Numatytasis ?liuzas nustatytas kaip 0.0.0.0 ?Windows Vista? arba naujesn?je operacin?je sistemoje paleistoje ?Apple? ?Bonjour? tarnyboje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 970313 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Sistemos ?Windows Vista? 1 pakeitim? paketo (SP1) palaikymas buvo nutrauktas 2011 m. liepos 12 d. Jei norite toliau gauti ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows Vista? su 2 pakeitim? paketu (SP2). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
?altinis: ?Microsoft? palaikymas

SPARTUSIS SKELBIMAS

SPAR?IOJO SKELBIMO STRAIPSNIUOSE INFORMACIJA PATEIKIAMA TIESIAI I? ?MICROSOFT? PALAIKYMO TARNYBOS. ?IA PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA SUKURTA PAGAL NAUJAS AR SPECIALIAS TEMAS ARBA SKIRTA KITAI ?INI? BAZ?S INFORMACIJAI PAPILDYTI.


Naudojant kompiuter?, kuriame paleista ?Apple? ?Bonjour? tarnyba, kompiuteryje gali b?ti sukurtas numatytasis ?liuzas 0.0.0.0.

Prie?astis?i problema kyla, nes ?Bonjour? naudodamas logik? ?traukia mar?rut?, kad nurodyt? numatyt?j? ?liuz? 0.0.0.0, kuris nepa?alinamas.Kompiuteryje, kuriame paleista ?Windows Vista? arba naujesn? versija ir kuriame ?diegta ?Bonjour?, siekiant gauti ?? mar?rut? turi ?vykti toliau nurodyti procesai:

 • Prie? paleid?iant ?Bonjour? tarnyb? kompiuteris negauna adreso per DHCP.

 • Esant ?iai s?lygai, ?Bonjour? tarnyba ?traukia numatyt?j? mar?rut? ? kompiuter?, nurodant?, kad visi interneto pagrindiniai kompiuteriai yra ?onlink?.

 • Tada kompiuteris gali gauti adres? per DHCP. ?Bonjour? nepa?alina numatytojo mar?ruto, palikdama kompiuteryje neteisingai sukonfig?ruot? numatyt?j? mar?rut?. ?is ?liuzas pasiglem?ia reikiam? ?liuzo konfig?racij?, kuri? teikia DHCP, ir neleid?ia pasiekti interneto.

SprendimasJei norite, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vadovaukit?s vedlio Fix it nurodymais.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50812


Pastabos.
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti konkre?iame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? patys, rankiniu b?du panaikinkite mar?rut?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti ir lauke Prad?ti ie?k? ?veskite cmd, s?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?misParaginti ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.

2. Komandin?je eilut?je ?veskite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:route delete 0.0.0.03. U?darykite komandin?s eilut?s lang?.Pastaba. Negarantuojama, kad ?Bonjour? tarnyba daugiau niekada nesukurs mar?ruto, nes tai priklauso nuo ?vyki?, nurodyt? dalyje ?Prie?astis?, sekos. Jei tai pasikartos, atlikite pirmiau pamin?tus veiksmus ir pa?alinkite mar?rut?.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Daugiau informacijosB?sena:

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.

ATSAKOMYB?S ATSISAKYMAS

?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NESUTEIKIA JOKI? GARANTIJ? D?L ?IOJE SVETAIN?JE SKELBIAMUOSE DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS (TOLIAU ? MED?IAGOS) TINKAMUMO. MED?IAGOJE GALI B?TI TECHNINI? ARBA SPAUSDINIMO KLAID?, BE TO, JI GALI B?TI PER?I?RIMA BET KURIUO METU I? ANKSTO NEPRANE?US.

KIEK LEID?IA TAIKOMI ?STATYMAI, ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEPRISIIMA ATSAKOMYB?S D?L JOKI? PRETENZIJ? IR NESUTEIKIA JOKI? TIESIOGINI?, NUMANOM? AR ?STATYM? NUSTATYT? GARANTIJ?, ?SKAITANT PRETENZIJAS, GARANTIJAS ARBA S?LYGAS D?L MED?IAGOS NUOSAVYB?S TEISI?, PA?EIDIMO NEBUVIMO, PATENKINAMOS B?KL?S AR KOKYB?S, GALIMYB?S PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 970313 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows 7 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbrapidpub kbnomt kbmsifixme kbfixme KB970313

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com