ID c?a bài: 971029 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THIỆU

Bài vi?t này mô t? m?t b?n c?p nh?t thay đ?i ch?c năng AutoRun trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008. Bài vi?t này cung c?p các liên k?t đ?n b?n c?p nh?t trên Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows XP, Windows Vista và Windows Server 2003, các m?c AutoRun đư?c cư trú cho t?t c? thi?t b? có dung lư?ng lưu tr? l?n và có t?p AutoRun.inf đư?c đ?nh d?ng h?p l? trong thư m?c g?c. Các thi?t b? này bao g?m CD, DVD, ? USB, đ?a c?ng bên ngoài và b?t k? ? đ?a nào có dung lư?ng lưu tr? l?n. B?n c?p nh?t này vô hi?u hoá các m?c AutoRun trong AutoPlay và ch? hi?n th? các m?c đư?c cư trú t? các ? đ?a CD và DVD. Vi?c này ngăn không cho AutoPlay ho?t đ?ng v?i phương ti?n USB r?t hi?u qu?.

?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng cu?i và ph?n m?m dành cho ngư?i dùng cu?i

 • Nhi?u thi?t b? hi?n có trên th? trư?ng và nhi?u thi?t b? s?p ra m?t, s? d?ng tính năng AutoRun v?i h?p tho?i AutoPlay đ? hi?n th? và cài đ?t ph?n m?m khi DVD, CD và ? đ?a USB đư?c đưa vào.
 • Ngư?i dùng cài đ?t b?n c?p nh?t này s? không c?n nh?n thông báo thi?t l?p nh?c h? cài đ?t các chương tr?nh do ? USB cung c?p n?a. Ngư?i dùng s? ph?i cài đ?t th? công ph?n m?m. Đ? th?c hi?n đi?u này, ngư?i dùng b?m M? thư m?c đ? xem các t?p, duy?t chương tr?nh Thi?t l?p c?a ph?n m?m r?i b?m đúp vào chương tr?nh Thi?t l?p đ? ch?y chương tr?nh m?t cách th? công.
 • M?t s? ? đ?a USB có chương tr?nh cơ s? hi?n th? nh?ng ? đ?a USB này như ? đ?a CD khi b?n đưa chúng vào máy tính. Nh?ng ? đ?a USB này không b? ?nh hư?ng b?i b?n c?p nh?t này.

?nh hư?ng đ?n các tính năng trong Windows

Thay đ?i này v?i AutoPlay s? ?nh hư?ng đ?n tính năng K?t n?i Không dây Ngay bây gi? (Sao chép Thu?t s? Thi?t l?p M?ng) trong Windows. Tính năng này cho phép ngư?i dùng sao chép thi?t l?p m?ng c?a h? sang ? đ?a USB và di chuy?n thi?t l?p m?ng sang máy tính khác. Sau khi ngư?i dùng ch?y thành công tính năng K?t n?i Không dây Ngay bây gi?, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo gi?ng như sau:
Sao chép Thi?t l?p M?ng Thi?t l?p m?ng đ? đư?c sao chép sang ? đ?a USB c?a b?n

Dư?i đây là các bư?c ti?p theo b?n c?n làm:

1. Tháo ? đ?a USB kh?i máy tính này.

2. Đ?i v?i máy tính, đưa ? đ?a USB vào c?ng USB trên máy tính mà b?n mu?n thi?t l?p. Máy tính ph?i đang ch?y Windows 7, Windows Vista ho?c Windows XP.

hoặc

Đ?i v?i các thi?t b?, làm theo các ch? d?n ? ph?n thông tin đi kèm v?i thi?t b?, thông tin này có th? xu?t hi?n trên màn h?nh c?a m?t s? thi?t b? nh?t đ?nh.

3. L?p l?i nh?ng bư?c này đ? thi?t l?p máy tính ho?c thi?t b? b? sung.

Xem ch? d?n chi ti?t hơn

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, ngư?i dùng s? không c?n th?y h?p tho?i này n?a. Ngư?i dùng ph?i duy?t đ?n thi?t l?p có th? thi hành đư?c t?m th?y trên ? đ?a USB đ? b?t đ?u quá tr?nh "Sao chép Thi?t l?p M?ng".

Liên k?t t?i xu?ng

Các t?p sau đây s?n có đ? t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2008 (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows6.0-KB971029-x86.msu ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2008 cho H? th?ng d?a vào Itanium (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows6.0-KB971029-ia64.msu ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2008 x64 Edition (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows6.0-KB971029-x64.msu ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Vista (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows6.0-KB971029-x86.msu ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Vista cho H? th?ng d?a trên x64 (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows6.0-KB971029-x64.msu ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2003 x64 Edition (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
Tải xuống gói WindowsServer2003.WindowsXP-KB971029-x64-ENU.exe ngay bây gi?.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2003 cho H? th?ng d?a vào Itanium (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tải xuống
Tải xuống gói WindowsServer2003-KB971029-ia64-ENU.exe ngay bây giờ.

