Chương tr?nh đư?c bi?t là kinh nghi?m m?t ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2 cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969707
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Service Pack 2 (SP2) cho Windows Vista và Windows Server 2008 ch?a nhi?u b?o m?t, đ? tin c?y và tính năng C?p Nh?t cho Windows Vista và Windows Server 2008. M?t chương tr?nh có th? g?p m?t ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2 cho Windows Vista SP2 ho?c Windows Server 2008. Tuy nhiên, h?u h?t các chương tr?nh ti?p t?c làm vi?c như mong đ?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2.

Bài này li?t kê các chương tr?nh đ? đư?c báo cáo đ? tr?i nghi?m m?t m?t ch?c năng khi chúng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t Windows Vista SP2 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 SP2.

Ghi chú
  • Bài vi?t này không nên đư?c xem xét m?t danh sách toàn di?n c?a các chương tr?nh có kinh nghi?m m?t ch?c năng khi h? ch?y trên m?t Windows Vista SP2 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 SP2.
  • N?u b?n đang s? d?ng m?t chương tr?nh mà xu?t hi?n trong bài vi?t này, b?n có th? ph?i liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m đ? bi?t thêm thông tin.

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây ch?a các chương tr?nh đư?c bi?t là kinh nghi?m m?t ch?c năng khi h? đang ch?y trên m?t Windows Vista SP2 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 SP2.

N?u m?t ?ng d?ng không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này có m?t s? thay đ?i trong ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2 cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008, th?c hi?n hành đ?ng sau đây:
  • Kh?i đ?ng l?i máy tính ít nh?t m?t th?i gian sau khi b?n nh?n th?y r?ng chương tr?nh không ho?t đ?ng đúng. Đi?u này có th? cho b?n ghi d?ch v? ho?c đang ch? gi?i quy?t ch?c năng k?t thúc đ? kh?c ph?c s? c?.
  • Liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m. Ví d?, truy c?p vào khu v?c h? tr? c?a các web site nhà cung c?p ph?n m?m. B?n có th? t?m th?y m?t b?n c?p nh?t ?ng d?ng đ? c?p đ?n Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2, ho?c b?n có th? t?m th?y m?t phiên b?n m?i hơn c?a chương tr?nh đư?c phát hành sau khi Service Pack 2.
  • Báo cáo v?n đ? cho các nhà cung c?p ph?n m?m. B?n có th? s? d?ng m?t liên k?t liên l?c trên web site nhà cung c?p ph?n m?m đ? báo cáo v?n đ? và yêu c?u m?t phiên b?n c?a ?ng d?ng.

Các chương tr?nh đang ch?n B?t đ?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2

Các chương tr?nh trong b?ng dư?i đây đ? bi?t đ?n v?n đ? tương h?p v? sau v?i SP2 cho Windows Vista và Windows Server 2008. V? l? do đ? tin c?y, Microsoft ch?n nh?ng chương tr?nh t? B?t đ?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2 cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008.

Lưu ? Các chương tr?nh đang ch?n B?t đ?u v?i s? ch?p thu?n c?a nhà cung c?p ph?n m?m c?a bên th? ba.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên chương tr?nhPhiên b?n chương tr?nhNhà cung c?p ph?n m?mweb site cho bi?t thêm thông tin ho?c đ? c?p nh?t ph?n m?mBi?t thêm thông tin
Eusing mi?n phí Registry Cleaner 2.0Eusinghttp://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htmLiên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh đ? h? tr? thêm thông tin.
?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft4 *Microsofthttp://support.Microsoft.com/kB/960782
Spy Sweeper 5.3.1.2344WebRoothttp://www.Webroot.com/VistaLiên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh đ? h? tr? thêm thông tin.

Các chương tr?nh không ch?y sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2

Các chương tr?nh trong b?ng sau không ch?y sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2 cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên chương tr?nhPhiên b?n chương tr?nhNhà cung c?p ph?n m?mweb site cho bi?t thêm thông tin ho?c đ? c?p nh?t ph?n m?mBi?t thêm thông tin
ArcSoft Totalmedia2.1.6.126ArcSoft Inchttp://www.ArcSoft.com/Products/totalmediatheatre/
Dr.Eye Pro Trad_Chinese 8.1Công ty c? ph?n Inventechttp://www.dreye.com/TW/Service/QA.php?PID=7
C?p nh?t h? th?ng LenovoLenovohttp://www.Lenovo.com
Mac OS XVista OS Xhttp://www.vistaosx.net/

Các chương tr?nh đ? m?t ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2

Các chương tr?nh trong b?ng dư?i đây có m?t m?t mát l?n hay nh?, ch?c năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2 cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Chúng tôi đ? ngh? b?n liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m. Ho?c, h?y truy c?p web site nhà cung c?p ph?n m?m cho m?t C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo gi?i pháp ho?c chương tr?nh.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên chương tr?nhPhiên b?n chương tr?nhNhà cung c?p ph?n m?mC?p ho?c tri?u ch?ngweb site cho bi?t thêm thông tin ho?c đ? c?p nh?t ph?n m?mBi?t thêm thông tin
Xu hư?ng vi Internet Security & Virus Buster2008Xu hư?ng vi IncXu hư?ng vi b?n ghi d?ch v? tư?ng l?a cá nhân không th? kh?i đ?ng.Ti?ng Anh:
http://eSupport.trendmicro.com/pages/I-receive-the-Notification-this-program-has-known-Compatibility-issues.aspx

Các web site cho mi?n đ?a phương ngôn ng? khác:
Ti?ng Nh?t,Ti?ng Đ?c,Ti?ng Pháp,Italia, Ti?ng Tây Ban Nha, Ti?ng Hà Lan, Na Uy,Đan M?ch,Th?y Đi?n, CN ti?ng Trung Qu?c, TW ph?n th?,Úc và Niu Di-lân ti?ng Anh
Avira AntiVir8 *AviraWindows Security Center báo cáo m?t thông báo c?nh báo không chính xác v? ph?n m?m ch?ng virus không ho?t đ?ng.http://www.Avira.com/en/Downloads
phần mềm chống phần mềm gián điệp bác s?5.5.0.*PC Toolshttp://www.pctools.com/Spyware-Doctor/Upgrade/
Phiên b?n doanh nghi?p holodeck2.8.0 C?i ti?n b?o m?tPh?ng ?nh Windows và windows truy?n thông c?u th? rơi sau khi b?n kh?i đ?ng ?ng d?ng t? phiên b?n doanh nghi?p Holodeck.http://www.securityinnovation.com/Security-Lab/holodeck/
935796 Thông tin v? các chương tr?nh đư?c bi?t là kinh nghi?m m?t ch?c năng khi h? ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista Service Pack 1

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này có th? khi?n m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
931361Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này có th? khi?n m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista
Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i m?t đ?i l? c?a ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, A-K

60781 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, L-P

60782 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, Q-Z
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 969707 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbinfo kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbmt KB969707 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:969707

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com