K?, izmantojot mapi Windows.old, atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 971760 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? manu?li atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju, lai dator? aizst?tu pa?reiz?jo Windows 7 instal?ciju.

Lai to paveiktu, ir j?izmanto komandu uzvedne un j?ievada komandu uzvednes lodzi?? noteiktas komandas, lai p?rd?v?tu un p?rvietotu mapes starp da??d?m Windows versij?m.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

PAPILDINDORM?CIJA

Darb?bas, kas j?veic, lai p?c Windows 7 instal??anas dator? atjaunotu iepriek??jo Windows instal?ciju

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k skat?t taj? sniegtos ieteikumus.

1. darb?ba: Nosakiet, vai past?v mape Windows.old un vai Windows cietaj? disk? ir pietiekami daudz br?vas vietas

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
  un p?c tam ? uz Dators.
 2. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Deta?as.
 3. Kolonn? Br?va vieta atz?m?jiet, cik daudz br?vas vietas ir pieejams Lok?laj? disk? (C:) sada?? Cietie diski.
 4. Sada?? Cietie diski veiciet dubultklik??i uz Lok?lais disks (C:) un nosakiet, vai past?v mape Windows.old.

  Svar?gi! Ja mapes Windows.old nav, j?s nevarat izpild?t ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas, lai dator? atjaunotu iepriek??jo Windows instal?ciju. Jums ir j?dubl? un j?atjauno vai j?p?rs?ta iepriek??j?s oper?t?jsist?mas faili.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Windows.old.
 6. P?c da??m sekund?m Windows 7 noteiks mapes izm?ru.
Nosakiet, vai mape Windows.old ir maz?ka par br?vo vietu, kas pieejama cietaj? disk? Lok?lais disks (C:) 1.2. darb?b?.

Piez?me. Ja mapes Windows.old izm?rs ir divreiz liel?ks br?vo vietu, kas pieejama disk? Lok?lais disks (C:), atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju neb?s iesp?jams.

2. darb?ba: start?jiet Windows atkop?anas vidi

 1. Ievietojiet DVD diskdzin? Windows 7 instal?cijas disku un restart?jiet datoru.
 2. P?c uzaicin?juma restart?t no diska nospiediet jebkuru tausti?u.
 3. Log? Instal?t sist?mu Windows atlasiet valodu, laiku, val?tu, tastat?ras ievades metodi vai citu ievades metodi un noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Log? Sist?mas Windows instal??ana noklik??iniet uz Labot datoru.
 5. Log? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas Windows 7 versijas, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Log? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
Tiks atv?rts komandu uzvednes logs un par?d?ta komandu uzvedne. Komandu uzvedn? ir j?ievada n?kamaj?s darb?b?s aprakst?t?s komandas.

3. darb?ba: p?rvietojiet Windows 7 mapes uz jaunu mapi Win7

Piez?me. N?kamaj?s darb?b?s, ievadot komandu uzvedn? komandas un nospie?ot tausti?u ENTER, var tikt par?d?ts ??ds pazi?ojums:
Sist?m? nor?d?tais fails netika atrasts.
Ja tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums, p?rejiet uz ??s sada?as n?kamo darb?bu un ievadiet n?kam?s darb?bas komandu.

Ievadiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
C:

Md Win7

Move Windows Win7\Windows

Move "Program Files" "Win7\Program Files"

Move Users Win7\Users

Attrib ?h ?s ?r ProgramData

Move ProgramData Win7\ProgramData

Rd "Documents and Settings"

4. darb?ba: p?rkop?jiet vai p?rvietojiet mapes Windows.old saturu

Piez?me. N?kamaj?s darb?b?s, ievadot komandu uzvedn? komandas un nospie?ot tausti?u ENTER, var tikt par?d?ts ??ds pazi?ojums:
Sist?m? nor?d?tais fails netika atrasts.
Ja tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums, p?rejiet uz ??s sada?as n?kamo darb?bu un ievadiet n?kam?s darb?bas komandu.

Ievadiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
move /y c:\Windows.old\Windows c:\

move /y "c:\Windows.old\Program Files" c:\

move /y c:\Windows.old\ProgramData c:\

move /y c:\Windows.old\Users c:\

move /y "c:\Windows.old\Documents and Settings" c:\

5. darb?ba: atjaunojiet iepriek??j?s Windows instal?cijas s?kn??anas sektoru

Atkar?b? no situ?cijas ievadiet komandu uzvedn? vienu no t?l?k nor?d?taj?m komand?m.

Piez?me. T?l?k nor?d?taj?s komand?s D: noz?m? DVD diskdzini. Ja DVD diskdzinim ir pie??irts cits burts, piem?ram, E:, komand? izmantojiet ?o burtu.
 • Ja iepriek??j? Windows instal?cija ir Windows Server 2003, Windows XP vai Microsoft Windows 2000

  Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Ja iepriek??j? Windows instal?cija ir Windows Vista

  Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6. darb?ba. atjaunojiet iepriek??j?s Windows instal?cijas (Windows XP vai Windows 2000) failu Boot.ini

Piez?me. ??s darb?bas izpildiet tikai tad, ja iepriek??j? instal?cija ir bijusi Windows XP vai Windows 2000.

Ievadiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER:.
Attrib ?h ?s ?r boot.ini.saved

Copy boot.ini.saved boot.ini

7. darb?ba: aizveriet komandu uzvednes logu un noklik??iniet uz Restart?t

 1. Komandu uzvedn? ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  exit
 2. Noklik??iniet uz Restart?t, lai restart?tu datoru.
Piez?me. Kad esat p?rliecin?jies, ka oper?t?jsist?ma Windows XP ir funkcion?la, varat izdz?st mapi C:\Win7, ja t? nav vajadz?ga datu atg??anai.

Rekviz?ti

Raksta ID: 971760 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 2.6
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB971760

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com