ID c?a bài: 970162 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t Rollup 9 cho Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Đ? t?i xu?ng Update Rollup 9, h?y xem b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p Nh?tNgày phát hànhT?i v? liên k?t
Update Rollup 1 cho Exchange 2007 SP 116 Tháng b?y, 2009C?p Nh?t Rollup 9 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 1
Tuy nhiên, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n có c?p nh?t m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t tr? khi có nh?ng cân nh?c c? th? trong môi trư?ng c?a b?n. Đ? t?i xu?ng các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Exchange Server 2007, h?y xem b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p Nh?tNgày phát hànhT?i v? liên k?t
Gói b?n ghi d?ch v? 3Tháng 6 năm 2010Exchange Server 2007 Service Pack 3
C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange server 2007 SP 39 Tháng 9 năm 2010C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2279665)

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t Rollup 9 cho Exchange Server 2007 Service Pack 1 b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

 • 943073 Đính kèm h?nh ?nh xu?t hi?n như là m?t màu đ? "X" khi b?n g?i b?c e-mail RTF t? m?t t? ch?c Exchange Server 2007 đ?n ngư?i nh?n bên ngoài
 • 945877 L?nh "eseutil /k" m?t m?t th?i gian dài đ? xác minh ki?m tra giao d?ch các b?n ghi trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 947662 Quy t?c truy?n t?i "khi trư?ng ch? đ? ho?c n?i dung thư ch?a m?u văn b?n này" không làm vi?c chính xác trên m?t máy tính d?a trên Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 954739 M?o danh trao đ?i tính năng không ho?t đ?ng n?u m?t topo cross-r?ng có ch? m?t m?i quan h? tin tư?ng m?t cách gi?a r?ng trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957137 Tr?nh gieo h?t là không thành công trên CCR th? đ?ng nút ch?n m?t sau khi b?n khôi ph?c l?i m?t sao lưu đ?y đ? và hai ho?c nhi?u đ?ng g?i lưu vi phân đ? nút ch?n m?t CCR ho?t đ?ng trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957374 b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange nhân b?n trên m?t máy ch? m?c tiêu nhân r?ng liên t?c ch? đ? ch? (SCR) liên t?c đ? v? khi b?n kích ho?t quy cho m?t nhóm lưu tr? trên m?t máy tính d?a trên Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 959559 T?p nh?t k? giao d?ch phát tri?n b?t ng? trong máy ch? h?p thư Exchange Server 2007 Service Pack 1 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008
 • 961124 M?t s? thư đang m?c k?t trong m?c tin thư thoại h?p thư đi ho?c m?c tin thư thoại b?n th?o trên máy tính đang ch?y Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 961544 Ngư?i s? d?ng điện thoại di động đ?a đi?m mà đư?c thi?t l?p đ? Niu Di-lân không th? đ?ng b? hóa m?t s? xu?t hi?n đ?c bi?t sau khi C?p Nh?t gi? mùa hè (DST) đư?c mô t? trong KB 951072 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? Exchange 2007 Service Pack 1 khách hàng truy c?p (CAS)
 • 961551 M?t thông báo l?i đư?c tr? l?i khi b?n ch?y l?nh Get-ngư?i nh?n trong Exchange Management Shell có s? d?ng b? ki?m soát mi?n Windows 7
 • 963679 L?nh Update-ngư?i nh?n không c?p nh?t các thông s? b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c ch? đ?nh khi b?n s? d?ng Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 đ? di Đ?i Ngư?i dùng thư cho h?p thư ngư?i dùng trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967479 Entourage khách hàng không th? đ?ng b? hóa v?i h?p thư đư?c đ?t trên m?t máy tính đang ch?y Exchange 2007 Service Pack 1 và Windows Server 2008
