Raksta ID: 971762 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ta oper?t?jsist?mas Windows 7 atinstal??ana un atgrie?an?s pie iepriek??j?s oper?t?jsist?mas.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai atinstal?tu oper?t?jsist?mu Windows 7, ir j?nosaka, kur? no ?aj? noda?? nor?d?tajiem scen?rijiem atbilst j?su instal?cijai, un p?c tam j?veic attiec?gajam scen?rijam paredz?t?s darb?bas.

1. scen?rijs: instal?jot oper?t?jsist?mu Windows 7, ar jauno instal?ciju aizst?j?t iepriek??ju Windows versiju

J?s izmantoj?t Windows 7 instal?cijas datu nes?ju, lai instal?tu Windows 7 taj? pa?? cietaj? disk?, kur? bija instal?ta oper?t?jsist?ma Windows XP, Windows Vista vai cita Windows 7 versija.

Piez?me. ?is scen?rijs ir j?izmanto, ja veicat jaunin??anu uz oper?t?jsist?mu Windows 7, izmantojot jaunin?jumu datu nes?ju vai pilnu produkta datu nes?ju.

?aj? scen?rij? Windows 7 instal?cija izveidos mapi Windows.old, kur? ietverti iepriek??jo oper?t?jsist?mu un person?gie faili. Mape Windows.old atrodas Windows nodal?juma saknes direktorij?. Lai atkal izmantotu iepriek??jo oper?t?jsist?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971760 K?, izmantojot mapi Windows.old, atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7
Svar?gi! Atjaunojot iepriek??jo oper?t?jsist?mu, izmantojot mapi Windows.old, pa?reiz?j?s oper?t?jsist?mas Windows 7 faili un iestat?jumi netiek saglab?ti. Atjaunojot iepriek??jo oper?t?jsist?mu, tiks atjaunota iepriek??j? instal?cija, kas dator? bija oper?t?jsist?mas Windows 7 instal??anas br?d?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par datu dubl?jumkopijas izveidi, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971759 K? dubl?t vai p?rs?t?t datus uz datoru, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows

2. scen?rijs: j?s instal?j?t oper?t?jsist?mu Windows 7 dator?, kur? iepriek? nav bijusi instal?ta neviena oper?t?jsist?ma

?aj? scen?rij? j?s izmantoj?t instal?cijas datu nes?ju, lai instal?tu oper?t?jsist?mu Windows 7 tuk?? cietaj? disk?.

?aj? scen?rij? nav nevienas oper?t?jsist?mas, uz kuru var?tu atgriezties. Ja v?laties izgatavot datora datu dubl?jumkopiju un p?rs?t?t datus no ??s Windows 7 instal?cijas uz n?kamo oper?t?jsist?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Dubl?jiet datus t?kla viet? vai no?emam? datu nes?j?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par datu dubl?jumkopijas izveidi, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  971759 K? dubl?t vai p?rs?t?t datus uz datoru, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows
 2. Ievietojiet Windows XP vai Windows Vista instal?cijas datu nes?ju un instal?jiet oper?t?jsist?mu Windows.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt t?ro sist?mas Windows XP instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  316941 K? instal?t sist?mu Windows XP vai jaunin?t uz to
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt t?ro oper?t?jsist?mas Windows XP instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  918884 K? instal?t oper?t?jsist?mu Windows Vista (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 3. Pabeidziet instal??anu.
 4. Kad instal??ana ir pabeigta, atjaunojiet, p?rs?tiet vai iekop?jiet datus uz jauno oper?t?jsist?mu.

3. scen?rijs: j?s esat jaunin?jis oper?t?jsist?mu Windows Vista uz Windows 7

Dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows Vista, j?s ievietoj?t Windows 7 instal?cijas datu nes?ju un atlas?j?t opciju Jaunin?t. P?c tam j?s jaunin?j?t oper?t?jsist?mu Windows Vista uz Windows 7.

Piez?me. ?is scen?rijs ir j?izmanto, ja veicat jaunin??anu uz oper?t?jsist?mu Windows 7, izmantojot jaunin?jumu datu nes?ju vai pilnu produkta datu nes?ju.

?aj? scen?rij? nav nevienas oper?t?jsist?mas, uz kuru var?tu atgriezties. Ja v?laties izgatavot datora datu dubl?jumkopiju un p?rs?t?t datus no ??s Windows 7 instal?cijas uz n?kamo oper?t?jsist?mu, veiciet 2. scen?rij? nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. Vien?gais Microsoft atbalst?tais jaunin??anas scen?rijs ir jaunin??ana no oper?t?jsist?mas Windows Vista uz Windows 7.

4. scen?rijs: jums ir vair?ks?kn??anas sist?ma, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7

J?s instal?j?t oper?t?jsist?mu Windows 7 atsevi??? nodal?jum? un saglab?j?t dator? iepriek??jo Windows versiju. Lai atinstal?tu Windows 7 no vair?ks?kn??anas sist?mas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Uninstall-Windows-7-on-a-multiboot-system
Lai ieg?tu papildinform?ciju par vair?ks?kn??anas sist?mu, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Install-more-than-one-operating-system-multiboot

http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Can-I-have-more-than-one-operating-system-on-my-computer-multiboot

PAPILDINDORM?CIJA

Ja jums ir vajadz?ga pal?dz?ba saist?b? ar Windows instal??anu, p?rinstal??anu vai atinstal??anu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/install-reinstall-uninstall?55d36140

Rekviz?ti

Raksta ID: 971762 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 24. septembris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com