ID c?a bài: 969393 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n đang xem v?i Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin Phiên b?n v? Internet Explorer. Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Phát hành phiên b?n c?a Internet Explorer cho Windows

Các con s? phiên b?n Internet Explorer cho Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, và Windows 8 s? d?ng đ?nh d?ng sau:
phiên b?n chính.phiên b?n ph?.xây d?ng s?.subbuild s?
B?ng này cho th?y các con s? phiên b?n Internet Explorer có th?.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?nS?n ph?m
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! for Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3,01
4.70.1300Internet Explorer 3,02 và 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 n?n t?ng Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 n?n t?ng Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 nhà phát tri?n xem trư?c (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, xây d?ng 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, xây d?ng 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, xây d?ng 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, xây d?ng 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 ch?)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 ch?)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 nhà phát tri?n xem trư?c (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet công c? Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 cho Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 nâng cao an ninh b?o m?t Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Xem trư?c công chúng (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 công làm m?i xem trư?c (Beta)
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (phát hành)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 cho Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 cho Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 cho Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (phát hành)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 phát hành Xem trư?c
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 cho Windows 8
Ghi chú
 • S? phiên b?n ph?, xây d?ng s? và subbuild s? có th? đư?c hi?n th? không có d?u ki?m zero. Ví d?, phiên b?n 7.00.5730.1100 có th? đư?c hi?n th? như 7.0.5730.11.
 • T?t c? các phiên b?n Internet Explorer 5.0 (và các phiên b?n sau đư?c tùy ch?nh v?i Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK)) bao g?m m?t trong chu?i sau đây sau khi m?t s? phiên b?n. Đ? xem thông tin này, b?m v? trên menu tr? giúp :
  IC = Internet cung c?p n?i dung
  = nhà cung cấp dịch vụ Internet
  CO = qu?n tr? doanh nghi?p
 • Phiên b?n Internet Explorer 4.0 và phiên b?n sau này bao g?m m?t d?ng Các phiên b?n C?p Nh?t li?t kê t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c hotfixes cho phiên b?n hi?n t?i c?a Internet Explorer. C?p Nh?t Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 ho?c Internet Explorer 5.0 và các phiên b?n sau đư?c li?t kê b?i s? lư?ng bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft tương ?ng c?a h?.
 • Nh?ng con s? phiên b?n c?a Internet Explorer trong danh sách d?a trên các phiên b?n c?a Windows. Nh?ng con s? danh sách có th? đư?c thay đ?i b?i các hotfix m?i nh?t.
 • Xây d?ng s? Internet Explorer trong b?n phát hành c?a Windows Vista là tương t? như trong các phiên b?n khác.
 • Thông tin v? s? khác nhau gi?a các phiên b?n 7.00.5730.1100 và phiên b?n 7.00.5730.1300 c?a Internet Explorer 7, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
  http://blogs.MSDN.com/IE/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Thay đ?i hộp thoại About Internet Explorer trong Internet Explorer 9 và Internet Explorer 10

B?n có th? m? hộp thoại About Internet Explorer b?ng cách b?m vào Help, sau đó nh?p vào About Internet Explorer. Ho?c, nh?n Alt + X và sau đó b?m A.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9RTM
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE 10 - v? hộp thoại Internet Explorer
M?t thay đ?i t? phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer là cách chúng tôi s? d?ng các l?nh v?c Các phiên b?n C?p Nh?t . Các l?nh v?c đư?c c?p nh?t m?i khi Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 10 đư?c C?p Nh?t. S? phiên b?n có các c?u ph?n sau:

 • Phiên b?n ứng dụng chính trư?ng s? v?n 9 ho?c 10.
 • Phiên b?n ?ng d?ng ti?u l?nh v?c s? v?n 0.
 • L?nh v?c Phiên b?n C?p Nh?t s? tăng 1 cho m?i b?n C?p Nh?t Internet Explorer đư?c phát hành.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9PartsM?i l?n C?p Nh?t có m?t bài vi?t liên quan đ?n ki?n th?c cơ s? (ví d?, KB2360131 -MS10-071: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer) g?n li?n v?i nó. Bài vi?t cung c?p thông tin chi ti?t v? nh?ng g? đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t, và nó c?ng cung c?p thông tin chi ti?t v? các m? nh? phân đư?c C?p Nh?t. hộp thoại About Internet Explorer cung c?p m?t liên k?t đ?n các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft là liên k?t v?i b?n c?p nh?t nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào Internet Explorer m?t cách d? dàng đ? có thêm thông tin.