 • 967525 L?i 4 tr? l?i khi b?n đ?ng b? hoá m?t danh sách h? tr? liên h? tài s?n b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967605 Báo cáo (NDR) đư?c tr? l?i khi m?t ngư?i dùng g?i thư e-mail đ?n đ?a ch? X.400 bao g?m d?u ki?m g?ch chéo l?nh v?c tách trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967676 đ?a ch? e-mail thu?c tính c?a đ?a ch? liên l?c thay đ?i thông qua Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange (EWS) là không C?p Nh?t trong Outlook ho?c Outlook Web Access (OWA) trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967739 N?u ngư?i g?i yêu c?u xác nh?n g?i b?c e-mail, thư thông báo (DSN) t?nh tr?ng giao hàng đư?c tr? l?i đó có m?t ch? đ? tr?ng trong cơ th? m?c dù thư g?c có ch?a m?t ch? đ? trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968081 Cu?c h?p đ?nh k? hàng tháng đư?c b? t? ch?i N?u tùy ch?n "L?ch tr?nh ch? trong gi? làm vi?c" đư?c kích ho?t trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968106 máy tính khách Outlook đang hư?ng đ?n Danh m?c S?n ph?m toàn c?u t? tên mi?n sai n?u b?n đang s? d?ng m?t tách phiên c?u h?nh đ? cho phép máy tính khách Outlook đ? truy c?p h?p thư c?a h? thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền RPC/HTTP trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968111 ID s? ki?n 4999 kí nh?p khi ngư?i qu?n tr? xoá m?t c?a hàng h?p thư trên m?t máy ch? D?a trên Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968205 Tai n?n b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store m?i khi m?t b? máy cơ s? d? li?u c? th? đư?c đ?t trên m?t máy tính đó đang ch?y Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968224 B?n v?n nh?n đư?c thông báo l?i b?t ng? khi b?n ch?y l?nh ki?m tra-OwaConnectivity ho?c l?nh ki?m tra-ActiveSyncConnectivity sau khi b?n áp d?ng hotfix KB954213 trên m?t máy ch? D?a trên Exchange 2007 Service Pack 1
 • 968322 M?t thông báo l?i HTTP 500 đư?c tr? l?i khi b?n g?i m?t thư có t?p tin đính kèm l?n b?ng cách s? d?ng Outlook Web Access (OWA) v?i S/MIME cài đ?t chuyên bi?t trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968350 Khi b?n thay đ?i trư?ng v? trí c?a m?t m?c l?ch l?p l?i đ? tr?ng trong Exchange Server 2007 Service Pack 1, l?nh v?c đ?a đi?m đư?c thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh c?a d?ng đ?nh k? n?u m?c đ?nh k? này đư?c đ?ng b? hoá trên điện thoại di động Windows tho?i di đ?ng
 • 968621 b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store đ? v? khi b?n s? d?ng m?t máy ch? qu?n l? b?o v? d? li?u (DPM) năm 2007 đ? th?c hi?n m?t sao lưu ?nh ch?p cho m?t máy ch? Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968626 ID s? ki?n 1009 kí nh?p khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng đ? truy c?p vào h?p thư dùng chung b?ng cách s? d?ng giao th?c POP3 trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968651 Máy ch? Exchange Server 2007 Service Pack 1 ti?p t?c liên l?c v?i b? ki?m soát mi?n ngay c? sau khi b?n lo?i tr? nó b?ng cách s? d?ng l?nh thi?t l?p-ExchangeServer
 • 968715 C? hai khu v?c logons và logons riêng k?t n?i v?i m?t proxy server (CAS) truy c?p khách hàng đư?c x? l? như logons riêng trên m?t máy ch? Exchange Server 2007 Service Pack 1-d?a
 • 969054 Thông báo l?i sau khi m?t ngư?i dùng Exchange Server 2007 Service Pack 1 tr? l?i thư có hơn 300 ngư?i nh?n trong Outlook Web Access (OWA): "Microsoft Exchange đ? ban hành m?t ph?n ?ng b?t ng? (500)"