B?n c?p nh?t dành cho Windows Server 2003 (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tải xuống
Tải xuống gói WindowsServer2003-KB971029-x86-ENU.exe ngay bây giờ.

B?n c?p nh?t dành cho Windows XP (KB971029)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tải xuống
Tải xuống gói WindowsXP-KB971029-x86-ENU.exe ngay bây giờ.

Ngày Phát hành: Ngày 25 tháng 08 năm 2009

Để biết thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các tệp h? trợ Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách l?y các t?p h? tr? Microsoft từ dịch vụ trực tuy?n (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virut cập nhật nhất s?n có t?i th?i đi?m t?p được đăng. Tệp này lưu trên máy ch? được tăng cường b?o mật giúp ngăn chặn mọi thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Để biết thêm thông tin về b?n c?p nh?t này, h?y ghé thăm trang Web sau của Microsoft:
http://blogs.msdn.com/e7/archive/2009/04/27/improvements-to-autoplay.aspx
Để biết thêm thông tin về tính năng Autorun trong Windows, h?y bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Ki?n th?c Microsoft:
967715 Cách vô hi?u hoá ch?c năng Autorun trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Cách xác đ?nh xem b?n đang ch?y b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows

N?u b?n không ch?c ch?n b?n đang ch?y b?n Windows nào hay li?u đó là phiên b?n 32 bit hay 64 bit, h?y m? Thông tin H? th?ng (Msinfo32.exe) và ki?m tra giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i H? th?ng. Để thực hiện việc này, h?y làm theo những bước sau:
 1. B?m B?t đ?u r?i b?m Ch?y ho?c b?m B?t đ?u T?m ki?m.
 2. G? msinfo32.exe r?i nh?n ENTER.
 3. Trong Thông tin H? th?ng, ki?m tra giá tr? cho Lo?i H? th?ng.
  • Đ?i v?i b?n 32 bit c?a Windows, giá tr? Lo?i H? th?ngPC d?a trên x86.
  • Đ?i v?i b?n 64 bit c?a Windows, giá tr? Lo?i H? th?ngPC d?a trên x64.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách xác đ?nh xem b?n đang ch?y b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
827218 Cách xác đ?nh xem máy tính c?a b?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a h? đi?u hành Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

THÔNG TIN T?P

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t các t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong các b?ng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p này trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo gi? đ?a phương c?a b?n cùng v?i chênh l?ch th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày hi?n t?i (DST). Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n các thao tác nh?t đ?nh trên các t?p này.

Thông tin v? t?p Windows XP và Windows Server 2003

 • Các t?p này áp d?ng cho m?t b?n g?c c? th? (RTM, SPn) và chi nhánh d?ch v? (QFE, GDR) đư?c ghi chú trong các c?t "Yêu c?u SP" và "Chi nhánh d?ch v?".
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch? bao g?m nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n. Chi nhánh d?ch v? QFE bao g?m các hotfix bên c?nh các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p đư?c li?t kê trong các b?ng này, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t m?t t?p danh m?c b?o m?t liên k?t (KBnumber.cat) đư?c k? b?ng ch? k? đi?n t? c?a Microsoft.

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.2900.36068,455,16828-Jul-200911:35x86SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.2900.3606135,16827-Jul-200923:05x86SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.2900.36068,461,82427-Jul-200922:45x86SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.2900.3606135,16827-Jul-200922:45x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3606352,76827-Jul-200914:55x86SP2SP2QFE
Shell32.dll6.0.2900.58538,461,82427-Jul-200923:17x86SP3SP3GDR
Shsvcs.dll6.0.2900.5853135,16827-Jul-200923:17x86SP3SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.58538,462,84827-Jul-200922:13x86SP3SP3QFE
Shsvcs.dll6.0.2900.5853135,16827-Jul-200922:13x86SP3SP3QFE

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x64 edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.455910,509,31229-Jul-200916:36x64SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559199,16829-Jul-200916:36x64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,47229-Jul-200916:36x86SP2SP2GDR\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029-Jul-200916:36x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.455910,510,33629-Jul-200916:33x64SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559199,16829-Jul-200916:33x64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,98429-Jul-200916:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029-Jul-200916:33x86SP2SP2QFE\WOW

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.45598,361,47228-Jul-200916:15x86SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559135,68028-Jul-200916:15x86SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.45598,361,98428-Jul-200916:47x86SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559135,68028-Jul-200916:47x86SP2SP2QFE

