ID c?a bi: 971759 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach sao lu theo cach thu cng cac tp va thit t ca nhn cua ban trn cac may tinh chay Windows nh mt bin phap phong nga hoc chuyn sang mt may tinh khac hay mt h iu hanh khac. Bai vit nay thao lun vic s dung cac cng cu chuyn d liu va cac ky thut sao chep tp tiu chun hoan thanh vic nay.

Cac xut:

Sao lu cac tp cua ban vao phng tin di ng (ia cng ngoai, DVD, CD hoc b nh USB) hoc sang vi tri mang. Khng sao lu cac tp cua ban vao phn vung khi phuc hoc vao cung ia cng c cai t Windows.

Lun ct gi phng tin ma ban s dung sao lu vi tri bao mt tranh vic truy nhp trai phep vao cac tp cua ban. Chung ti khuyn ban nn vi tri chng chay ring bit vi may tinh cua ban. Ban cung co th cn nhc vic ma hoa d liu sao lu.

THNG TIN THM

oc qua bai vit nay tim phn thao lun v phin ban Windows ma ban ang s dung, ri chon tuy chon sao lu cho trng hp cua ban.

Sao lu may tinh chay Windows 7

Chuyn cac tp va thit t sang mt may tinh khac chay Windows 7

Windows Easy Transfer cho phep ban sao lu tt ca cac tp va thit t tai khoan ngi dung, ri khi phuc nhng tai khoan o cung tt ca cac tp va thit t cua ngi dung sang mt may tinh mi. khi ng Windows Easy Transfer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp windows easy transfer trong hp Bt u Tim kim, ri bm vao Windows Easy Transfer trong danh sach Cac chng trinh.
 2. Lam theo cac chi dn chuyn cac tp va thit t cua ban.

Chuyn cac tp va thit t sang Windows Vista

Nu ban mun di chuyn d liu cua minh t Windows 7 sang Windows Vista, hay s dung phin ban danh cho Windows Vista cua Windows Easy Transfer. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Trn may tinh chay Windows 7, a CD hoc DVD Windows Vista vao.
 2. Bm thoat chng trinh Thit lp Windows Vista.
 3. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm vao May tinh, bm chut phai vao ia CD hoc DVD, ri bm vao M.
 4. M th muc h tr, ri m th muc migwiz.
 5. Bm up vao tp Migwiz.exe.
 6. Lam theo chi dn bt u chuyn t Windows 7.

Sao lu d liu hin tai nh mt s phong nga an toan

Ban co th s dung Trung tm Sao lu va Khi phuc cua Windows 7 sao lu d liu hin tai cua ban nh mt s phong nga an toan. Chu y rng d liu sao lu va khi phuc cua Windows 7 chi co th c khi phuc trn h iu hanh Windows 7.
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp backup trong hp Bt u Tim kim, ri bm vao Sao lu va Khi phuc trong danh sach Cac chng trinh.
  Nu ban c nhc ong cac chng trinh, am bao rng ban a lu bt ky tai liu nao ang m va ong cac chng trinh o hoc bm vao ong cac Chng trinh.
 2. Trong Sao lu hoc khi phuc cac tp cua ban, bm vao Thit lp sao lu.
 3. Chon vi tri ban mun lu ban sao lu, ri bm vao Tip theo.
 4. Chon Windows chon hoc ti chon, ri bm vao Tip theo.
 5. a ra cac la chon phu hp, ri bm vao Tip theo hoc Lu Thit t va chay sao lu.
 6. Ban sao lu se c lu vao vi tri sao lu.

Tao ban sao cac tp theo cach thu cng

sao chep cac tp theo cach thu cng n vi tri mang hoc vao phng tin di ng nh ia cng di ng, CD, DVD hoc b nh USB, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm vao May tinh, ri bm up vao ia hin c cai t Windows 7.
 2. M th muc Ngi dung, ri m th muc ngi dung co cac tp ma ban mun sao lu.
 3. Sao chep cac th muc cn thit t th muc ngi dung n vi tri mang hoc vao phng tin di ng.
  Chu y sao lu d liu cho tt ca ngi dung, hay lp lai cac bc t 2 n 3.

  Meo xac inh kich thc cua tt ca cac tp trong th muc ngi dung, hay chon tt ca cac th muc, bm chut phai vao cac th muc a chon, ri bm vao Thuc tinh.
Cac tp a lu co th c sao chep sang bt ky may tinh nao. Tuy nhin, ban phai cai t cac ng dung lin quan trn may tinh o m cac tp ring bit o.

Quan trong Khng phai tt ca cac ng dung u lu tp cua no vao th muc ngi dung. Ban phai am bao rng ban kim tra cac ng dung khac va vi tri cua cac tp a lu, ri sao chep nhng tp o n vi tri mang hoc vao phng tin di ng.

