Raksta ID: 971606 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Risin?jums

Piez?me. Lai izmantotu jaun?k?s programmas Microsoft Security Essentials versijas v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?cijas, dator? ir j?b?t instal?tam l?dzeklim Microsoft Security Essentials.

Pirms instal?jat programmas Microsoft Security Essentials v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin?jumu pareizo versiju, jums ir j?zina:
 • vai Windows XP, Windows Vista vai Windows 7 darbojas 32 bitu vai 64 bitu darb?bas vid?;
 • vai esat pieteicies sist?m? Windows k? administrators.
Ja nezin?t izmantojam?s darba vides tipu (Windows XP, Windows Vista vai Windows 7) vai ir nepiecie?ama pal?dz?ba, lai p?rbaud?tu, vai dator? esat pieteicies k? administrators, skatiet Microsoft vietnes sada?u Izmantojam?s vides p?rbaude un noteik?ana, vai esat pieteicies ar administratora kontu.

Kad esat p?rbaud?jis darb?bas vidi, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lejupiel?d?jiet Microsoft Security Essentials v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin?jumu failu, kas ir paredz?ts izmantojam?s oper?t?jsist?mas Windows versijai.
  Piez?me. Lai palaistu Microsoft Security Essentials 64 bitu versiju, dator? ir j?darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijai. Oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versij?s ir ietvertas oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu versijas.
 2. Noklik??iniet uz Palaist, lai instal?tu defin?ciju atjaunin?jumu failu t?l?t. Vai ar? noklik??iniet uz Saglab?t, lai saglab?tu failu dator?. Noklik??inot uz Saglab?t, atcer?ties mapi, kur? saglab?j?t failu.
 3. Lai instal?tu saglab?to failu, r?kojieties ??di:
  • Windows XP
   Veiciet dubultklik??i uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  • Windows Vista vai Windows 7
   ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek par?d?ta uzvedne, kur? j?ievada administratora parole vai ir piepras?ts apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Defin?ciju atjaunin?jumu faila darbin??anas laik? tiek par?d?ts failu izvilk?anas dialoglodzi??. ?aj? dialoglodzi?? ir redzama inform?cija par defin?ciju atjaunin?jumu instal??anas norisi. P?c failu izvilk?anas dialoglodzi?a aizv?r?anas p?rbaudiet, vai v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?cijas tika atjaunin?tas. Lai to paveiktu, atveriet programmu Microsoft Security Essentials, noklik??iniet uz Atjaunin?t un p?c tam p?rbaudiet v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju statusu.

Papildindorm?cija

K? nov?rst Microsoft Security Essentials atjaunin??anas probl?mas 

Ja l?dzeklis Microsoft Security Essentials netiek atjaunin?ts autom?tiski, atveriet Microsoft t?mek?a vietni, lai nov?rstu ?o probl?mu: 

Ar Microsoft Security Essentials atjaunin??anu saist?tu probl?mu nov?r?ana
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 971606 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971606

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com