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.455913,246,97629-Jul-200916:34IA-64SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559364,03229-Jul-200916:34IA-64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,47229-Jul-200916:34x86SP2SP2GDR\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029-Jul-200916:34x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.455913,248,51229-Jul-200916:32IA-64SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559364,03229-Jul-200916:32IA-64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,98429-Jul-200916:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029-Jul-200916:32x86SP2SP2QFE\WOW

Thông tin v? t?p Windows Vista và Windows Server 2008

 • Nh?ng t?p này áp d?ng cho m?t b?n g?c, s?n ph?m c? th? (RTM, SPn) và chi nhánh d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra s? phiên b?n c?a t?p như hi?n th? trong b?ng dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnS?n ph?mB?n g?cChi nhánh d?ch vụ
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Gói D?ch v? 1 đư?c tích h?p vào phiên b?n đ? phát hành c?a Windows Server 2008. Do đó, các t?p m?c RTM ch? áp d?ng cho Windows Vista. Các t?p m?c RTM có s? phiên b?n 6.0.0000. xxxxxx.
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch? bao g?m nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n. Chi nhánh d?ch v? LDR bao g?m các hotfix bên c?nh các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng đư?c li?t kê riêng bi?t. Các t?p MUM và MANIFEST và các t?p danh m?c b?o m?t liên k?t (.cat) c?n thi?t đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đ? c?p nh?t. Các t?p danh m?c b?o m?t (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? b?ng ch? k? đi?n t? c?a Microsoft.

Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 và c?a Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097536,57631-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,82431-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097663,55230-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097864,25631-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097557,05630-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031-Jul-200905:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097688,12831-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,097,72830-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097806,91231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097638,97631-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097385,02430-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097348,16030-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097753,66431-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097835,58431-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231-Jul-200905:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631-Jul-200905:14Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097630,78431-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097737,28031-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097577,53631-Jul-200905:18Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097598,01631-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031-Jul-200905:14Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097425,98430-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,15010-Jul-200912:08Not Applicable
Shell32.dll6.0.6000.1688311,316,22410-Jul-200912:17x86
Shell32-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,15010-Jul-200912:01Not Applicable
Shell32.dll6.0.6000.2108111,321,85610-Jul-200912:06x86
Shell32.dll6.0.6001.1828711,581,44010-Jul-200912:20x86
Shell32.dll6.0.6001.2246711,584,51210-Jul-200911:59x86
Shell32.dll6.0.6002.1806311,584,51210-Jul-200911:47x86
Shell32.dll6.0.6002.2216911,584,51210-Jul-200911:49x86
Shsvcs.dll6.0.6000.16883245,76010-Jul-200912:17x86
Shsvcs.dll6.0.6000.21081245,76010-Jul-200912:06x86
Shsvcs.dll6.0.6001.18287247,80810-Jul-200912:21x86
Shsvcs.dll6.0.6001.22467247,80810-Jul-200911:59x86
Shsvcs.dll6.0.6002.18063247,80810-Jul-200911:47x86
Shsvcs.dll6.0.6002.22169247,80810-Jul-200911:49x86

Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 và c?a Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097526,33631-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097561,66431-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097593,40831-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097579,58431-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097654,84830-Jul-200923:43Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097855,04031-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097549,37631-Jul-200905:20Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097646,14431-Jul-200906:00Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097561,66431-Jul-200906:00Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097679,42431-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,088,51230-Jul-200923:43Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097594,94431-Jul-200906:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097605,18431-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097797,18431-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097631,29631-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097375,80831-Jul-200900:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097337,40831-Jul-200900:25Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097632,32031-Jul-200906:00Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097591,36031-Jul-200906:00Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097744,44831-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097826,36831-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097631,80831-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031-Jul-200906:00Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097608,76831-Jul-200907:39Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097616,96031-Jul-200906:07Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097647,68031-Jul-200906:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097616,44831-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097609,28031-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097728,06431-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097567,80831-Jul-200906:06Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,31231-Jul-200907:40Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831-Jul-200906:08Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097415,74431-Jul-200900:25Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097433,15230-Jul-200923:43Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097433,15231-Jul-200900:25Not Applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,15010-Jul-200912:10Not Applicable
Shell32.dll6.0.6000.1688312,784,12810-Jul-200912:24x64
Shell32-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,15010-Jul-200912:20Not Applicable
Shell32.dll6.0.6000.2108112,791,29610-Jul-200912:35x64
Shell32.dll6.0.6001.1828712,897,79210-Jul-200912:37x64
Shell32.dll6.0.6001.2246712,901,88810-Jul-200912:26x64
Shell32.dll6.0.6002.1806312,899,32810-Jul-200911:51x64
Shell32.dll6.0.6002.2216912,898,30410-Jul-200911:56x64
Shsvcs.dll6.0.6000.16883299,52010-Jul-200912:24x64
Shsvcs.dll6.0.6000.21081300,03210-Jul-200912:35x64
Shsvcs.dll6.0.6001.18287301,56810-Jul-200912:37x64
Shsvcs.dll6.0.6001.22467302,08010-Jul-200912:27x64
Shsvcs.dll6.0.6002.18063302,08010-Jul-200911:51x64
Shsvcs.dll6.0.6002.22169302,08010-Jul-200911:56x64
Shell32.dll6.0.6000.1688311,316,22410-Jul-200912:17x86
Shell32.dll6.0.6000.2108111,321,85610-Jul-200912:06x86
Shell32.dll6.0.6001.1828711,581,44010-Jul-200912:20x86
Shell32.dll6.0.6001.2246711,584,51210-Jul-200911:59x86
Shell32.dll6.0.6002.1806311,584,51210-Jul-200911:47x86
Shell32.dll6.0.6002.2216911,584,51210-Jul-200911:49x86
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097536,57631-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,82431-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097663,55230-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097864,25631-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097557,05630-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031-Jul-200905:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097688,12831-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,097,72830-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097806,91231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097638,97631-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097385,02430-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097348,16030-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231-Jul-200905:12Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097753,66431-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097835,58431-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231-Jul-200905:27Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231-Jul-200905:13Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031-Jul-200905:19Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631-Jul-200905:14Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097630,78431-Jul-200905:15Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097737,28031-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097577,53631-Jul-200905:18Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097598,01631-Jul-200905:26Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031-Jul-200905:14Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097425,98430-Jul-200923:55Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830-Jul-200923:09Not Applicable
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830-Jul-200923:55Not Applicable
Shsvcs.dll6.0.6000.16883245,76010-Jul-200912:17x86
Shsvcs.dll6.0.6000.21081245,76010-Jul-200912:06x86
Shsvcs.dll6.0.6001.18287247,80810-Jul-200912:21x86
Shsvcs.dll6.0.6001.22467247,80810-Jul-200911:59x86
Shsvcs.dll6.0.6002.18063247,80810-Jul-200911:47x86
Shsvcs.dll6.0.6002.22169247,80810-Jul-200911:49x86

Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n d?a trên IA-64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1830619,075,58410-Aug-200913:02IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2249119,083,77610-Aug-200912:52IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1808519,083,26410-Aug-200912:31IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2219419,083,77610-Aug-200912:44IA-64
Shsvcs.dll6.0.6001.18306496,64010-Aug-200913:02IA-64
Shsvcs.dll6.0.6001.22491497,15210-Aug-200912:52IA-64
Shsvcs.dll6.0.6002.18085496,64010-Aug-200912:31IA-64
Shsvcs.dll6.0.6002.22194497,15210-Aug-200912:44IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1830611,581,44010-Aug-200913:04x86
Shell32.dll6.0.6001.2249111,584,51210-Aug-200913:02x86
Shell32.dll6.0.6002.1808511,584,51210-Aug-200912:34x86
Shell32.dll6.0.6002.2219411,584,51210-Aug-200912:38x86
Shsvcs.dll6.0.6001.18306247,80810-Aug-200913:04x86
Shsvcs.dll6.0.6001.22491247,80810-Aug-200913:02x86
Shsvcs.dll6.0.6002.18085247,80810-Aug-200912:34x86
Shsvcs.dll6.0.6002.22194247,80810-Aug-200912:38x86

