การสนับสนุนสำหรับ Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ไม่ได้รวมอยู่ใน Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971943 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณนำเข้า Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 ใน Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 คุณสังเกตเห็นไม่มีการสนับสนุนสำหรับ Service Pack 2 ใน Toolkit ปรับใช้ของ Microsoft ซึ่งรวมถึงไม่มีการสนับสนุนสำหรับ Service Pack 2 ในนั้นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนรายการและไม่มีชุดภาษาในระหว่างการปรับใช้การสัมผัส Lite

สาเหตุ

Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 ถูกนำออกใช้ก่อนที่จะนำออกใช้ Service Pack 2 ดังนั้น จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 ไม่มีการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบสามารถด้วยตนเองเพิ่มการสนับสนุนของ Service Pack 2 Toolkit การปรับใช้ Microsoft ด้วยการปรับปรุงแฟ้ม ZTISupportedPlatforms.xml และ DeployWiz_Initialization.vbs

ได้รับการสนับสนุนการแก้ไขแพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการเพิ่มการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ในนั้นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนรายการ เพิ่มรายการต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม ZTISupportedPlatforms.xml:
<SupportedPlatform name="x86 Windows Vista Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x64 Windows Vista Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>	
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x86 Windows Server 2008 Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x64 Windows Server 2008 Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
ขอให้สังเกตว่า แฟ้ม ZTISupportedPlatforms.xml อาจมีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งหลาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 ในไดเรกทอรี Toolkit จัดวาง Files\Microsoft C:\program และคุณได้สร้างขึ้นใช้ร่วมกันการปรับใช้อาชีพในไดเรกทอรี C:\distribution คุณอาจพบว่า แฟ้มที่ยังอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
C:\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml
Toolkit\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml จัดวาง Files\Microsoft C:\Program
Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml จัดวาง Files\Microsoft C:\Program

ภาษาบรรจุการจัดการ

เมื่อต้องการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับชุดของภาษาของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 แก้ไขแฟ้ม DeployWiz_Initialization.vbs ด้วยตนเอง และแทนที่มีอยู่ConstructLPQuery()ฟังก์ชันที่ มีข้อความต่อไปนี้:
Function ConstructLPQuery ( isLangPack )

    Dim Keyword
    Dim isServer
    Dim ImgBuild
    Dim SPVersion
    Dim LPQuery
    Dim LPVersion
    Dim i

    isServer = inStr(1,oEnvironment.Item("ImageFlags"),"SERVER",vbTextCompare) <> 0
    ImgBuild = oEnvironment.Item("ImageBuild")

    If not isLangPack then
       LPQuery = "Type != 'LanguagePack' and (ProductVersion = '" & ImgBuild & "' or ProductVersion = '') "
    ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       ' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000.
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6001.18000' "
    ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       ' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386.
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6000.16386' "
    ElseIf isServer then
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "
    Else
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "
    End if

    If left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       LPVersion = Mid(ImgBuild,8,1)
       If IsNumeric(LPVersion) and LPVersion > 0 then
           ' Exclude all Language Packs that are less than the Current OS.
           LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'Language Pack'"
           For i = 2 to LPVersion
              LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'SP" & (LPVersion - 1) & " Language Pack'"
           Next
       End if
    ElseIf IsServer then
       ' Windows Server 2008 R2 Beta 1 uses SP1.
       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack' or Keyword = 'SP1 Language Pack' )"
    Else
       ' Windows 7 defined as RTM.
       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack')"
    End if

    If UCase(oEnvironment.Item("ImageProcessor")) = "X64" then
       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'amd64' and " & LPQuery & "]"
    Else
       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'x86' and " & LPQuery & "]"
    End if

    oLogging.CreateEntry vbTab & "QUERY: " & LPQuery, LogTypeInfo
    ConstructLPQuery = LPQuery

End function 
ขอให้สังเกตว่า แฟ้ม DeployWiz_Initialization.vbs อาจมีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งหลาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 ในไดเรกทอรี Toolkit จัดวาง Files\Microsoft C:\program และคุณได้สร้างขึ้นใช้ร่วมกันการปรับใช้อาชีพในไดเรกทอรี C:\distribution คุณอาจพบว่า แฟ้มที่ยังอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
C:\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs จัดวาง Files\Microsoft C:\Program

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1 ไม่มีการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" เพิ่มการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ไปยัง Microsoft จัดวาง Toolkit 2008 Update 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971943 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB971943 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971943

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com