L?i 2912 khi m?t ho?t đ?ng máy ?o Manager 2008 và 2008 R2 không do m?t v?n đ? ch?ng ch?: "Y?u t? không t?m th?y (0x80070490)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 971264 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng System Center Virtual Machine Manager 2008 đ? th?c hi?n b?t k? hành đ?ng có liên quan đ?n giao d?ch chuy?n t?p tin trên máy ?o, ch?ng h?n như máy ?o m?i ho?c m?i P2V, các ho?t đ?ng không thành công và t?o ra các thông báo l?i sau:

L?i (2912)

L?i n?i b? đ? x?y ra c? g?ng liên h? v?i m?t đ?i l? trên serverName %%.
(Ph?n t? không đư?c t?m th?y (0x80070490))

Đ? ngh? hành đ?ng
Đ?m b?o r?ng các đ?i l? đ? đư?c cài đ?t và ch?y. Đ?m b?o các d?ch v? qu?n l? WS đư?c cài đ?t và ch?y, sau đó kh?i đ?ng l?i các đ?i l?.

0x80070490 = nguyên t? không t?m th?y = ch?ng ch? không t?m th?y

Lưu ? Thông báo l?i chính xác đư?c trưng bày t?i bàn đi?u khi?n là chung chung trong t? nhiên và s? ch?a m?t m? l?i ch?ng h?n như 2912 ho?c 3154. Tuy nhiên, thông báo s? luôn luôn ch?a "Y?u t? không t?m th?y" trong các mô t?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? gi?y ch?ng nh?n là m?t tích t? các máy ch? VMM ho?c v? c?a m?t v?n đ? mà ?nh hư?ng đ?n ch?ng ch? máy ch? lưu tr?, ch?ng h?n như m?t tên không chính xác ho?c s? d?ng IP thay v? c?a FQDN ho?c NetBIOS.

Đ? xác đ?nh và xác minh v?n đ? này, b?n ph?i n?m b?t m?t d?u v?t b?ng cách s? d?ng các công c? Dbgview. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, trong đó có nơi đ? t?i v? công c? Dbgview, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c microsoft:

970066 Làm th? nào đ? thu th?p d?u v?t trong h? th?ng Trung tâm qu?n l? máy ?o

Đây là m?t đo?n t? ch?ng d?u v?t đ? đư?c thu th?p khi l?i này x?y ra. Thông báo đi?m mà t?i đó các ho?t đ?ng ki?m tra ch?ng ch? trên máy ch? VMM. Đi?u quan tr?ng khác cho v?n đ? này là các ch?c năng BitDeployer.Copy.

00006921 302.15213013 [1972] at Microsoft.VirtualManager.Engine.Deployment.FileDeploymentServerJobFactory.GetPeerCertificate(WsmanAPIWrapper clientWrapper) 
00006922 302.15213013 [1972] at Microsoft.VirtualManager.Engine.Deployment.ImageDeploymentServerJobFactory.CreateJob(WsmanAPIWrapper serverWrapper, WsmanAPIWrapper clientWrapper, DeploymentFile file, Boolean useHTTPS) 
00006923 302.15213013 [1972] at Microsoft.VirtualManager.Engine.Deployment.BitDeployer.Copy() 
00006924 302.15213013 [1972] at Microsoft.VirtualManager.Engine.Deployment.DeploySubtask.RunSubtask() 
00006948 302.15328979 [1972] *** Carmine error was: HostAgentFail (2912); HR: 0x80070490 

Đ? phân gi?i

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các máy ch? đư?c qu?n l? kh?i máy ch? VMM, và xóa b?t k? ch?ng ch? dư t? máy ch? lưu tr? trên máy ch? VMM. Sau đó, thêm l?i máy ch? lưu tr?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? SCVMM, lo?i b? các máy ch? đư?c qu?n l? t? bàn đi?u khi?n. Các bư?c đ? lo?i b? m?t máy ch? đư?c qu?n l?, xem các ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc956121.aspx
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa b?t k? gi?y ch?ng nh?n cho máy ch?.
 3. M? bàn đi?u khi?n ch?ng ch? trên máy ch? SCVMM. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? m?t bàn đi?u khi?n m?i, và thêm gi?y ch?ng nh?n-theo.
  2. Ch?n các trương m?c máy tínhmáy tính c?c b? tùy ch?n.
  3. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Ok đ? t?i snap-in.
 4. Các gi?y ch?ng nh?n cho máy ch? có th? trong b?t k? c?a nh?ng đ?a đi?m sau:
  • Ch?ng ch? cá nhân
  • Tin tư?ng ngư?i (n?u ch? nhà là W2K8 ho?c W2K8 R2)
  • Tin tư?ng chính quy?n ngư?i ch? (n?u ch? nhà là W2K3)
 5. Trong m?i c?a hàng, m? r?ng các Tên thân thi?n l?nh v?c.
 6. Xác đ?nh v? trí các gi?y ch?ng nh?n cho máy ch? lưu tr? có tên thân thi?n mà b?t đ?u v?i "SCVMM_CERTIFICATE_KEY_CONTAINER" và đư?c theo sau b?i FQDN, theo đ?a ch? IP ho?c tên NetBIOS c?a máy ch? lưu tr?.
 7. Xóa b? các gi?y ch?ng nh?n.
 8. Thêm l?i máy ch? lưu tr? trong SCVMM.

  Lưu ? SCVMM re-creates các ch?ng ch? khi h? đư?c yêu c?u.

Bi?t thêm thông tin

SCVMM s? d?ng BITS đ? truy?n t?i tr?ng chi?n đ?u gi?a các máy tính SCVMM qu?n l?. Các giao d?ch chuy?n d? li?u đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng m?t ch?ng ch? t? k? đư?c t?o lúc đó là m?t máy ch? s? đư?c thêm vào VMM. N?u các ch?ng ch? b? h?ng ho?c m?t tích t? các máy ch? VMM ho?c t? các máy tính qu?n l?, công vi?c tri?n khai t?i tr?ng có th? không. Đang xóa b? các gi?y ch?ng nh?n và re-adding máy ch? lưu tr? gây ra gi?y ch?ng nh?n đ? t?o l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 971264 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB971264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:971264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com