Thông tin v? t?p b? sung dành cho Windows Server 2008 và Windows Vista


Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 và c?a Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File namePackage_10_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,216
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,056
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,765
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,216
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,384
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,465
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,935
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,661
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,527
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,925
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,693
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,683
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,014
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,128
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,679
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,792
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,952
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,121
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,852
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,373
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,091
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,681
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,674
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,361
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,520
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971029~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,666
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,819
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size19,458
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,433
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,955
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,383
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,413
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size19,297
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size19,365
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_0398946258184436faa9bb9ebe0bf348_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_6073f584f2caef69.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0431c87704a36d67aa25570a3a982a3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_64f9857ee726386a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0743213362b6d6c8cb4590b6b7f0013f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_b1b5f071c851db16.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_07dde162e5bcc936fb8579ec55c62de7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_62a182abdb178df7.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0acea3813aaf5579015ce6466eb40176_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_4e0fa9cc0e13b6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e828d05dd2c7e187c5b707c3a21b489_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_28cee6f95a93d50e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_169913a67acf78798d8efdd8f7cab372_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_72db82474e41da0c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_193af0c428351dad857ec13766e0e72f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_701dcaf2b4c3a30b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cc4448d6c1107803475d19a99a21715_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_916aa7732d849be8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ed0cc0683aff3949352071caaeabc2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_bcef04c1b955ea9d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2475bca3e87f1430c65cbf809d96f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_c5b5d1ad611ac0fc.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_263aac25540904a21e30cfc5f8e1c70d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_ebf5e8a8a91daa4c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2666e46c9dfce54c65614cb5efecda6c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_532ee93d85776588.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_299804be0586bbceae7e3bc519e4354e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_d0309700797faf81.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a0f8bbcfe675c5f078565c66003e77f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_07430fc61de3d601.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3048468dd7f14712c774d7203a2263c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_9f01bc43cc6736c6.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_33b50d755111e78182571b208b682112_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_493e8d30896b93d3.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_36823fd77c3bfb814e202db0b1acc7b7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_e11bb7522bfefaaa.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_40c59d6a0ee0ec14154d6c6472cc50e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_aef320d01c7e6441.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f232bda763acf4e1750d99e1d157689_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_d050280d0a387910.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_536ae00279df013c18337e427221a75f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_63d7722fc4089b11.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_53bc935d6259d75d8701c9482a0dbc48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_b54519c930d241a6.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_6abab37321c4925ef3c8ce83b1026993_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_987492bc81d53a50.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_70ad3a2aaa22d6798935a11f25889acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_e2758b8be4d106da.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_71773c5526f097095468de1996d16e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_8c96da6d5ff3c0b2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ea59d0c5be3c2f382c401740001a6ea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_01c701e74c70c545.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_82ec691c5206abc32af8fea38533baaa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_a53693030747076b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_85fcb54e4dbc1dc3300e356a8b290e07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_08d40b070f02c061.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_89c67493b3bdeb231989831829ef0c49_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_f2f152e15128275d.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_8d6a52c662583e81a9661008e6294f43_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_f6c07edd02dd7053.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9697c8258ff07f527ab5a80717e7ac34_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_16489dc04b3151a3.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_96b2ccbe1891c17a802cbce94133728a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_78b60f451cf82b18.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_97badcd1c0e3f4687b633e56a1a731e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_68563cf4c0df0d77.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9b769cbe63adbcce43d387e103679443_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_ca0fd5c011152541.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a0fb4442f65bf13a5d6e43dbece55baa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_1feaf02d0882ed7b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a50e984035949f8374489692959e36f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_c940faeed7ecfa72.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_aa2acca957cdcaa26a36af201245a71c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_00807f584aa07873.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_adc6caaf7e51c0e9cce1b1df774f0a99_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_851064a6beb9ae07.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c263c343aab35e6024e37bc757f81daa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_1693084062c989cc.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c401d171e006721ac7701cb918abb2f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_fea184a5af9fca76.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c4d52874d45f077fe69b3c74641aae29_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_d522031825ed08b4.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c880a8e55dc5316b7f9f19686f72d817_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_cc8c76c8c56f9ba6.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf01a21d09aea256f927856eb2dfba5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_66e8acd89ccbceae.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d0af7cd3db838fdfd5efc540c8a824c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_1b952d0582f5bdfc.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d544bed79c9970cad6c94443921b9b27_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_faf74736beaf23fb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d802e31ba094eab5bab5391daeb08fc1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_8edfb5c65a774665.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_daccf5837f6b41b267d78cc2d4a70bda_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_8edd734e926cb293.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea0ba8309288c5f6c8d35ce2158acee4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_727db45a6ddce0a4.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea9c24df6781b59b5bdb01b89e3b28c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_d331d4b6cd9b9387.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb0ef30f35e783a027358dc0b0d52363_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_ac5b8a69fd346336.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8a3a31ca80bbe8aa6bd47dfe1d70d41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_6a8aba1e948211e1.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8e79773c0f513fb20fa30872428cdb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_fd234e709a48e800.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fa3292222bd58917041400715ae26dad_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_f17fcbb0faf48a43.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fbfb953adbb4e6e8a9e663c77a5b93a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_8ba0419a6d70d3fe.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_6cf45cf6d70c5913.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_6d7bd14ff02bf971.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_6ede9cc4d42f4f60.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_6f7ddb4ded3cb46f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_70d6af42d149046d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_71664dc9ea613c41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ar-sa_c3530fe730130357.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_bg-bg_6992f170209354ae.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_cs-cz_149c680b0e1b30d9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_da-dk_b1d6483204612cd8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_de-de_af01dd6e06378172.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_el-gr_57980b00f54cea00.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_en-us_57f2b366f5158d37.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_es-es_57be104af53c7edc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_et-ee_517ddbdaf9425b6b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fi-fi_f6d914f7ea567106.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fr-fr_fa758649e80e953e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_he-il_3e952debce7d962c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hr-hr_40b1e0cbcd3102f2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hu-hu_41e60691cc6e645a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_it-it_e49d7c90bf407abc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ja-jp_86c2fb9db25b8c97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ko-kr_2a2cd852a4cc53ad.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lt-lt_cdf8045396f41f4a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lv-lv_cec572d79672603a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nb-no_12bf59877cf17f69.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nl-nl_10fea4c57e1d893e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pl-pl_573aff47633ff6f2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-br_598ee9eb61c98ad6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-pt_5a70b9576138fab2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ro-ro_9eab7f8f479fc60e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ru-ru_a113cb1b461a88de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sk-sk_402ecfc83b347b08.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sl-si_3f40f1803bce8deb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sr-..-cs_deca6e12b526f133.manifest
File versionNot Applicable
File size2,817
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sv-se_3d0eb5903d439339.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_th-th_e218d7432e88507a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_tr-tr_e61bffd72bff952a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_uk-ua_81fbe27e2330bb76.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-cn_b7791dd4dc376749.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-hk_b6241662dd12d9d9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-tw_bb755b2ad9a843b9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_69ef7182151382a9.manifest
File versionNot Applicable
File size903,353
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_6a76e5db2e332307.manifest
File versionNot Applicable
File size903,353
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_6bd9b150123678f6.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_6c78efd92b43de05.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_6dd1c3ce0f502e03.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_6e616255286865d7.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_caf6a3ce20052bcc.manifest
File versionNot Applicable
File size11,811
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_cb7e18273924cc2a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,811
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_cce0e39c1d282219.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_cd80222536358728.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_ced8f61a1a41d726.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_cf6894a1335a0efa.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:10
PlatformNot Applicable

Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 và c?a Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameAmd64_05349b3fe4f25becbd587cf5a7a24700_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_5164804a4bce357c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a6663bcf1a85059b98c2709a711eaef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_e3369792d04ca549.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0f80391b814ea53a23cac22479793da3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_8c9ab6803562b196.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0fb8f0c33bda94fafd55d8e44f5c8d19_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_4cc9e847cfc2a0bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14ed28788eb5fa677cf538259260c741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_2eebb0aa9bcfd608.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_16963e4dfaf88894244def0558499cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_044b340cef9065a8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_18927ec0cb8ec3f81668a086f319fb2a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_0de21beb5ab980a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1e5c59a7040f54c93ae7182eb0131626_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_44e42f87393c66f9.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1f75254ecda55122c8b31daff4806f73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_5add0da66c2265bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2314f03d4a55ecee36196a075520855e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_742166ce0010494a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_237062f7a5d659176d7304abdb4daf8c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_8e67709796dfef80.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_287794d58325b41d09604f58f5923cef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_15c63220fc6699f7.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2a8e21289a68a8fdbd3f4c763eecc09b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_394910021d7e4d0c.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3326fa6ba3f0055a8f71469854e402de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_1d23173f81499262.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_345858893046c2db55b045ac7510fce6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_b915d84ec3921a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_35339ba2efcf16ded628ad6b068e1cb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_94da5f1f09ebd90e.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_39d3c4a8d8756c4d931b8b93839ca510_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_17e79a7c4e553a89.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c3deeee8be8b4ca8c0f85b907383bf9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_fcddbafda2ac79af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47f482226f454851e0e3461ec7fbaa16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_0e9551c18b9ba7c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48d9d21b3983cc5b201b1bf2ae783579_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_13f0e633c1779844.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4df579c77a5a2cd668414834421d4fb3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_acad1cbf3a432440.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_526a97fce2ed2e48b1e4c3067528f682_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_924a8cb09ce1047c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a54f8a4f3791979c65bf631da26a023_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_6e4c44dd4ca391ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_601b1a34855ceb988d737ddb8c9c3609_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_09a950a319420475.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_66c17f1a288850f06fdb84f069db9adc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_c7310b318471249f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6881ff4169b7290d26d0b7a5ef90c1a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_1efc82a4bce16d35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f6d580b56407565401ec3c2040c4aec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_fdc465acc02f5906.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71f844e0e006b105048c14597641b0f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_2db280bacfa48cc2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_735e6fedcf78aba5899b429892636ebc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_37a1d6405d1b05e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81e4332c96000c6b2ba43781480e1249_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_47255063153451b6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_85f194143424e93e402b63a276f5d030_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_2e68062c50e4c7ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ae0f355285794c21a3101feb7c9124f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_d9035f77b834efc1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8f92810f53e93dc44a12e98583b5a4ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_7109bf5049925221.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ff07bd310187697433e4a1b90714267_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_514c76ce3e597770.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_906561e817e082b2217aa7669aac93c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_31b096bbff4e38a9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_90d83377802b28bb85ef25396afb698b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_cd65bfb49509b363.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9b415d51a39e09eecfac20d8086177f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_e76e9123d0fe7733.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e9330bb10732a213c52cff2529ffeb3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_215d964ab5c398d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ffacfb56ffa6c4b4bd343405283d735_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_bc19f61aa9ca0d3d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0831c157efe982406f4f65a37f58620_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_5e61c4525158d4a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a9eb8a2402a18b73f5b6df919363dd66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_4549a2121882d223.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac4e80539ee649ed4bfdac2beb7bc22f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_7dad1b323f5ed9a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b0a12df1046f787c70cd9c52d1a83ef5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_5f6d68a65863b0de.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2e540b155b6f053de5c9e0170532892_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_81f61fbe638bc9ce.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7c479de4fabb1b38e2f7e30c883237e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_24c2c9dce4703d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7d4a6e7a22d0c1afb8eefd90df73b9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_a5363682b3d701dd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c07c7ddc9f3536e99b6531f71b7643ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_f79d665de9eaf259.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7c9af5a8d4a5d20a5be32fbc91de0b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_4e84e0a106227266.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ceafdd7ea7bc06ef33f014e710383ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_ce383cb31864d296.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d3505f4722b7e8c4f23b39ce7fbe54ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_f1028e916981fd3f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d71de8690709e643d9875a2557044046_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_330ce64fd5940d00.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dae378fd2e7109ec243b637cac0216b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_fc1b93ab8bc67b23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e46e67ad607724b8394560838f52ad95_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_fdff96cedc770b46.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e4919c083f06bb932467781fc97a10b9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_0ed7e0f5b764ece9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e49b8b97c303d9ecfdd41c5cb9650ce4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_bea9eef645c83b95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e916cddfd2d08131f67d1120d3c3c6dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_913c25747771b920.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f8db4d414e208697b632eb03f3e66a6e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_0b8cdc206b78e66b.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff4963afa4115860cead0c4e3bf406d5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_none_5c29a69518d1739c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)01-Aug-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_c912f87a8f69ca49.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_c99a6cd3a8896aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_cafd38488c8cc096.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_cb9c76d1a59a25a5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_ccf54ac689a675a3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_cd84e94da2bead77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ar-sa_1f71ab6ae870748d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_bg-bg_c5b18cf3d8f0c5e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_cs-cz_70bb038ec678a20f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_da-dk_0df4e3b5bcbe9e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_de-de_0b2078f1be94f2a8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)02:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_el-gr_b3b6a684adaa5b36.