 • 969089 M?t s? cơ s? d? li?u không đư?c l?p trên máy ch? m?c tiêu sau khi b?n s? d?ng l?nh di chuy?n-ClusteredMailboxServer đ? chuy?n m?t máy ch? c?m h?p thư (CMS) đ? m?t nút c?m th? đ?ng có s?n trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969129 HTML e-mail thư có m?t th? META charset khác v?i các tag charset MIME b? c?t xén khi h? đư?c th?c hi?n thông qua tuyên b? mi?n tr? quy t?c trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969324 Outlook đ? v? khi b?n c? g?ng s? d?ng Outlook đ? xem các thư e-mail đư?c s?p x?p theo ch? đ? trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969436 B?n không th? đăng nh?p vào m?t h?p thư ?n b?ng cách s? d?ng xác th?c Base64 IMAP4 ho?c POP3 trong môi trư?ng Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969838 M?t thông báo l?i đư?c tr? l?i khi ngư?i dùng c? g?ng thay đ?i m?t cu?c h?n đ?nh k? trong Office Outlook Web Access đ? đư?c t?o trong Outlook 2007 trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969911 H?p thư không tuân theo thư đi?n t? v?ng đ?i (ELC) c?u h?nh ho?c lưu tr? gi?i h?n sách trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969943 R? r? b? nh? x?y ra trong quá tr?nh Powershell.exe khi b?n ch?y l?nh Get-MailboxStatistics và Get-PublicFolderStatistics l?nh trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969969 Thông báo l?i khi ngư?i dùng Exchange Server 2007 Service Pack 1 c? g?ng xóa m?t m?c l?ch trong OWA: "Outlook Web Access g?p m?t l?i duy?t Web"
 • 970028 Quá tr?nh Store.exe đ? v? khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng WebDAV đ? k?t n?i v?i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970086 Exchange Server 2007 Service Pack 1 tai n?n khi c?a hàng m? r?ng lưu tr? công c? (ESE) phiên b?n là ra kh?i b? nh? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008
 • 970277 Các ngu?n tài nguyên h? th?ng Attendant (SA) không mang tr?c tuy?n ho?c gián tuy?n trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng trong môi trư?ng Exchange 2007 Service Pack 1 c?m
 • 970444 M?t ho?t đ?ng di chuy?n gi?a m?t Exchange Server 2003 d?a trên máy ch? và m?t máy ch? Exchange Server 2007 Service Pack 1-d?a th?t b?i n?u thu?c tính SimpleDisplayName c?a h?p thư trong Exchange Server 2003 d?a trên máy ch? có ch?a m?t d?u ngo?c đơn
 • 970515 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng l?nh "New-Mailbox" đ? t?o ra hơn 1000 ngư?i s? d?ng có cùng m?t thu?c tính "mailNickname" (bí danh) trong Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970526 Quá tr?nh EdgeTransport.exe trên m?t máy tính đang ch?y Exchange Server 2007 Service Pack 1 tai n?n khi m?t thư MIME có ch?a các kho?n m?c iCAL cho m?t cu?c h?p đ?nh k? đ? xu?t hi?n nhi?u hơn 999
 • 970725 Thư m?c chung nhân r?ng thư ? khách s?n trong hàng đ?i giao hàng đ?a phương và gây ra m?t cơ s? d? li?u Exchange Server 2007 Service Pack 1 đ? phát tri?n nhanh chóng
 • 970993 Thông báo l?i khi ngư?i dùng c? g?ng th?c hi?n m?t t?m ki?m s? đ?a ch? b?ng cách s? d?ng Outlook Web Access trong môi trư?ng Exchange Server 2007 Service Pack 1: "m?c b?n đ? c? truy c?p có v? b? h?ng và không th? đư?c truy c?p."
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? update rollup này, xem Web site sau c?a Microsoft:

Thu?c tính

ID c?a bài: 970162 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB970162 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 970162

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com