Ví d?, n?u C?p Nh?t đ?u tiên cho Internet Explorer 9 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, hộp thoại About Internet Explorer s? có m?t liên k?t đ?n "C?p Nh?t phiên b?n: 9.0.1 ()KB2530548)."


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
IE9Update

Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer cho Windows

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:
 • Trong t?t c? các phiên b?n c?a Internet Explorer, nh?p vào About Internet Explorer trên menu tr? giúp . Thông tin s?n ph?m và phiên b?n đư?c hi?n th? trong hộp thoại xu?t hi?n.
 • S? d?ng registry. B?n có th? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách xem đăng ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  N?u giá tr? "Phiên b?n" xu?t hi?n trong này, Internet Explorer 4.0 ho?c phiên b?n sau này đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Phiên b?n chu?i giá tr? ch?a s? phiên b?n c?a Internet Explorer 4.0 (ho?c m?t phiên b?n sau này) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. (Ví d?, giá tr? chu?i Phiên b?n Internet Explorer 5 là "5.0.2014.0216"). Lưu ? r?ng ch? có m?t zero đư?c lưu trong s? ki?m nh?p cho m?t s? phiên b?n ph? n?u s? phiên b?n ph? là 00. N?u s? phiên b?n ph? không ph?i là 00, phiên b?n đ?y đ? giá tr? đư?c lưu tr?. (Ví d?, 5.50.4807.2300 đư?c lưu tr? trong registry như 5.50.4807.2300.)

  Lưu ? Phiên b?n chu?i giá tr? cho Internet Explorer 10 là 9.10.9200.16384, và svcVersion chu?i giá tr? là 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x thêm giá tr? Phiên b?n vào s? ki?m nh?p. Thay vào đó, nó cho bi?t thêm m?t giá tr? "xây d?ng" đ? khóa s? ki?m nh?p cùng và C?p Nh?t giá tr? chu?i "IVer" đ? "103." tương h?p v? sau ngư?c, Internet Explorer 4.0 và phiên b?n sau này thay đ?i ho?c tăng thêm giá tr? xây d?ng. Cho Internet Explorer 3.x, giá tr? xây d?ng là m?t chu?i ch?a s? b?n kí t? đ?i di?n xây d?ng. (Ví d?, "1300" là giá tr? xây d?ng cho Internet Explorer 3,02). Đ?i v?i Internet Explorer 4.0 và phiên b?n m?i nh?t, giá tr? xây d?ng là m?t chu?i ch?a giá tr? năm-k? t?, theo sau là m?t kho?ng th?i gian và b?n nhân v?t nhi?u hơn, đ?nh d?ng sau:
  s? lư?ng l?n versionbuild.subbuild s?
  Ví d?, giá tr? "xây d?ng" cho Internet Explorer 5 là "52014.0216."
 • Xác đ?nh các phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách s? d?ng các ShDocVw.dll t?p:

  Cho Internet Explorer 3,0 thông qua 6, tr?nh duy?t đư?c th?c hi?n trong các t?p tin Shdocvw.dll (Shell đ?i tư?ng tài li?u và ki?m soát thư vi?n). B?n có th? s? d?ng các phiên b?n c?a t?p tin Shdocvw.dll đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer 3,0 thông qua 6 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Đ? xác đ?nh s? phiên b?n c?a Internet Explorer 7, b?n ph?i xác đ?nh s? phiên b?n c?a Iexplore.exe. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, ch? đ? t?m, và sau đó b?m vào T?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  2. Trong h?p Named , g? ShDocVw.dll, và sau đó b?m T?m th?y bây gi?.
  3. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p tin Shdocvw.dll , và sau đó b?m thu?c tính.
  4. Nh?p vào tab Phiên b?n .
  5. L?p l?i bư?c 2 thông qua 4, nhưng ? bư?c 2, thay vào đó g? iexplore.exe. N?u các phiên b?n c?a Iexplore.exe là 7.xcài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 7. S? d?ng b?ng Internet Explorer các phiên b?n trư?c đó trong bài vi?t này đ? so sánh s? phiên b?n phát hành phiên b?n c?a Internet Explorer 7.
  B?ng này li?t kê các phiên b?n khác nhau c?a t?p tin Shdocvw.dll và các phiên b?n tương ?ng c?a Internet Explorer.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?m
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3,01
  4.70.1300Internet Explorer 3,02 và 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 n?n t?ng Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 gói b?n ghi d?ch v? 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 nhà phát tri?n xem trư?c (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, xây d?ng 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, xây d?ng 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, xây d?ng 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, xây d?ng 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 ch?)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 ch?)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 nhà phát tri?n xem trư?c (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet công c? Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 cho Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 nâng cao an ninh b?o m?t Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói b?n ghi d?ch v? 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Xem trư?c công chúng (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 công làm m?i xem trư?c (Beta)
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 xem trư?c nhà phát tri?n (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 xem trư?c nhà phát tri?n (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (phát hành)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64


