MS10-012: פגיעויות בשרת SMB עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 971468 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-012. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srv.sys5.0.2195.7365252,59211-Dec-200903:09x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200916:14x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200915:06x86SP2SP2QFE
Srv.sys5.1.2600.5923353,79231-Dec-200916:50x86SP3SP3GDR
Srv.sys5.1.2600.5923353,79201-Jan-201007:58x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634667,64811-Dec-200918:38x64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634670,72011-Dec-200918:34x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634376,83210-Dec-200915:47x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634377,85610-Dec-200914:39x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.46341,146,36811-Dec-200918:35IA-64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.46341,149,95211-Dec-200918:33IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.1697784,99211-Dec-200912:15x86
Srvnet.sys6.0.6000.2117984,99211-Dec-200912:01x86
Srvnet.sys6.0.6001.1838198,30411-Dec-200912:07x86
Srvnet.sys6.0.6001.2258198,81611-Dec-200912:13x86
Srvnet.sys6.0.6002.1816498,81611-Dec-200911:43x86
Srvnet.sys6.0.6002.2228698,81611-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6000.16977306,68811-Dec-200912:15x86
Srv.sys6.0.6000.21179307,20011-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6001.18381301,56811-Dec-200912:07x86
Srv.sys6.0.6001.22581302,08011-Dec-200912:13x86
Srv.sys6.0.6002.18164302,08011-Dec-200911:43x86
Srv.sys6.0.6002.22286302,08011-Dec-200912:02x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.16977118,27211-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6000.21179118,27211-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.18381141,82411-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.22581140,80011-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6002.18164142,33611-Dec-200912:03x64
Srvnet.sys6.0.6002.22286142,33611-Dec-200912:07x64
Srv.sys6.0.6000.16977461,82411-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6000.21179463,36011-Dec-200912:27x64
Srv.sys6.0.6001.18381464,38411-Dec-200912:26x64
Srv.sys6.0.6001.22581452,09611-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6002.18164453,63211-Dec-200912:04x64
Srv.sys6.0.6002.22286453,12011-Dec-200912:07x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6001.18381284,67211-Dec-200912:08IA-64
Srvnet.sys6.0.6001.22581286,20811-Dec-200912:16IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.18164286,20811-Dec-200911:51IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.22286286,20811-Dec-200911:57IA-64
Srv.sys6.0.6001.18381962,56011-Dec-200912:09IA-64
Srv.sys6.0.6001.22581964,09611-Dec-200912:17IA-64
Srv.sys6.0.6002.18164964,60811-Dec-200911:52IA-64
Srv.sys6.0.6002.22286964,60811-Dec-200911:58IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,456
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,010
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c2e46788c9b63a8680cd2d17f625e61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d4692db33c90febc.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_0fc50e1aafb734df500c9f250774df61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_4d825e1b14ee42ba.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_3086875ad8709d4ee5e7d8b0707d1a3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_4aae24de667ea09b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_46255d6571a0ba842569c87d0cc418c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_d84014fd25244497.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_4955e2f007e9493b754d6e37baca500c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_b6af7fbd64afc161.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_51810910ddeb383b0ae5e9f5b982e548_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_47054b744a71ea8e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_61814e93bfb66d9b4e13a0a648d944f5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_766f7f33bbc9e592.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_626b6a784d625e1fd8011c6fde597734_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_e7755284da5a0915.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_832b7d0a7089392631e3247cf0ee018b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_ed20f4ffa3e7bf75.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_a313cfb3d6e8b410cc327d5ae24cb1ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_74373b8beeda2468.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_b65c7766285512878a292c0eaeb1f8bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_75ed9d681f61daee.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_be7031780153bea5fd43d697d7c18340_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_9be0f876f920cc13.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_01ab47d21332f233.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_0236bd532c4ef7ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_0380b4d01067070b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040a53812984a3fc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_057fc9540d7a6d79.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f5c6db26a677d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d7cc82f8f97f7351.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d857f87a129b790b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a1eff6f6b38829.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2b8ea80fd1251a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba1047af3c6ee97.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc1702020cf2f8f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1ffb7fe0055cb65ea5ee5ec77549ed9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_7f1ff4e19174e846.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2488b864443a4d95948daaf22c5ece30_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_049847f011fd59f2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5428293a62b54cedcd0bdb03a1bd6ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_f708952bb3e1d147.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_558d3d7b23e4a05d5bd2102df3ca3dff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d4a21fe45bd35a87.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_630d2e483c01e3e6321ac6a9b9434940_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_c64a8c073ccf4389.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70f97a273865fac9df364b8f863222aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_31f7b6a4756aceb9.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c56523c026c9d606074e99ea31d4aba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_e1c7b5365489818b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_880690c6675c97459d25f52ab514d989_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_cd2a5156da788797.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_95fd1efa1f51afda226fae39c1a8ff3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_8bd5d5792789f6ee.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7d3d77270f4b1238080ca401fc1f868_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_23a7ad7cdb382395.