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_en-us_b4114eeaad72fe6d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_es-es_b3dcabcead99f012.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_et-ee_ad9c775eb19fcca1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fi-fi_52f7b07ba2b3e23c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fr-fr_569421cda06c0674.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)02:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_he-il_9ab3c96f86db0762.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hr-hr_9cd07c4f858e7428.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hu-hu_9e04a21584cbd590.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_it-it_40bc1814779debf2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ja-jp_e2e197216ab8fdcd.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ko-kr_864b73d65d29c4e3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lt-lt_2a169fd74f519080.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lv-lv_2ae40e5b4ecfd170.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nb-no_6eddf50b354ef09f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nl-nl_6d1d4049367afa74.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pl-pl_b3599acb1b9d6828.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-br_b5ad856f1a26fc0c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-pt_b68f54db19966be8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ro-ro_faca1b12fffd3744.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ru-ru_fd32669efe77fa14.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sk-sk_9c4d6b4bf391ec3e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sl-si_9b5f8d03f42bff21.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sr-..-cs_3ae909966d846269.manifest
File versionNot Applicable
File size2,819
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sv-se_992d5113f5a1046f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_th-th_3e3772c6e6e5c1b0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_tr-tr_423a9b5ae45d0660.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_uk-ua_de1a7e01db8e2cac.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-cn_1397b9589494d87f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-hk_1242b1e695704b0f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)02:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-tw_1793f6ae9205b4ef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_c60e0d05cd70f3df.manifest
File versionNot Applicable
File size905,287
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_c695815ee690943d.manifest
File versionNot Applicable
File size905,287
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_c7f84cd3ca93ea2c.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_c8978b5ce3a14f3b.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_c9f05f51c7ad9f39.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_ca7ffdd8e0c5d70d.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_27153f51d8629d02.manifest
File versionNot Applicable
File size11,843
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_279cb3aaf1823d60.manifest
File versionNot Applicable
File size11,843
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_28ff7f1fd585934f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,521
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_299ebda8ee92f85e.manifest
File versionNot Applicable
File size12,521
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_2af7919dd29f485c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,521
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_2b873024ebb78030.manifest
File versionNot Applicable
File size12,521
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,311
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,314
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,142
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,311
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,279
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size22,241
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,628
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,643
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,660
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,660
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,645
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,485
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,803
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,788
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,426
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,908
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,908
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,828
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,173
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,817
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,638
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,470
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,439
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,473
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,301
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,212
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,477
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,468
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971029~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,633
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size19,013
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,923
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,845
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,835
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,419
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size18,872
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size19,013
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,452
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size19,585
Date (UTC)04-Aug-2009
Time (UTC)03:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_d062b75801d1b5da.manifest
File versionNot Applicable
File size896,876
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_d0ea2bb11af15638.manifest
File versionNot Applicable
File size896,876
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_d24cf725fef4ac27.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_d2ec35af18021136.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_d44509a3fc0e6134.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_d4d4a82b15269908.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ar-sa_c3530fe730130357.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_bg-bg_6992f170209354ae.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_cs-cz_149c680b0e1b30d9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_da-dk_b1d6483204612cd8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_de-de_af01dd6e06378172.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_el-gr_57980b00f54cea00.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_en-us_57f2b366f5158d37.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_es-es_57be104af53c7edc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_et-ee_517ddbdaf9425b6b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fi-fi_f6d914f7ea567106.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_fr-fr_fa758649e80e953e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_he-il_3e952debce7d962c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hr-hr_40b1e0cbcd3102f2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_hu-hu_41e60691cc6e645a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_it-it_e49d7c90bf407abc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ja-jp_86c2fb9db25b8c97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ko-kr_2a2cd852a4cc53ad.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lt-lt_cdf8045396f41f4a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_lv-lv_cec572d79672603a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nb-no_12bf59877cf17f69.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_nl-nl_10fea4c57e1d893e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pl-pl_573aff47633ff6f2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-br_598ee9eb61c98ad6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_pt-pt_5a70b9576138fab2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ro-ro_9eab7f8f479fc60e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_ru-ru_a113cb1b461a88de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sk-sk_402ecfc83b347b08.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sl-si_3f40f1803bce8deb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sr-..-cs_deca6e12b526f133.manifest
File versionNot Applicable
File size2,817
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_sv-se_3d0eb5903d439339.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_th-th_e218d7432e88507a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_tr-tr_e61bffd72bff952a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_uk-ua_81fbe27e2330bb76.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-cn_b7791dd4dc376749.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-hk_b6241662dd12d9d9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)01:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21097_zh-tw_bb755b2ad9a843b9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)31-Jul-2009
Time (UTC)03:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16883_none_caf6a3ce20052bcc.manifest
File versionNot Applicable
File size11,811
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21081_none_cb7e18273924cc2a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,811
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18287_none_cce0e39c1d282219.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22467_none_cd80222536358728.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18063_none_ced8f61a1a41d726.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22169_none_cf6894a1335a0efa.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Jul-2009
Time (UTC)13:10
PlatformNot Applicable

Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameIa64_11374928e71dc24d027a4fc9d1eab66c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_188054c416d2f0bb.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1ec541eb1746f4a2cfb3035d761606c9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_c67180c87a03da87.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_262ecff4e664760465d6d67c4296e4cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_e8fb848a9155d7b0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_471ddc9d9498e1b9a9e07a4283eb2586_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_9de3904daad4e3c9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_52d29716dc4d9d13535c265212184242_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_13e5f2723e5d73f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8640a8f97f76950487e3b341ed2a139f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_55284d439a54e26a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9d7a20b04f5f6a160deb97bcf56f96d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_ebc8c613b8fd575f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ad6ca10aaeaa2e9fe9babcaad767f32f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_48f29143634b8986.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afd0dbad8c2ebc06b2c69fabeb411766_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_22b9b5e4cebf6697.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b06823499b6eca184094525d1bf07aba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_0e9771adbca7b705.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b338b35954e46d6ef5e8c4a049f50828_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_045bddc6b7555a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b68a30de9836e44d889012811ca96090_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_40c7c87da391b71b.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d3c6c93019ae04cb41253a7637d0c975_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_e7b16d776da827d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fff9a002ccdc44e769ca9e4fb3fbb992_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_59e97434e9d2594c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_6f35c1b6d3ed5ca4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_6f590dc3ed587934.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_70c4b3f4d15577f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..le-autorun-kb971029_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_71428089ea7c1a5d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)16:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_6c30d64211f4863a.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_6c54224f2b5fa2ca.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_6dbfc8800f5ca18f.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_6e3d9515288343f3.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_cd38088e1ce62f5d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,504
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_cd5b549b36514bed.manifest
File versionNot Applicable
File size12,504
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_cec6facc1a4e4ab2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,504
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_cf44c7613374ed16.manifest
File versionNot Applicable
File size12,504
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,437
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,991
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,952
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,674
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,203
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,107
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,032
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971029~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,203
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,507
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,530
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971029_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_d2a27821feb4b06f.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_d2c5c42f181fccff.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_d4316a5ffc1ccbc4.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_d4af36f515436e28.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_cd3664981ce82661.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_cd59b0a5365342f1.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_cec556d61a5041b6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shsvcs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_cf43236b3376e41a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,487
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

Thu?c tính

ID c?a bài: 971029 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2009 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971029

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com