  Ghi chú
  • S? phiên b?n ph?, xây d?ng s? và subbuild s? có th? đư?c hi?n th? không có d?u ki?m zero. Ví d?, phiên b?n 7.00.5730.1100 có th? đư?c hi?n th? như 7.0.5730.11.
  • Shdocvw.dll t?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại %Windir%\System trong Windows 95, Windows 98, và trong Windows Millennium Edition. Shdocvw.dll t?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại %Windir%\System32 trong Windows NT 4.0, Windows 2000, trong Windows XP và Windows Server 2003. N?u t?p tin Shdocvw.dll không t?n t?i, Internet Explorer ho?c không chính xác đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • N?u các phiên b?n c?a t?p Shdocvw.dll trên máy tính c?a b?n không đư?c li?t kê trong b?ng này, b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix Internet Explorer, C?p Nh?t, ho?c m?t C?p Nh?t b?o m?t có ch?a m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin Shdocvw.dll. Ví d?, Shdocvw.dll phiên b?n 6.0.2800.1170 cho Internet Explorer 6 SP1 là bao g?m trong MS03-015: tháng 4, năm 2003, tích l?y Patch cho gói ph?n m?m Internet Explorer (813489). N?u Phiên b?n c?a Shdocvw.dll b?n không đư?c li?t kê trong b?ng này, b?n đang ch?y phiên b?n Internet Explorer có các phiên b?n g?n nh?t, s? đó là s?m hơn s? phiên b?n c?a b?n. Đ? xác đ?nh mà Internet Explorer hotfix, C?p Nh?t ho?c c?p nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tra c?u cho Shdocvw.dll s? phiên b?n trên máy tính c?a b?n và cho "Shdocvw.dll" trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
  • Internet Explorer 6 Update v.01 và v.04 là prerelease Phiên b?n c?a Internet Explorer 6 thay đ?i hành vi c?a Internet Explorer khi chương tr?nh t?i đi?u khi?n ActiveX. Các b?n C?p Nh?t prerelease đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ch? đ? c?nh nhau và s? không ?nh hư?ng đ?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c phiên b?n s? c?a Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v.01 và v.04 yêu c?u Windows XP Service Pack 1. Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t prerelease, truy c?p web site c?a Microsoft sau:
   http://MSDN.Microsoft.com/en-US/IE/bb969055.aspx
  • Nh?ng con s? phiên b?n c?a Internet Explorer trong danh sách d?a trên các phiên b?n c?a Windows. Nh?ng con s? danh sách có th? đư?c thay đ?i b?i các hotfix m?i nh?t.
 • Xác đ?nh các phiên b?n c?a Internet Explorer b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n:

  T?t c? các phiên b?n c?a Internet Explorer g?i thông tin Phiên b?n trong Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ngư?i s? d?ng đ?i l? thông tin tiêu đ?. Thông tin này có th? đư?c đ?c t? k?ch b?n trên m?t web site. Thông tin v? cách s? d?ng m?t k?ch b?n đ? có đư?c s? phiên b?n c?a Internet Explorer, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  167820 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n tr?nh duy?t t? m?t k?ch b?n
  272413 Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i tr?nh duy?t trong k?ch b?n phía máy ch? mà không có đ?i tư?ng BrowserType
  web site nhà phát tri?n có th? s? d?ng thông tin này đ? chi?m ưu th? c?a các tính năng m?i trong phiên b?n sau c?a Internet Explorer (ch?ng h?n như HTML đ?ng hay kênh Internet Explorer 4.x) và h? c?p cho phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer không h? tr? các tính năng này.

  N?u b?n c?n ph?i nh?n ra duy nh?t Internet Explorer phiên b?n 5.0 ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a chương tr?nh (trên Microsoft Win32 và trên n?n t?ng UNIX), s? d?ng các phương pháp isComponentInstalled ho?c getComponentVersion hành vi CLIENTCAPS. Thông tin v? nh?ng phương pháp này, xem các web site Microsoft sau đây:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531357.aspx

  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531350.aspx
  Lưu ? Nh?ng phương pháp này không làm vi?c n?u khách hàng không ph?i là Internet Explorer 5 ho?c m?t phiên b?n sau này (trên Microsoft Win32 và UNIX n?n t?ng ch?).

