Raksta ID: 970826 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

1. simptoms

Ja k??daini uzrakst?t v?rdu programm? Microsoft Office Word 2010, pareizrakst?bas p?rbaud?t?js to neatz?m?.

2. simptoms

Kad programmas Word 2010 cilnes P?rskat??ana grup? Kori???ana noklik??in?t uz pogas Pareizrakst?ba un gramatika, tiek par?d?ts viens no t?l?k redzamajiem zi?ojumiem.
 • Pareizrakst?bas un gramatikas p?rbaude ir pabeigta.
 • Korekt?ras r?ki nav instal?ti noklus?juma valodai; m??iniet v?lreiz instal?t korekt?ras r?kus.
Vai tas notiek ar? cit? Microsoft Word versij??

Lai skat?tu inform?ciju par to, k? atrisin?t ?o probl?mu cit? programmas Microsoft Word versij?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet to Microsoft zin??anu b?z?:
.2662392 Pareizrakst?bas p?rbaud?t?js neatz?m? k??daini uzrakst?tos v?rdus programm? Word 2007 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Iemesls

?? probl?ma var rasties jebk?da iemesla d??. 
 • Korekt?ras r?ki nav instal?ti.
 • Pievienojumprogramma Pareizrakst?bas p?rbaud?t?js EN-US ir atsp?jota.
 • Ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Nep?rbaud?t pareizrakst?bu un gramatiku.
 • K? noklus?jums ir iestat?ta cita valoda.
 • Re?istr? ir iek?auts ??ds ieraksts:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Risin?jums

Ieteicams izmantot apl?kotos veidus ?aj? rakst? nor?d?taj? sec?b?. Tom?r, ja iepriek? jau izm??in?j?t k?du no ??s probl?mas nov?r?anas metod?m un tas nepal?dz?ja, varat ?tri p?riet uz citu ?aj? sarakst? nor?d?to metodi:

1. metode. Korekt?ras r?ku instal??ana

 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Sist?m? Windows Vista veiciet dubultklik??i uz Programmas un l?dzek?i. Iepriek??j?s sist?mas Windows versij?s veiciet dubultklik??i uz Pievienot vai no?emt programmas.
  Sist?mas Windows 7 sada?? Programmas noklik??iniet uz No?emt programmas instal?ciju.
 4. Noklik??iniet uz Microsoft Office izdevums un p?c tam uz Main?t.

  Piez?me ?aj? darb?b? un n?kamaj? darb?b? vietturis Izdevums nor?da uz Microsoft Office izdevumu, kas instal?ts dator?.
 5. Dialoglodzi?? Microsoft Office izdevums noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt l?dzek?us un p?c tam uz Turpin?t.
 6. Izv?rsiet Office koplietojamie l?dzek?i, noklik??iniet uz ikonas, kas atrodas opcijas Korekt?ras r?ki kreisaj? pus?, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist visu no mana datora.

2. metode. Iesp?jojiet pievienojumprogrammu Pareizrakst?bas p?rbaud?t?js EN-US

.
 1. Noklik??iniet uz cilnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Kreisaj? pus? noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
 3. Dialoglodzi?a Word opcijas apak?pus?, sada?? P?rvald?t atlasiet nolai?amo saraksta bulti?u un mainiet atlasi no COM pievienojumprogrammas uz Atsp?jotie vienumi, un p?c tam noklik??iniet uz Doties uz.
 4. Dialoglodzi?? Atsp?jotie vienumi p?rbaudiet, vai lodzi?? Atlasiet tos, kurus v?laties atkal iesp?jot ir pieejama opcija Pareizrakst?bas p?rbaud?t?js EN-US (nlsdata0009.dll).
 5. Ja pievienojumprogramma Pareizrakst?bas p?rbaud?t?js EN-US (nlsdata0009.dll) ir iek?auta sarakst?, noklik??iniet uz t?s un p?c tam noklik??iniet uz Iesp?jot.
 6. Noklik??iniet uz Aizv?rt, lai aizv?rtu cilni Atsp?jotie vienumi, un noklik??iniet uz Labi, lai izietu no Word opcijas.

3. metode. Iesp?jojiet pareizrakst?bu rakst??anas laik?

 1. Noklik??iniet uz cilnes Fails un p?c tam atlasiet Opcijas.
 2. Dialoglodzi?? Word opcijas atlasiet Kori???ana.
 3. P?rbaudiet, vai sada?? Labojot pareizrakst?bu un gramatiku Word ir iesp?jota opcija P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.
 4. P?rliecinieties, ka nav atz?m?tas sada?as Iz??mumi ?im izv?les r?ti?as.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai saglab?tu izv?li, un aizveriet Word opcijas.

4. metode. Atlasiet vajadz?go valodu un no?emiet izv?les r?ti?as ?Nep?rbaud?t pareizrakst?bu un gramatiku? atz?mi

 1. Atlasiet visu Word dokumentu.
 2. Ciln? P?rskat??ana noklik??iniet uz Valoda un tad uz Iestat?t kori???anas valodu....
 3. Noklik??iniet uz vajadz?g?s valodas un uz Labi.
 4. Ja izv?les r?ti?a Nep?rbaud?t pareizrakst?bu un gramatiku ir atz?m?ta, no?emiet atz?mi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
26703355. metode. Lai modific?tu re?istru, izmantojiet opciju Fix it

Svar?gi! ?aj? rakst? ir ietverta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites un lasiet Windows tie?saistes rakstu:Lai autom?tiski no re?istra no?emtu saist?to re?istra atsl?gu, skatiet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50546

Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu labotu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Atv?rtaj? lodzi?? ierakstiet REGEDIT un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Noklik??iniet uz Dz?st.
 5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Aizveriet un restart?jiet programmu Word.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 970826 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme consumeroff2010track KB970826

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com