Automatsko uspostavljanje po?etnih vrednosti komponenti usluge Windows Update

Da biste automatski uspostavili po?etne vrednosti komponenti usluge Windows Update, kliknite na dugme Pokreni odmah, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema pomo?u usluge Windows Update mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?ePokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Windows Vista i Windows XP
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema pomo?u usluge Windows Update mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?ePokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Ru?no uspostavljanje po?etnih vrednosti komponenti usluge Windows Update

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

Da biste uspostavili po?etne vrednosti komponenti usluge ?A?uriranje Windowsa?, sledite ove korake:
 1. Otvorite komandnu liniju. Da biste otvorili komandnu liniju, pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom + R, u okvir Pokreni kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER: 

  cmd
 2. Zaustavite usluge BITS i ?A?uriranje Windowsa?. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
 3. Izbri?ite qmgr*.dat datoteke. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ako prvi put poku?avate da re?ite probleme sa uslugom Windows Update pomo?u koraka u ovom ?lanku, pre?ite na 5. korak bez izvr?avanja 4. koraka. 4. korak trebalo bi da izvr?ite u ovom momentu re?avanja problema samo ako ne mo?ete da re?ite probleme sa uslugom Windows Update po?to ste sledili sve druge korake osim 4. Te korake tako?e izvr?ava ?agresivni? re?im gorenavedenog re?enja za popravku:
  1. Preimenujte slede?e fascikle u *.BAK:
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\Download
   • %systemroot%\system32\catroot2
   Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore *.bak
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\Download *.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 *.bak
  2. Vratite usluge BITS i ?A?uriranje Windowsa? na podrazumevani opis bezbednosti. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  cd /d %windir%\system32
 6. Ponovo registrujte datoteke usluga BITS i ?A?uriranje Windowsa?. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Ponovo pokrenite Winsock. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  netsh winsock reset
 8. Ako koristite Windows XP, morate da konfiguri?ete postavke proksija. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  proxycfg.exe -d
  Ako koristite neku drugu verziju operativnog sistema Windows, unesite slede?u komandu na komandnu liniju, a zatim pritisnite taster ENTER:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Ponovo pokrenite usluge BITS i ?A?uriranje Windowsa?. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Ako koristite operativni sistem Windows Vista, obri?ite red usluge BITS. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Instalirajte najnoviju verziju alatke Windows Update Agent.
 12. Ponovo pokrenite ra?unar.

Za vi?e informacija

Reference

Gre?ka usluge Windows Update 80072efe ili 80072f76
Gre?ka usluge Windows Update ?0x800A138F: Trenutno nema dostupnih ispravki?
Posetite zajednicu ?Answers? i postavite pitanje o usluzi Windows Update u okviru va?eg proizvoda

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 971058
Poslednji pregled: 29. maj 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.