Ja sa?emat Windows atjaunin??anas k??du, m??iniet Solutions, Windows atjaunin??anas k??das.

Autom?tiski atiestat?t Windows atjaunin??anas komponentus

Lai autom?tiski atiestat?tu Windows atjaunin??anas komponentus, noklik??iniet uz Palaist t?l?t un p?c tam izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.
Windows 8.1, Windows 8 un Windows 7
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Windows Vista un Windows XP
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Manu?li iestat?t Windows atjaunin??anas komponentus

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.

Lai atiestat?tu Windows atjaunin??anas komponentus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet komandu uzvedni. Lai to paveiktu, veiciet k?du no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m (atkar?b? no dator? instal?t?s Windows versijas).
  • Windows 8.1 un Windows 8: S?kuma ekr?n? p?rvelciet no lab?s puses, lai par?d?tu viedpogas, uzklik??iniet uz Mekl?t un p?c tam ievadiet cmd. (Vai, ja j?s izmantojat tastat?ru un peli, ierakstiet cmd s?kuma ekr?n?.) Mekl??anas rezult?tu sarakst? turiet nospiestu vai ar peles labo pogu noklik??iniet uz komandu uzvednes un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  • Windows 7 un vec?kas versijas: Nospiediet Windows logo tausti?u + R tausti?u, Run lodzi?? ievadiet cmd un p?c tam nospiediet Enter. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Apturiet BITU pakalpojumu, Windows atjaunin??anas pakalpojumu un ?ifr??anas pakalpojumu. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?rliecinieties, ka nospie?at tausti?u Enter p?c katras komandas.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Dz?siet qmgr*.dat failus. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ja ?is ir j?su pirmais m??in?jums atrisin?t Windows atjaunin??anas probl?mas, izpildot darb?bas ?aj? rakst?, jums b?tu j?izlai? 4. solis un j?p?riet uz 5. soli. Probl?mu nov?r?anai jums b?tu j?izpilda darb?bas 4. sol? tikai tad, ja nevarat atrisin?t Windows atjaunin??anas probl?mas p?c tam, kad izpild?j?t darb?bas, izlai?ot 4. soli. (Darb?bas 4. sol? tiek izpild?tas, izmantojot Fix it risin?juma re??mu "Agres?vs", kas tika min?ts iepriek?.)
  1. P?rd?v?jiet programmat?ras izplat??anas mapju dubl?jumkopijas. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?rliecinieties, ka nospie?at tausti?u Enter p?c katras komandas.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Atiestatiet BITU pakalpojumu un Windows atjaunin??anas pakalpojumu uz noklus?juma dro??bas deskriptoru. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?rliecinieties, ka nospie?at tausti?u Enter p?c katras komandas.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Atk?rtoti re?istr?jiet BITU failus un Windows atjaunin??anas failus. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?rliecinieties, ka nospie?at tausti?u Enter p?c katras komandas.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Atiestatiet Winsock. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet Enter:
  netsh winsock reset
 8. Ja dator? darbojas Windows XP, jums ir j?konfigur? starpniekservera iestat?jumi. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter:

  proxycfg.exe -d
  Ja dator? darbojas cita oper?t?jsist?mas Windows versija, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Restart?jiet BITU pakalpojumu, Windows atjaunin??anas pakalpojumu un ?ifr??anas pakalpojumu. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?rliecinieties, ka nospie?at tausti?u Enter p?c katras komandas.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Tikai Windows Vista: Izdz?siet BITU rindu. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Instal?jiet jaun?ko Windows Update a?enta versiju.
 12. Restart?jiet datoru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Uzzi?as

Windows Update k??da 80072efe vai 80072f76
Windows Update k??da ?0x800A138F: pa?reiz nav pieejamu atjaunin?jumu.? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Apmekl?jiet atbil?u kopienu un public?jiet savu jaut?jumu par Windows Update.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 971058
P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 11. augusts
Attiecas uz:: Microsoft Windows jaunin?jumi, Microsoft Update
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.