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de45664426569b368c8ad3b64c205838_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc5f2de1899dd204.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9d039091cc4cc9440dd54b728ac7e78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_bd6a3626be551a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_5dc9e355cb906369.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_5e5558d6e4ac6923.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_5f9f5053c8c47841.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_6028ef04e1e21532.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_619e64d7c5d7deaf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_6214625edf03e909.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_33eb1e7cb1dce487.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_347693fdcaf8ea41.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_35c08b7aaf10f95f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_364a2a2bc82e9650.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_37bf9ffeac245fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_38359d85c5506a27.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,567
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,988
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,824
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,486
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,034
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_2b41714f4b10d4d0f1524fd4beadf915_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_303f4c023819343a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_40a33f04ee33f0f4ecef67ebb0d782e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_73f5dc5e64c4e512.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5eb442a31ac3ad0192bdde4eefc36ce1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_ed4150419aea6e14.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63f83005713bf050de9520d3e8f810d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_9f239031d420c0aa.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_71f108b1aa898f4bcdc1a3ef749e328a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_c2e369c5f9e82adb.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_737825bcaef7ad485147c5279c148ffa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_423188bcab25e186.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_769bb9c2e9f0c0e3d2206dc80dd2b32c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_d478c334115df6fd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fe707ab257105fa0405f21eda1387202_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_f8df7870162a228e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_038258c610651007.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040bf7772982acf8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_05816d4a0d787675.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f76ad126a480cf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a393ecf6b19125.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2d329e0fcf2e16.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba2a870f3c4f793.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc18a5f80cf101ed.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,717
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481113,66408-Dec-200908:05x86
Srvnet.sys6.1.7600.20591113,66408-Dec-200908:01x86
Srv.sys6.1.7600.16481310,78408-Dec-200908:05x86
Srv.sys6.1.7600.20591310,78408-Dec-200908:01x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481162,30408-Dec-200908:32x64
Srvnet.sys6.1.7600.20591162,30408-Dec-200908:42x64
Srv.sys6.1.7600.16481464,89608-Dec-200908:32x64
Srv.sys6.1.7600.20591464,89608-Dec-200908:42x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srvnet.sys6.1.7600.20591346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.164811,026,04808-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.205911,026,04808-Dec-200907:57IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,840
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,467
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c2acd46c280b5fd8e2cd63e9d934a28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_8e6d3f985e31cbb8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_809e4e93feadb9287e783c963676d241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_3c41178c167a1738.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_da2f3def4081ff7d82eae0a6d3e32de3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_b88347014faac168.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_df78c47222f741b0b588cd18b25dd0fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_c37c9d2531b78be8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03a88515717e43f3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_042751f48aa3ffae.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9c9c03c57cac511.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)11:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da488d1b70f080cc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_4116dbfcd607de83a23bebe23429f2b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_9312c1900953f8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71186570082b0d5fbfbd5e3a6e9f09de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_901437e1110cdbff.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2b594ac0963ea246a9a93c5dbdb1ae5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_2223fa02fffdf8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0277cfa5f47e76eeb453960de71da8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_f58df90c74b4aeb2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_5fc7209929dbb529.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_6045ed78430170e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_35e85bc010283647.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_3667289f294df202.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,663
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,674
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_6af8bccb9842cf50e7e8c1d458f8f59e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_e7d6818e6eee16a9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5faf503a27707ded06f6048bb922442_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_737c9bced2692a31.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f8ff0fb771eb04742853b0d7bfb8aa48_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_904dd66e125e3e15.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_faffa38d145bc5aba7d08b595220a7bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_57881ff2e7af0339.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03aa290b717c4cef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_0428f5ea8aa208aa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9cb643257c8ce0d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da4a311170ee89c8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,655
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 971468 - Last Review: יום שלישי 16 פברואר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971468

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com