Podrazumevani mre?ni prolaz je mo?da bio pode?en na 0.0.0.0 na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista ili novijem operativnom sistemu na kome je pokrenuta Apple usluga Bonjour

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 970313 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Podr?ka za operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) obustavlja se 12. jula 2011. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows.
Pro?iri sve | Skupi sve

BRZO OBJAVLJIVANJE

?LANCI ZA BRZO OBJAVLJIVANJE OBEZBE?UJU INFORMACIJE DIREKTNO IZ ORGANIZACIJE ZA MICROSOFT PODR?KU. INFORMACIJE KOJE SE OVDE NALAZE KREIRANE SU KAO ODGOVOR NA NOVE ILI JEDINSTVENE TEME ILI SU PREDVI?ENE DA BUDU DODATAK DRUGIM INFORMACIJAMA IZ BAZE ZNANJA.


Kada koriste ra?unar na kome je pokrenuta Apple usluga Bonjour, podrazumevani mre?ni prolaz 0.0.0.0 mo?e da bude kreiran na ra?unaru.

UzrokDo ovog problema dolazi jer Bonjour koristi logiku za dodavanje usmeravanja kako bi odredio podrazumevani mre?ni prolaz 0.0.0.0 koji ne uklanja.Slede?i doga?aji moraju da se odigraju da bi dobili ovo usmeravanje na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili novijem, sa instaliranom uslugom Bonjour:

 • Ra?unar ne dobije adresu preko DHCP-a pre nego ?to se usluga Bonjour pokrene.

 • Pod ovim uslovom, usluga Bonjour dodaje podrazumevano usmeravanje do ra?unara ukazuju?i da je ostvarena veza sa svim Internet hostovima.

 • Ra?unar je naknadno u mogu?nosti da primi adresu preko DHCP-a. Bonjour ne uklanja podrazumevano usmeravanje, ostavljaju?i neispravni podrazumevani mre?ni prolaz konfigurisan na ma?ini. Ovaj mre?ni prolaz zauzima ispravnu konfiguraciju mre?nog prolaza koju DHCP omogu?ava i spre?ava pristup Internetu.

Re?enjeDa bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50812


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sam

Da biste re?ili ovaj problem ru?no, izbri?ite usmeravanje. Da biste to uradili, sledite korake navedene ispod:1. Kliknite na dugme Start, otkucajte cmd u polju Zapo?ni pretragu, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd.exe u listi Programi, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER:route delete 0.0.0.03. Zatvorite prozor komandne linije.Napomena: Na ovaj na?in ne?e biti garantovano da usluga Bonjour vi?e nikada ne?e kreirati usmeravanje ponovo jer ovo zavisi od sleda doga?aja koji se de?avaju pod ?Uzrokom?. Ako do ovoga ponovo do?e, sledite korake iznad da biste uklonili usmeravanje.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Vi?e informacijaStatus:

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

KORPORACIJA MICROSOFT I/ILI NJENI DOBAVLJA?I NE ZASTUPAJU, NITI GARANTUJU ODR?IVOST, POUZDANOST ILI TA?NOST INFORMACIJA NAVEDENIH U OVIM DOKUMENTIMA I ONIH KOJE SE ODNOSE NA POVEZANU OBJAVLJENU GRAFIKU NA OVOJ VEB LOKACIJI (?MATERIJALI?) U BILO KOJE SVRHE. MATERIJALI MOGU DA UKLJU?UJU TEHNI?KE NEPRECIZNOSTI ILI GRE?KE U PISANJU I MOGU SE U BILO KOM TRENUTKU PROMENITI BEZ PRETHODNOG OBAVE?TENJA.

U NAJVE?EM MOGU?EM STEPENU DOZVOLJENOM VA?E?IM ZAKONOM, KORPORACIJA MICROSOFT I/ILI NJENI DOBAVLJA?I ODRI?U SE ODGOVORNOSTI I ISKLJU?UJU SVA PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE I USLOVE BEZ OBZIRA DA LI SU IZRI?ITO NAVEDENI, PODRAZUMEVANI ILI ZAKONSKI, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I SE NA PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE ILI USLOVE PRAVA, NEKR?ENJE TU?IH PRAVA, ZADOVOLJAVAJU?E STANJE ILI KVALITET, MOGU?NOST PRODAJE I PRIKLADNOST ZA ODRE?ENU NAMENU U VEZI SA MATERIJALIMA.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 970313 - Poslednji pregled: 27. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows 7 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbrapidpub kbnomt kbmsifixme kbfixme KB970313

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com