Poruka o gre?ci kada poku?ate da otvorite pomo?nik za odsustvovanje u programu Outlook 2007: ?Nije mogu?e prikazati va?e postavke u slu?aju kada ste odsutni iz kancelarije zato ?to server trenutno nije dostupan. Poku?ajte ponovo kasnije.?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 970123 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Na klijentskom ra?unaru konfiguri?ete postavke veze sa proxy serverom za Windows Internet Explorer i dodajete servere ?Klijentski pristup? (CAS) na listu izuzetaka. Koristite Microsoft Office Outlook 2007 uz profil za po?tansko sandu?e ?iji se akreditivi razlikuju od akreditiva koje ste koristili za prijavljivanje u Windows. U ovom slu?aju mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci kada poku?ate da otvorite pomo?nik za odsustvovanje u programu Outlook 2007:
Nije mogu?e prikazati va?e postavke u slu?aju kada ste odsutni iz kancelarije zato ?to server trenutno nije dostupan. Poku?ajte ponovo kasnije.
Napomena Do ovog problema dolazi samo za korisnike domena i samo kada navedete CAS servere na listi izuzetaka. Ovu poruku o gre?ci ne dobijate u slede?im situacijama:
 • Prijavljujete se u Windows pomo?u akreditiva lokalnog korisnika.
 • Prijavljujete se u Windows kao korisnik domena, ali ne navodite CAS servere na listi izuzetaka.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to su akreditivi koji se prosle?uju CAS serveru va?i akreditivi za prijavljivanje u Windows, a ne akreditivi koje ste koristili da se prijavite u po?tansko sandu?e u programu Outlook 2007. Budu?i da se Windows akreditivi ne podudaraju sa akreditivima za po?tansko sandu?e, CAS serveri daju kôd gre?ke 500. Kôd gre?ke 500 nije gre?ka u potvrdi identiteta. Na primer, kôd gre?ke 401 predstavlja gre?ku u potvrdi identiteta. Zbog toga se ne isprobavaju drugi metodi potvrde identiteta.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, primenite paket hitnih ispravki za Outlook 2007 sa datumom 30. april 2009., a zatim postavite vrednost za stavku registratora WinhttpAuth. Da bismo automatski postavili ovu vrednosti umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami postavili vrednost, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi?u sâm

Da biste automatski postavili ovu vrednost, kliknite na vezu  Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50484


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste sami postavili vrednost, sledite ove korake:
 1. Primenite paket hitnih ispravki za Outlook 2007 sa datumom 30. april 2009.

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  968858 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2007 (Outlook.msp): 30. april 2009.
 2. Postavite vrednost za stavku registratora
  WinhttpAuth
  . Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
   • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme ?Start?
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
    , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit i pritisnite taster ENTER.

    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    Kontrola korisni?kog naloga
    Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
   • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
  4. Otkucajte WinhttpAuth, a zatim pritisnite taster ENTER.
  5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WinhttpAuth, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
  7. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Ista poruka o gre?ci javlja se i u starijim verzijama programa Outlook 2007 kada se prijavljujete u Windows pomo?u akreditiva koji se razlikuju od akreditiva koje ste koristili da biste se prijavili u Microsoft Exchange Server po?tansko sandu?e. Ovaj stariji problem je re?en u slede?em paketu hitnih ispravki za Outlook 2007 koji je izdat 20. juna 2008.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
954574 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2007: 20. jun 2008.
Napomena Kada instalirate paket hitnih ispravki iz ?lanka 970123, instalirate i paket hitnih ispravki iz ?lanka 954574. Razlog tome je kumulativnost paketa hitnih ispravki.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 970123 - Poslednji pregled: 11. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme KB970123

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com