Klaidos prane?im? ir paragins atsisi?sti atnaujinimus, kai bandote atidaryti Excel darbaknyg?s (.xlsx), Word dokumento (.docx) arba PowerPoint pristatym? (.pptx)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 972141 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis taikomas Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 2 (12.2.0)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote atidaryti fail?, kuris yra viename i? fail? formatus, apra?ytus toliau esan?ioje lentel?je, galite gauti klaidos prane?im?, kuris pana?us ? ?? prane?im?:
Programa Microsoft Excel negali atidaryti failo. Jums gali tekti atsisi?sti atnaujinimus Office Mac. Ar norite Microsoft svetain?je daugiau informacijos?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo formatasFail? tipai
Atidaryti XML dokumentusWord dokumento (.docx), programa "Excel" darbaknyg?s (.xlsx), PowerPoint pristatym? (.pptx) arba PowerPoint demonstravimas (.ppsx)

Open XML ?ablon??odis ?ablone (.dotx), "Excel" ?ablonas (.xltx) arba PowerPoint ?ablonas (.potx)

Open XML dokumentams ir ?ablonai?odis makrokomandos palaikomas dokumentas (.docm), Word ?ablonas, palaikantis makrokomandas (.dotm), programa "Excel" makrokomand? darbaknyg? (.xlsm), "Excel" ?ablonas, palaikantis makrokomandas (.xltm), PowerPoint pristatymas, palaikantis makrokomandas (.pptm), PowerPoint ?ablonas, palaikantis makrokomandas (.potm) arba PowerPoint demonstravimas, palaikantis makrokomandas (.ppsm)

Prie?astis

?i problema atsiranda, kai Microsoft Excel 2008, Microsoft Word 2008 arba Microsoft PowerPoint 2008 negali nustatyti tikslios Open XML standartas, kuri buvo naudojama sukurti failo versij?.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pirmiausia atsisi?sti ir ?diegti naujinimus Office 2008 for Mac naudojant Microsoft AutoUpdate.
Pastaba Nor?dami naudoti Microsoft AutoUpdate, spustel?kite Ie?koti naujinim? d?l to pagalba meniu Microsoft Office programose.
Jei problema i?lieka naujinimus, galite i? naujo sukurti arba ?ra?yti Excel darbaknyg?s, Word dokument? arba PowerPoint pristatymo failo formatu, i?skyrus Open XML. Pavyzd?iui, galite ?ra?yti fail? ? .xls, .doc, ir .ppt formatu.

Daugiau informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetain?je ir Rodyti ?inyno temoje "A? negaliu atidaryti Office document po to, kai a? ?diekite Office 2008 SP2 naujinimo":
http://www.Microsoft.com/Mac/help.mspx?Mode=PV&CTT=PageView&CLR=99-0-0&TARGET=abce2ca1-4efe-4bb0-bd21-34ad9242779d1033

Daugiau informacijos

2008 M. gegu??s Microsoft apibr??ia keli? ?em?lap? ratifikavo tarptautinio standarto ISO/IEC 29500 (Office Open XML) ?gyvendinimui. Be to, Microsoft paskelb?, kad ateityje Microsoft Office produktai b?t? ?traukti pakeitimus, kurie yra pagaminti i? standarto valdymo organas per tam tikr? laik?. Tod?l, "Excel" darbaknyges, Word dokumentus ir programos PowerPoint pateiktyse gali dabar b?ti para?yta i? kit? bendrovi? naudojant ISO/IEC 29500 standart?.

Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 2 (SP2) ?gyvendino nema?ai ISO/IEC 29500 standarto reikalavimus. Ta?iau Office 2008 m. programos gali perskaityti visus failus, kurie naudoja ISO standart?.

Ateities atnaujinimus ? Microsoft Office for Mac 2008 gali tapti laisvi, kad failai, kurie para?yti grie?tas standartas ISO atidaryti Microsoft Office 2008 Mac.

Daugiau informacijos apie Microsoft standarto ISO 29500 pri?mimo, aplankykite ?ias Microsoft svetaines:
Microsoft ple?ia formatus palaiko Microsoft Office, s?ra?as
http://www.Microsoft.com/Presspass/Press/2008/may08/05-21ExpandedFormatsPR.mspx

Pristatome Office (2007 m.) atviros XML fail? formatus
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa338205.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 972141 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office 2008 for Mac
  • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
  • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbsurveynew kbprb kbmt KB972141 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 972141

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com