Straipsnio ID: 970826 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

1 po?ymis.

Programoje ?Microsoft Office Word 2010? klaidingai ?vedus ?od? ra?ybos tikrintuvas jo nepa?ymi.

2 po?ymis.

Spustel?jus mygtuk? Ra?yba ir gramatika, esant? programos ?Word 2010? skirtuko Per?i?ra grup?je Tikrinimas, parodomas vienas i? toliau pateikiam? prane?im?:
 • Ra?ybos ir gramatikos tikrinimas baigtas.
 • N?ra ?diegt? numatytoji kalba skirt? tikrinimo ?ranki?; bandykite i? naujo ?diegti tikrinimo ?rankius.
Ar ?i problema kyla kitoje ?Microsoft Word? versijoje?

Nor?dami su?inoti, kaip i?spr?sti ?i? problem? kitoje ?Microsoft Word? versijoje, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2662392 ?Word 2007? ra?ybos tikrintuvas nepa?ymi klaiding? ?od?i? (gali b?ti angl? k.)

Prie?astis

?i problema gali kilti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • Ne?diegti tikrinimo ?rankiai.
 • I?jungtas EN-US ra?ybos tikrinimo priemon?s papildinys.
 • Pa?ym?tas ?ym?s langelis Netikrinti ra?ybos ir gramatikos.
 • Kita kalba nustatyta kaip numatytoji.
 • Registre yra ?is ?ra?as:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Sprendimas

Nurodytus b?dus rekomenduojame taikyti tokia tvarka, kokia jie pateikti ?iame straipsnyje. Ta?iau jei jau band?te kuriuo nors b?du i?spr?sti problem?, bet jums to padaryti nepavyko, galite greitai pereiti prie kito ?iame s?ra?e nurodyto b?do.

1 b?das. ?diekite tikrinimo ?rankius

 1. I?eikite i? vis? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
 3. Sistemoje ?Windows Vista? dukart spustel?kite Programos ir funkcijos. Senesn?se ?Windows? versijose dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
  Sistemos ?Windows 7? dalyje Programos spustel?kite Pa?alinti program?.
 4. Spustel?kite Microsoft Office leidimas, o tada ? Keisti.

  Pastaba.Atliekant ?? ir kit? veiksm? vietos rezervavimo ?enklas leidimas nurodo j?s? kompiuteryje ?diegt? ?Microsoft Office? leidim?.
 5. Dialogo lange ?Microsoft Office? leidimas spustel?kite Prid?ti arba ?alinti priemones, tada spustel?kite T?sti.
 6. I?pl?skite Bendrinamos ?Office? funkcijos, spustel?kite dalies Tikrinimo ?rankiai kair?je esan?i? piktogram?, tada spustel?kite Viskas vykdoma mano kompiuteryje.

2 b?das. ?galinkite EN-US ra?ybos tikrinimo priemon?s papildin?

 1. Spustel?kite skirtuk? Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite kair?je pus?je esan?i? parinkt? Papildiniai.
 3. Dialogo lango ?Word? parinktys apa?ioje esan?ioje sekcijoje Tvarkyti pasirinkite i?ple?iam?j? rodykl? rodykl? ir vietoj parinkties COM priedai pasirinkite I?jungti elementai, tada spustel?kite Vykdyti.
 4. Dialogo lange I?jungti elementai patikrinkite, ar Speller EN-US (nlsdata0009.dll) yra lauke Pasirinkti tuos, kuriuos reikia ?galinti i? naujo.
 5. Jei s?ra?e yra EN-US ra?ybos tikrinimo priemon? (nlsdata0009.dll), spustel?kite j?, tada ? ?galinti.
 6. Spustel?kite U?daryti, jei norite i?eiti i? I?jungti elementai, ir spustel?kite Gerai, jei norite i?eiti i? ?Word? parinktys.

3 b?das. ?galinkite ra?ybos tikrinimo vedant tekst? funkcij?

 1. Spustel?kite skirtuk? Failas, tada pasirinkite Parinktys.
 2. Dialogo lange ?Word? parinktys pasirinkite Tikrinimas.
 3. ?sitikinkite, kad ?galinta Tikrinti ra?yb? vedant tekst? skyriuje Ra?ybos ir gramatikos tikrinimas ?Word?.
 4. ?sitikinkite, kad ?ym?s langeliai skyriuje I?imtys nepa?ym?ti.
 5. Spustel?kite Gerai, kad ?ra?ytum?te ir i?eitum?te i? ?Word? parinktys.

4 b?das. Pasirinkite norim? kalb? ir panaikinkite ?ym?s langelio Netikrinti ra?ybos ir gramatikos ?ym?jim?

 1. Pa?ym?kite vis? ?Word? dokument?.
 2. Skirtuke Per?i?ra spustel?kite Kalba ir spustel?kite Kalbos tikrinimas.
 3. Spustel?kite pageidaujam? kalb? ir spustel?kite Gerai.
 4. Jei pa?ym?tas ?ym?s langelis Netikrinti ra?ybos ir gramatikos, spustel?dami j? i?valykite.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
26703375 b?das. Naudodami sprendim? ?Pataisyti? modifikuokite registr?

Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacija, kaip modifikuoti registr?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. Gerai i?siai?kinkite, kaip, kilus problemai, atkurti registr?. Daugiau informacijos, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ir modifikuoti, rasite spustel?j? toliau pateikt? sait? ir per?i?r?j? ?Windows? straipsn? internete:Jei norite, kad susijus? registro ?ra?? i? registro pa?alintume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Taisyti u? mane

Jei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50546

Pastabos
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, sprendim? ?Taisyti? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleisti kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? patys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Atidarytame lange ?veskite REGEDIT ir paspauskite ?Enter?.
 3. Raskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Spustel?kite Naikinti.
 5. I?eikite i? registro rengykl?s.
 6. I?eikite i? programos ?Word? ir paleiskite j? i? naujo.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su pagalbos tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 970826 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 26 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme consumeroff2010track KB970826

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com