Galite rasti didelis CPU naudojimas Wmiprvse.exe procesui terminalo serveryje, kuriame veikia Windows Server 2008 paleidus Windows sistemos i?tekli? tvarkytuvo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 970067 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Galite naudoti Windows sistemos i?tekli? tvarkytuvo valdyti d?l procesoriaus ir atminties naudojimas terminalo serveryje, kuriame veikia Windows Server 2008. Esant tokiai situacijai, rasite, kad CPU naudojimas Wmiprvse.exe procesui yra didel?er nei tik?tasi.

Prie?astis

Windows sistemos i?tekli? tvarkytuvo naudoja Windows valdymo instrumentuot?s (WMI) u?klaus? patikrinti status? tam tikr? pagrindini? proces?, pvz., klasterio tarnybas. Ta?iau ?ias u?klausas naudoja daug CPU i?tekli?, ir Windows sistemos i?tekli? tvarkytuvo naudoja rinkim? kas 30 sekund?i? ir 60 sekund?i?. Nes daugiau vartotoj? ?eiti ir kaip daugiau procesai paleid?iami, WMI u?klaus? naudoja vis daugiau ir daugiau CPU resurs?. U?klausos interval?, naudojamas apskaitos funkcija yra ?jungta gali b?ti kontroliuojami registro reik?m?. Ta?iau negalima keisti klasterio paslauga apklausos u?klausa interval?, ir ?i u?klausa eina kas 60 sekund?i?.

Sprendimas

Galite nustatyti interval? apskaitos u?klaus? naudodami,
PollingInterval
registro reik?m?. Kai pritaikote tai ?ie kar?tosios pataisos, j?s taip pat galite pakeisti rinkim? u?klausos klasterio tarnybas interval?. Galite nustatyti tjis rinkim? intervalais bet vien? kart? nuo u? Antra, kad vien? kart? u? Kiekvienas 86,400 sekund?i? (1 diena). Reik?m? i? didesnis nei 300 (5 minut?s) rekomenduojama tik d?l to
ClusterSvcStatusPollInterval
registro reik?m? ir yra rekomenduojama tik kai kompiuteris n?ra sukurti klasterius mazgo.

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.


Svarbu "Windows Vista ir Windows Server 2008" yra ?trauktos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik vienas i? ?i? produkt? gali b?ti i?vardytos puslapyje "Kar?tosios pataisos u?klausa". Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, Windows Vista ir Windows Server 2008, tiesiog pasirinkite produkt?, kad yra nurodyta puslapyje.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti kompiuter? veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 pakeitim? paket? (SP2) 2
Be to, kompiuteryje turi b?ti terminalo paslaug? vaidmen? ir ?diegta Windows sistemos i?tekli? tvarkytuvo bruo?as.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Registro informacija

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"

?? registro ?ra?? galite naudoti nor?dami keisti tarp WMI rinkim? u?klausos, kurios naudoja apskaitos funkcij?:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WSRM\Parameters
Name: PollingInterval
Type: REG_DWORD
Value: Polling query interval in seconds 
?
PollingInterval
registro ?ra?as nurodo interval? sekund?mis. Numatytoji reik?m? yra 30 (30 sekund?i?).

?dieg? ?i? kar?t?j? patais?, ?? registro ?ra?? galite naudoti nor?dami keisti ? WMI u?klaus?:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WSRM\Parameters
Name: ClusterSvcStatusPollInterval
Type: REG_DWORD
Value: Polling query interval in seconds
?
ClusterSvcStatusPollInterval
registro ?ra?as nurodo interval? sekund?mis. Numatytoji reik?m? yra 300 (5 minut?s).

