjaunin?jums ir instal?ts, mekl?t dator? Shdocvw. dll versijas numurs un "Shdocvw. dll" Microsoft zin??anu b?z?.
  • Internet Explorer 6 Update v. 01 un v ir pirmsizlaides versijas Internet Explorer 6, main?t Internet Explorer darb?bu, ja programma iel?d? ActiveX vad?klas. ?ie pirmsizlaides atjaunin?jumi tiek instal?ti L?dz?spar?d??an?s re??ms un nedr?kst ietekm?t instal??anu vai versijas numurs Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v. 01 un v nepiecie?ama Windows XP Service Pack 1. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ?iem pirmsizlaides atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
   http://MSDN.Microsoft.com/en-us/IE/bb969055.aspx
  • Internet Explorer versiju skaits sarakst? ir balst?ta uz Windows versij?m. Saraksta numer?cijas var?tu main?t ar jaun?ko labojumfailu.
 • Noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija, izmantojot skriptu:

  Visas Internet Explorer versijas nos?ta inform?ciju par versiju Hypertext Transfer Protocol (HTTP) lietot?ja a?ents inform?ciju galven?. ?o inform?ciju var nolas?t skripta t?mek?a lap?. Papildinform?ciju par to, k? lietot skriptu, lai ieg?tu Internet Explorer versijas numuru, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
  167820 Noteik?ana p?rl?kprogrammas versiju no skripta
  272413 Noteik?ana, p?rl?kprogrammas veidu, p?rl?kprogrammas objektu servera puses skriptu
  t?mek?a lapa izstr?d?t?ji var izmantot ?o inform?ciju, lai izmantot priek?roc?bu jaun?s iesp?jas jaun?kas versijas Internet Explorer (piem?ram, dinamisko HTML vai kan?lu p?rl?k? Internet Explorer 4.x) un pazemin?t agr?k?m Internet Explorer versij?m, kuras neatbalsta ?os l?dzek?us.

  Ja jums ir unik?li identific? Internet Explorer versija 5.0 vai jaun?ka versija (Microsoft Win32 un UNIX platform?s) programmu, izmantojiet P?RL?KPROGRAMMAS darb?bu isComponentInstalled vai getComponentVersion metodes. Papildinform?ciju par ??s metodes, skatiet ??du Microsoft vietnes:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms531350.aspx
  Piez?me ??s metodes nedarbojas, ja klients ir nevis Internet Explorer 5 vai jaun?ka versija (uz Microsoft Win32 un UNIX platform?m tikai).

Internet Explorer versijas cit?m oper?t?jsist?m?m

Internet Explorer for Windows 3.1, Internet Explorer UNIX Sun Solaris, UNIX HP-UX Internet Explorer un Internet Explorer Macintosh vairs nav pieejamas vietn? vai Microsoft neatbalsta.

Programma Internet Explorer for Macintosh un Windows 3.1.

Programm? Internet Explorer, izv?ln? pal?dz?ba noklik??iniet uz Par Internet Explorer . Macintosh Apple izv?ln? noklik??iniet uz Par Internet Explorer . Versijas numurs tiek par?d?ta dialoglodzi??, kas par?d?s. Iesp?jamo versiju numuri ir ??di:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1.
2.012.15.1.2.
2.13.05.1.3
3.03.0 a5.1.4.
3.0 a3.01A5.2.
3.014.05.2.1
3.02A4.5.5.2.2
4.04.5.1.5.2.3
55.01
5.1.
5.1.3
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6
5.1.7
Piez?me Ja 3.0 versijas numuru, jums ir ar? j?p?rbauda, veidot skaitlis blakus versijas numurs. Lai noteiktu, vai esat palaidis programmas Internet Explorer 128 bitu ?ifr??anas versija Macintosh datoriem, Apple izv?ln? noklik??iniet uz Par Internet Explorer un p?c tam noklik??iniet uz atbalstu. ?ifr??anas iepakojum? j?b?t iek?autam pa?reiz?jais ?ifr??anas l?meni. L?k, piem?ri:
 • 40 Bitu International/Export Version
 • 128 Bitu ASV viet?j? tirg? (kas nav paredz?ti eksportam)
V?l viens veids, Noteik?ana, vai izmantojat 128 bitu ?ifr??anas versija, ir izmantot komandu Get Info par vienu no ?iem failiem (atkar?b? no procesoru saimi, PowerPC vai 68xxx) un p?c tam p?rbaud?t inform?ciju par versiju:
 • Sist?mas mapi: Extensions: MS bibliot?kas mape: MS Internet Bibliot?ka (PPC)
 • Sist?mas mapi: Extensions: MS bibliot?kas mape: MS Internet Bibliot?ka (68K)

Internet Explorer UNIX Sun Solaris

Lai noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija pa?laik ir instal?ta Solaris SPARC dator?, r?kojieties ??di:
 1. Atv?rt termin??a logu. Noteiks ce?u instal?ta Internet Explorer failus. (Noklus?juma ce?? ir/usr/viet?j?/microsoft /, kas n?kamajos so?os tiek izmantots k? piem?rs ce??).
 2. Uzvedn? ierakstiet CD /usr/local/Microsoft, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Tips pamatval?ta -d ie *, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek par?d?ts zi?ojums "ie4", j?s izmantojat Internet Explorer 4.0. Ja tiek par?d?ts zi?ojums "ie", j?s izmantojat Internet Explorer 5.0.
 4. Uzvedn? ierakstiet CD ie * / sunos5, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Tips pamatval?ta -l libschannel.so, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Inform?ciju par failu uz ?o tabulu, lai sal?dzin?tu noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija pa?laik ir instal?ta j?su dator?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  FailsVersijaLielumsProdukts
  libschannel.So4.71.2011.4257,668Programm? Internet Explorer 4.01 40 bitu
  libschannel.So4.71.2011.4257,744Programm? Internet Explorer 4.01 128 bitu
  libschannel.So5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40 bitu
  libschannel.So5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128 bitu
  libschannel.So5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128 bitu

Internet Explorer UNIX HP-UX

Lai noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija pa?laik ir instal?ta dator? HP-UX, r?kojieties ??di:
 1. Atv?rt termin??a logu. Noteiks ce?u instal?ta Internet Explorer failus. (Noklus?juma ce?? ir/usr/viet?j?/microsoft /, kas n?kamajos so?os tiek izmantots k? piem?rs ce??).
 2. Uzvedn? ierakstiet CD /usr/local/Microsoft, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Tips pamatval?ta -d ie *, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek par?d?ts zi?ojums "ie4", j?s izmantojat Internet Explorer 4.0. Ja tiek par?d?ts zi?ojums "ie", j?s izmantojat Internet Explorer 5.0.
 4. Uzvedn? ierakstiet CD ie * / ux10, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Ja jums ir Internet Explorer 4.0, ierakstiet pamatval?ta -l libschannel.SL, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja lietojat Internet Explorer 5.0, ierakstiet pamatval?ta -l libcrypt32.sl, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Inform?ciju par failu uz ?o tabulu, lai sal?dzin?tu noteiktu, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija pa?laik ir instal?ta j?su dator?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  FailsVersijaLielumsProdukts
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Programm? Internet Explorer 4.01 40 bitu
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Programm? Internet Explorer 4.01 128 bitu
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40 bitu
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128 bitu


Rekviz?ti

Raksta ID: 969393 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB969393 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 969393

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com