Các phiên b?n Internet Explorer cho hệ điều hành khác

Internet Explorer cho Windows 3.1, Internet Explorer cho UNIX vào Sun Solaris, Internet Explorer cho UNIX vào HP-UX và Internet Explorer for Macintosh không c?n có s?n t? ho?c đư?c h? tr? b?i Microsoft.

Internet Explorer for Macintosh or Windows 3.1

Trong Internet Explorer, nh?p vào About Internet Explorer trên menu tr? giúp . Trên máy Macintosh, nh?p vào About Internet Explorer trên Apple menu. S? phiên b?n s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại xu?t hi?n. Các con s? phiên b?n có th? bao g?m:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13,05.1.3
3,03.0a5.1.4
3.0a3.01A5.2
3,014,05.2.1
3.02a4,55.2.2
4,04.5.15.2.3
55,01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Lưu ? N?u s? phiên b?n 3.0, b?n c?ng nên ki?m tra xây d?ng s? bên c?nh s? phiên b?n. Đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y m? hóa m?nh m? 128-bit phiên b?n c?a Internet Explorer cho Macintosh, nh?p vào About Internet Explorer trên Apple đơn, và sau đó nh?p vào h? tr?. M?t m? hoá h?p nên ch?a m?c m?t m? hoá hi?n nay. Dư?i đây là ví d?:
 • 40 Bit phiên b?n qu?c t?/xu?t kh?u
 • 128 Bit cho chúng tôi trong nư?c (không cho xu?t kh?u)
M?t cách khác đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n m? hóa m?nh m? 128-bit là s? d?ng Thông tin nh?n đư?c l?nh trên m?t trong các t?p tin sau (tùy thu?c vào gia đ?nh b? x? l? c?a b?n, PowerPC hay 68xxx), và sau đó ki?m tra thông tin Phiên b?n:
 • H? th?ng thư m?c: Ti?n ích m? r?ng: MS thư vi?n thư m?c: MS Internet Thư vi?n (PPC)
 • H? th?ng thư m?c: Ti?n ích m? r?ng: MS thư vi?n thư m?c: MS Internet Thư vi?n (68 K)

Internet Explorer cho UNIX vào Sun Solaris

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính Solaris SPARC, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i. Xác đ?nh đư?ng d?n c?a các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer. (Đư?ng d?n m?c đ?nh là/usr/đ?a phương/microsoft /, đư?c s? d?ng trong các bư?c sau đây như là đư?ng d?n ví d?).
 2. T?i d?u ki?m nh?c, g? đ?a compact /usr/local/Microsoft, và sau đó nh?n Enter.
 3. Lo?i ls -d ie *, và sau đó nh?n Enter. N?u "ie4" đư?c hi?n th?, b?n ch?y Internet Explorer 4.0. N?u "ngh?a là" đư?c hi?n th?, b?n ch?y Internet Explorer 5.0.
 4. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD ie * / sunos5, và sau đó nh?n Enter.
 5. Lo?i ls -l libschannel.so, và sau đó nh?n Enter.
 6. So sánh chi tieát taäp tin vào b?ng dư?i đây đ? xác đ?nh các phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?p tinPhiên b?nKích thư?cS?n ph?m
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-bit

Internet Explorer cho UNIX vào HP-UX

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính HP-UX, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i. Xác đ?nh đư?ng d?n c?a các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer. (Đư?ng d?n m?c đ?nh là/usr/đ?a phương/microsoft /, đư?c s? d?ng trong các bư?c sau đây như là đư?ng d?n ví d?).
 2. T?i d?u ki?m nh?c, g? đ?a compact /usr/local/Microsoft, và sau đó nh?n Enter.
 3. Lo?i ls -d ie *, và sau đó nh?n Enter. N?u "ie4" đư?c hi?n th?, b?n ch?y Internet Explorer 4.0. N?u "ngh?a là" đư?c hi?n th?, b?n ch?y Internet Explorer 5.0.
 4. T?i d?u ki?m nh?c, g? CD ie * / ux10, và sau đó nh?n Enter.
 5. N?u b?n có Internet Explorer 4.0, g? ls -l libschannel.SL, và sau đó nh?n Enter. N?u b?n có Internet Explorer 5.0, g? ls -l libcrypt32.sl, và sau đó nh?n Enter.
 6. So sánh chi tieát taäp tin vào b?ng dư?i đây đ? xác đ?nh các phiên b?n c?a Internet Explorer hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?p tinPhiên b?nKích thư?cS?n ph?m
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-bit


Thu?c tính

ID c?a bài: 969393 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
T? khóa: 
kbmt KB969393 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969393

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com