Internet Explorer 9 và tr?nh duy?t Internet Explorer 8 m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? B?t đ?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh?web site.
 
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n kh?i đ?ng Windows Internet Explorer, b?n nh?n th?y r?ng chương tr?nh m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? B?t đ?u.

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer add-in b? hư h?ng ho?c n?u m?t cài đ?t chuyên bi?t add-in là không tương h?p v? sau v?i Internet Explorer. Hành vi này có th? nh?n th?y trong Internet Explorer 9 và trong tr?nh duy?t Internet Explorer 8 v? nh?ng thay đ?i trong cách mà Internet Explorer 9 và tr?nh duy?t Internet Explorer 8 x? l? danh sách vùng Internet.

Hành vi này c?ng có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng Spybot, và các tính năng Spybot Immunize đư?c kích ho?t.

Đ? phân gi?i

Đ? gi?i quy?t hành vi này, kh?c ph?c s? c? các add-ins đ? xác đ?nh add-in có th? đư?c gây ra hành vi, và sau đó vô hi?u hoá ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t các add-in. Sau đó, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a các add-in đ? h? tr? cho r?ng add-in.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u b?n đang có Spybot cài đ?t chuyên bi?t, và b?n có các tính năng Immunize đư?c kích ho?t, b?n ph?i vô hi?u hóa tính năng này cho đ?n khi hành vi này là gi?i quy?t. N?u b?n không bi?t làm th? nào đ? vô hi?u hóa tính năng Immunize, liên h? v?i nhà cung c?p đ? giúp đ? nhi?u hơn.

Bư?c 1: Ch?y Internet Explorer ? ch? đ? "Không có ti?n ích"

Internet Explorer 9 và tr?nh duy?t Internet Explorer 8 add-in, ch?ng h?n như đi?u khi?n ActiveX và thanh công c? tr?nh duy?t, đư?c s? d?ng b?i m?t s? web site đ? cung c?p m?t kinh nghi?m duy?t web đư?c c?i thi?n. M?t l?i có th? x?y ra n?u m?t add-in b? hư h?ng ho?c n?u m?t add-in xung đ?t v?i Internet Explorer.

Đ? xác đ?nh li?u các l?i đư?c gây ra b?i m?t add-in, ch?y Internet Explorer ? ch? đ? "Không có ti?n ích".

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 2: S? d?ng công c? qu?n l? Ti?n ích

S? d?ng công c? qu?n l? Ti?n ích trong Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 vô hi?u hóa m?i add-in m?t cách riêng bi?t đ? xác đ?nh add-in đang gây ra l?i.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 3: Đ?t l?i Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t

Đ? xác đ?nh li?u m?t v?n đ? hi?u su?t ho?c m?t thông báo l?i là do cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh, đ?t l?i tr?nh duy?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 thành c?u h?nh m?c đ?nh c?a nó. Bư?c này s? c?ng vô hi?u hóa b?t k? add-in, plug-in ho?c thanh công c? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. M?c dù gi?i pháp này là nhanh chóng, nó c?ng có ngh?a là b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i add-in n?u b?n mu?n s? d?ng chúng trong tương lai.

Đ? đ?t l?i các thi?t l?p chương tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:

Bi?t thêm thông tin

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

TUYÊN B? T? CH?I

MICROSOFT VÀ/HO?C NH?NG NHÀ CUNG C?P LÀM CHO KHÔNG Đ?I DI?N HO?C B?O Đ?M V? S? PHÙ H?P, S? ĐÁNG TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A NH?NG THÔNG TIN CH?A TRONG CÁC TÀI LI?U VÀ Đ? H?A LIÊN QUAN ĐƯ?C CÔNG B? TRÊN web site NÀY ("TÀI LI?U") CHO M?C ĐÍCH NÀO. CÁC TÀI LI?U CÓ TH? BAO G?M K? THU?T KHÔNG CHÍNH XÁC HO?C L?I CHÍNH T? VÀ CÓ TH? ĐƯ?C S?A Đ?I B?T K? LÚC NÀO MÀ KHÔNG BÁO TRƯ?C.

TRONG PH?M VI T?I ĐA ĐƯ?C PHÁP LU?T HI?N HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT VÀ/HO?C NH?NG NHÀ CUNG C?P T? CH?I VÀ LO?I TR? T?T C? CÁC Đ?I DI?N, B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N CHO DÙ EXPRESS, NG? ? HAY THEO LU?T Đ?NH, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N Đ?I V?I TUYÊN B?, B?O Đ?M HO?C ĐI?U KI?N V? TIÊU Đ?, KHÔNG VI PH?M, ĐI?U KI?N TH?A ĐÁNG HO?C CH?T LƯ?NG, BÁN VÀ PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH C? TH?, Đ?I V?I CÁC TÀI LI?U.

Thu?c tính

ID c?a bài: 969938 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB969938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com