Sao lu may tinh chay Windows Vista

Chuyn cac tp va thit t sang mt may tinh khac chay Windows Vista

Windows Easy Transfer cho phep ban sao lu tt ca cac tp va thit t cua tai khoan ngi dung, ri khi phuc nhng tai khoan o cung cac tp va thit t cua ngi dung sang may tinh mi. khi ng Windows Easy Transfer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp transfer trong hp Bt u Tim kim, ri bm vao Windows Easy Transfer trong danh sach Cac chng trinh.
 2. Bm Tip theo. Nu ban c nhc ong cac chng trinh, am bao rng ban a lu bt ky tai liu nao ang m, ri bm vao ong tt ca.
 3. Bm vao Bt u qua trinh Chuyn mi.
 4. Bm vao May tinh cu cua ti.
 5. Bm vao S dung CD, DVD hoc phng tin di ng khac.
 6. Chon cach ban mun chuyn cac tp cua minh.
 7. Chon vi tri, t mt khu nu ban mun, ri bm vao Tip theo.
 8. Chon ni dung ban mun chuyn.
 9. Kim tra tp se chuyn, ri bm vao Tip theo hoc Chuyn.
 10. Lam theo cac chi dn chuyn cac tp va thit t cua ban.

Sao lu d liu hin tai nh mt s phong nga an toan

Ban co th s dung Trung tm Sao lu va Khi phuc cua Windows Vista sao lu d liu hin tai cua ban nh mt s phong nga an toan. Chu y rng d liu sao lu va khi phuc cua Windows Vista chi co th c khi phuc trn h iu hanh Windows Vista.
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp backup trong hp Bt u Tim kim, ri bm vao Sao lu va Khi phuc trong danh sach Cac chng trinh.
 2. Bm vao Sao lu tp trong Sao lu tp hoc toan b may tinh cua ban.
 3. Chon vi tri ban mun lu gi ban sao lu tp, ri bm vao Tip theo.
 4. Chon mt hoc nhiu ia ma ban mun sao lu, ri bm vao Tip theo.
 5. Chon mt hoc nhiu loai tp ma ban mun sao lu, ri bm vao Tip theo.
 6. Bm vao Lu Thit t, ri bt u sao lu.
 7. Ban sao lu cua ban se c lu vao vi tri sao lu a chon.

Tao ban sao cac tp theo cach thu cng

sao chep cac tp theo cach thu cng n vi tri mang hoc phng tin di ng nh ia cng di ng, CD, DVD hoc b nh USB, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm vao May tinh, ri bm up vao ia hin c cai t Windows Vista.
 2. M th muc Ngi dung, ri m th muc ngi dung co cac tp ma ban mun sao lu.
 3. Sao chep cac th muc cn thit t th muc ngi dung n vi tri mang hoc vao phng tin di ng.
  Chu y sao lu d liu cho tt ca ngi dung, hay lp lai cac bc t 2 n 3.

  Meo xac inh kich thc cua tt ca cac tp trong th muc ngi dung, hay chon tt ca cac th muc, bm chut phai vao cac th muc a chon, ri bm vao Thuc tinh.
Cac tp a lu co th c sao chep sang bt ky may tinh nao. Tuy nhin, ban phai cai t cac ng dung lin quan trn may tinh o m cac tp ring bit o.

Quan trong Khng phai tt ca cac ng dung u lu tp cua no vao th muc ngi dung. Ban phai am bao rng ban kim tra cac ng dung khac va vi tri cua cac tp a lu, ri sao chep nhng tp o sang vi tri mang hoc vao phng tin di ng.

Sao lu may tinh chay Windows XP hoc Windows Server 2003

Chuyn cac tp va thit t t Windows XP

S dung Thut si Chuyn Tp va Thit t cua Windows XP chuyn cac tp t may tinh chay Windows 2000, Windows XP hoc Windows Server 2003 sang mt may tinh khac chay Windows 2000, Windows XP hoc Windows Server 2003.
 1. Bm Bt u, bm Tt ca Chng trinh, bm Cac tin ich, bm Cng cu H thng ri bm Thut si Chuyn Thit t va Tp.
 2. Bm Tip theo, bm May tinh cu ri bm Tip theo.
 3. Chon cach ban mun chuyn cac tp cua minh. Nu ban chon Khac, ban co th lu vao mt vi tri mang hoc phng tin di ng co th gi lai ban sao lu cua ban ghi.
 4. Chon nhng gi ban mun sao lu ri bm Tip theo.
Quan trong Khng phai tt ca cac ng dung u lu tp vao th muc ngi dung, ban phai am bao kim tra ng dung cua bn th ba khac va vi tri cac tp a lu ri sao chep nhng tp o sang vi tri mang hoc phng tin di ng.

Tao ban sao cac tp theo cach thu cng

sao chep cac tp theo cach thu cng n vi tri mang hoc phng tin di ng nh ia cng di ng, CD, DVD hoc b nh USB, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm May tinh ri bm up vao ia ban a cai t Windows.
 2. M th muc Ngi dung, ri m th muc ngi dung co cac tp ma ban mun sao lu.
 3. Sao chep cac th muc cn thit t th muc ngi dung n vi tri mang hoc vao phng tin di ng.
  Chu y sao chep d liu cho tt ca ngi dung, lp lai bc 2 va 3.

  Meo xac inh kich thc cua tt ca cac tp trong th muc ngi dung, hay chon tt ca cac th muc, bm chut phai vao cac th muc a chon, ri bm vao Thuc tinh.
Cac tp a lu co th c sao chep sang bt ky may tinh nao. Tuy nhin, ban phai cai t cac ng dung lin quan trn may tinh o m cac tp ring bit o.

Quan trong Khng phai tt ca cac ng dung u lu tp cua no vao th muc ngi dung. Ban phai am bao rng ban kim tra cac ng dung khac va vi tri cua cac tp a lu, ri sao chep nhng tp o sang vi tri mang hoc vao phng tin di ng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 971759 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com