Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? chương tr?nh h? lúc tr? văn ph?ng trong Outlook 2007: "c?a b?n V?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t không th? hi?n th?, b?i v? các máy ch? hi?n không kh? d?ng. Th...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 970123 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trên máy tính khách, b?n c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền cho Windows Internet Explorer và b?n thêm máy ch? Client Access Server (CAS) c?a m?nh vào danh sách ngo?i l?. B?n ch?y Microsoft Office Outlook 2007 b?ng cách s? d?ng m?t c?u h?nh cho m?t h?p thư có u? nhi?m khác v?i u? nhi?m mà b?n đ? s? d?ng đ? kí nh?p vào Windows. Trong trư?ng h?p này, khi b?n c? g?ng m? chương tr?nh h? lúc tr? văn ph?ng trong Outlook 2007, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
cài đ?t chuyên bi?t trong văn ph?ng c?a b?n không th? hi?n th?, b?i v? các máy ch? hi?n không kh? d?ng. Th? l?i sau.
Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? cho ngư?i dùng tên mi?n và ch? khi b?n ch? đ?nh các máy ch? CAS c?a m?nh trong danh sách ngo?i l?. B?n không nh?n đư?c l?i này ? m?t trong các trư?ng h?p sau:
 • B?n kí nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i dùng c?c b?.
 • B?n kí nh?p vào Windows như là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n, nhưng b?n không ch? đ?nh máy ch? CAS c?a m?nh trong danh sách ngo?i l?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các thông tin đư?c chuy?n đ?n máy ch? CAS là ?y nhi?m kí nh?p Windows c?a b?n thay v? các thông tin mà b?n dùng đ? kí nh?p vào h?p thư trong Outlook 2007. Do U? nhi?m Windows không kh?p v?i thông tin kí nh?p cho h?p thư, máy ch? CAS tr? v? m?t m? l?i 500. m? l?i 500 không ph?i là l?i xác th?c. Ví d?: m? l?i 401 là l?i xác th?c. Do đó, không có phương pháp xác th?c khác đang c? g?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng gói b?n vá nóng Outlook 2007 có ngh?a là ngày 30 tháng 4 năm 2009, và sau đó đ?t m?t giá tr? cho m?c ki?m nh?p WinhttpAuth. Đ? đư?c chúng tôi đ?t giá tr? này cho b?n t? đ?ng, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n s? thay v? đ?t giá tr? cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? đ?t giá tr? này t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a v?n đ? này liên k?t. Sau đó nh?p vào ch?ytrong các <b00> </b00>t?p tin t?i v? hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50484
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Lưu ?Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ?N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD đ? b?n có th? ch?y nó trên máy tính có s? c?.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? t? đ?t giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Áp d?ng gói b?n vá nóng Outlook 2007 là ngày 30 tháng 4 năm 2009.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  968858 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook.msp): 30 tháng tư 2009
 2. Thi?t l?p m?t giá tr? cho các
  WinhttpAuth
  m?c ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Registry Editor.
   • Trong Windows Vista, b?m B?t đ?u
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    nút ch?n m?t B?t đ?u
    , lo?i regedit trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.

    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
    N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
   • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
  4. Lo?i WinhttpAuth, và sau đó nh?n ENTER.
  5. B?m chu?t ph?i vào WinhttpAuth, và sau đó b?m s?a đ?i.
  6. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 1, và sau đó nh?p vào OK.
  7. Thoát kh?i Registry Editor.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Thông báo l?i tương t? c?ng x?y ra ? các b?n xây d?ng trư?c đó c?a Outlook 2007 khi b?n kí nh?p vào Windows b?ng u? nhi?m khác v?i u? nhi?m mà b?n đ? s? d?ng đ? kí nh?p vào h?p thư Microsoft Exchange Server. V?n đ? này trư?c đó đ? đư?c c? đ?nh trong Outlook 2007 sau hotfix gói ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
954574 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007: ngày 20 tháng 6 năm 2008
Lưu ? Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng t? bài vi?t 970123, b?n c?ng cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng t? bài vi?t 954574. Đi?u này là do hotfix gói đư?c tích l?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 970123 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB970123 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 970123

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com