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimas
Allocationpol.XMLNetaikoma6801-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6801-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Calendar.XMLNetaikoma5901-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Calendar.XML.bakNetaikoma5901-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83801-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83801-Bal-200919:13NetaikomaSP1
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38401-Bal-200919:14NetaikomaSP1
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80501-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Selectionpol.XMLNetaikoma10201-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10201-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32101-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Wsrm.exe6.0.6001.22450754,6882009-Bir-1512:59x 86SP1
Wsrm.mofNetaikoma96701-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Wsrmdat.ldfNetaikoma1 048 57601-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Wsrmdat.MDFNetaikoma2,097,15201-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Wsrmdbmig.exe6.0.6001.22450140,8002009-Bir-1512:59x 86SP1
Wsrmeventlog.dll6.0.6001.224507,6802009-Bir-1512:59x 86SP1
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72401-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49601-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Wsrmsign.cerNetaikoma68901-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Wsrmsign.dllNetaikoma11,28001-Bal-200919:14x 86SP1
Wsrmsign.SQLNetaikoma9,55901-Bal-200919:14NetaikomaSP1
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36001-Bal-200919:13NetaikomaSP1
Allocationpol.XMLNetaikoma6803-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6803-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Calendar.XMLNetaikoma5903-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Calendar.XML.bakNetaikoma5903-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83803-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83803-Apr-200921:52NetaikomaSP2
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38403-Apr-200921:52NetaikomaSP2
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80503-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Selectionpol.XMLNetaikoma10203-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10203-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32103-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrm.exe6.0.6002.22152754,6882009-Bir-1512:48x 86SP2
Wsrm.mofNetaikoma96703-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmdat.ldfNetaikoma1 048 57603-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmdat.MDFNetaikoma2,097,15203-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmdbmig.exe6.0.6002.22152140,8002009-Bir-1512:48x 86SP2
Wsrmeventlog.dll6.0.6002.221527,6802009-Bir-1512:47x 86SP2
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72403-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49603-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmsign.cerNetaikoma68903-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmsign.dllNetaikoma11,28003-Apr-200921:52x 86SP2
Wsrmsign.SQLNetaikoma9,55903-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36003-Apr-200921:52NetaikomaSP2
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimas
Allocationpol.XMLNetaikoma6801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Calendar.XMLNetaikoma5901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Calendar.XML.bakNetaikoma5901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38401-Bal-200916:45NetaikomaSP1
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80501-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Selectionpol.XMLNetaikoma10201-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10201-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32101-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrm.exe6.0.6001.224501,134,5922009-Bir-1513:15x 64SP1
Wsrm.mofNetaikoma96701-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmdat.ldfNetaikoma1 048 57601-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmdat.MDFNetaikoma2,097,15201-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmdbmig.exe6.0.6001.22450156,1602009-Bir-1513:15x 64SP1
Wsrmeventlog.dll6.0.6001.224507,6802009-Bir-1513:15x 64SP1
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72401-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49601-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmsign.cerNetaikoma68901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmsign.dllNetaikoma11,28001-Bal-200916:45x 86SP1
Wsrmsign.SQLNetaikoma9,55901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36001-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Allocationpol.XMLNetaikoma6803-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6803-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Calendar.XMLNetaikoma5903-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Calendar.XML.bakNetaikoma5903-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83803-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83803-Apr-200921:09NetaikomaSP2
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38403-Apr-200921:09NetaikomaSP2
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80503-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Selectionpol.XMLNetaikoma10203-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10203-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32103-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrm.exe6.0.6002.221521,134,5922009-Bir-1513:07x 64SP2
Wsrm.mofNetaikoma96703-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmdat.ldfNetaikoma1 048 57603-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmdat.MDFNetaikoma2,097,15203-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmdbmig.exe6.0.6002.22152156,1602009-Bir-1513:06x 64SP2
Wsrmeventlog.dll6.0.6002.221527,6802009-Bir-1513:06x 64SP2
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72403-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49603-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmsign.cerNetaikoma68903-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmsign.dllNetaikoma11,28003-Apr-200921:09x 86SP2
Wsrmsign.SQLNetaikoma9,55903-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36003-Apr-200921:09NetaikomaSP2
Visoms palaikomoms Itanium pagr?stoms versijoms Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimas
Allocationpol.XMLNetaikoma6801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Calendar.XMLNetaikoma5901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Calendar.XML.bakNetaikoma5901-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83801-Bal-200916:45NetaikomaSP1
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38401-Bal-200916:45NetaikomaSP1
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80501-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Selectionpol.XMLNetaikoma10201-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10201-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32101-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrm.exe6.0.6001.224502,075,1362009-Bir-1513:05IA-64SP1
Wsrm.mofNetaikoma96701-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmdbmig.exe6.0.6001.22450350,2082009-Bir-1513:04IA-64SP1
Wsrmeventlog.dll6.0.6001.224507,6802009-Bir-1513:03IA-64SP1
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72401-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49601-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36001-Bal-200916:45NetaikomaSP1
Allocationpol.XMLNetaikoma6803-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Allocationpol.XML.bakNetaikoma6803-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Calendar.XMLNetaikoma5903-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Calendar.XML.bakNetaikoma5903-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XMLNetaikoma3,83803-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Conditionalpolicy.XML.bakNetaikoma3,83803-Apr-200921:10NetaikomaSP2
CREATEDB.cmdNetaikoma3,38403-Apr-200921:10NetaikomaSP2
CREATEDB.SQLNetaikoma27,80503-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Selectionpol.XMLNetaikoma10203-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Selectionpol.XML.bakNetaikoma10203-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Shrinkdb.cmdNetaikoma2,32103-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Wsrm.exe6.0.6002.221522,075,1362009-Bir-1512:53IA-64SP2
Wsrm.mofNetaikoma96703-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Wsrmdbmig.exe6.0.6002.22152350,2082009-Bir-1512:51IA-64SP2
Wsrmeventlog.dll6.0.6002.221527,6802009-Bir-1512:51IA-64SP2
Wsrmfeature.cmdNetaikoma72403-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Wsrmperf.XMLNetaikoma7,49603-Apr-200921:10NetaikomaSP2
Wsrmsmtpcons.mofNetaikoma4,36003-Apr-200921:10NetaikomaSP2

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 970067 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB970067 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 970067

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com