Pakalpojuma Windows Server Update Services 3.0 2. servisa pakotnes apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 972455 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

Microsoft ir izlaidusi Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 2. servisa pakotni (SP2). ?aj? rakst? ir ietverta inform?cija par servisa pakotnes saturu, t?s ieg??anu un inform?cija par to, k? noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta.

L?dzek?a uzlabojumi un svar?gi programmat?ras atjaunin?jumi WSUS 3.0 2. servisa pakotn?

WSUS 3.0 2. servisa pakotn? ir ??di uzlabojumi:
  Jauns sist?mas Windows Server un klientu versijas atbalsts
  • Integr?cija ar sist?mu Windows Server 2008 R2
  • Atbalsts sist?mas Windows Server 2008 R2 l?dzeklim BranchCache
  • Atbalsts sist?mas Windows 7 klientiem

  L?dzek?a WSUS uzlabojumi
  • Autom?tisk?s apstiprin??anas k?rtulas: autom?tisk?s apstiprin??anas k?rtulas tagad ietver sp?ju nor?d?t apstiprin?juma beigu termi?a datumu un laiku visiem datoriem vai noteikt?m datoru grup?m.
  • Atjaunin?juma faili un valodas: uzlabota valodas atlas??ana lejupstraumes serveriem ietver jaunu br?din?juma dialogu, kas tiek par?d?ts, kad nolemjat lejupiel?d?t atjaunin?jumus tikai nor?d?t?m valod?m.
  • ?rt? jaunin??ana: WSUS 3.0 2. servisa pakotni var instal?t k? jaunin?jumu atra?an?s viet? no vec?k?m WSUS versij?m, un t? saglab? visus iestat?jumus un apstiprin?jumus. Lietot?ja interfeiss ir sader?gs starp klienta un servera WSUS 3.0 1. servisa pakotni un 2. servisa pakotni.
  • Atskaites: jauna atjaunin?juma un datora statusa atskaites ?auj filtr?t instal??anai apstiprin?tos atjaunin?jumus. Varat palaist ??s atskaites no WSUS konsoles vai izmantot API, lai iek?autu ?o funkcionalit?ti sav?s atskait?s.

  Programmat?ras atjaunin?jumi
  • Ir iek?auti WSUS servera stabilit?tes un uzticam?bas labojumi, piem?ram, atbalsts IPV6 adres?m, kas ir gar?kas par 40 rakstz?m?m.
  • Apstiprin?juma dialogs tagad k?rto datora grupas alfab?tisk? sec?b? p?c grupas nosaukuma.
  • Datora statusa atskaite, kas sak?rto ikonas, tagad funkcion? ar? 64 bitu vid?s.
  • WSUS 3.0 2. servisa pakotn? ir ietverts jauns Windows atjaunin??anas a?enta laidiens, kas nodro?ina uzlabojumus un labojumus, piem?ram, atbalstu lietojumprogrammu interfeisiem, kurus neinterakt?v? sesij? izsauc sist?mas zvan?t?js, kas nav lok?lais zvan?t?js.

PAPILDINDORM?CIJA

K? ieg?t un instal?t WSUS 3.0 2. servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WSUS 3.0 2. servisa pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai instal?tu WSUS 3.0 2. servisa pakotni, izmantojot servera p?rvaldnieku

 1. Piesakieties server?, kur? pl?nojat instal?t WSUS 3.0 2. servisa pakotni, izmantojot kontu, kas ietilpst lok?l? administratoru grup?.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Servera p?rvaldnieks.
 3. Ja loga Servera p?rvaldnieks lab?s puses r?t? Windows Server Update Services nav uzskait?ti sada?? Lomu kopsavilkums, noklik??iniet uz Pievienot lomas.
 4. Ja tiek par?d?ta lapa Pirms s?kat, noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Lap? Atlas?t servera lomas atlasiet Windows Server Update Services.
 6. Lap? Windows Server Update Services noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Lap? Apstiprin?t instal??anas atlases noklik??iniet uz Instal?t.
 8. Kad tiek start?ts WSUS 3.0 2. servisa pakotnes iestat??anas vednis, izlaidiet n?kamo ved?a lapu un izpildiet ved?a darb?bas, kas s?kas lap? Lai turpin?tu instal?t WSUS 3.0 SP2.

K? noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta

Mekl?jiet Windows Server Update Services 3.0 2. servisa pakotni vad?bas pane?a sada?? Pievienot vai no?emt programmas vai vad?bas pane?a sada?? Programmu faili un l?dzek?i. Ja Windows Server Update Services 3.0 2. servisa pakotne netiek par?d?ta, servisa pakotne nav instal?ta.

Inform?cija par no?em?anu

Nevarat izmantot l?dzekli Programmu pievieno?ana vai no?em?ana vad?bas panel?, lai no?emtu tikai WSUS 3.0 SP2, jo t?d?j?di tiek no?emta visa WSUS 3.0 instal?cija.

Lai no?emtu WSUS 3.0 SP2, izmantojot servera p?rvaldnieku dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008

 1. Piesakieties server?, no kura pl?nojat no?emt WSUS 3.0 2. servisa pakotni, izmantojot kontu, kas ietilpst lok?l? administratoru grup?.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Servera p?rvaldnieks.
 3. Loga Servera p?rvaldnieks lab?s puses r?t? sada?? Lomu kopsavilkums noklik??iniet uz No?emt lomas.
 4. Ja tiek par?d?ta lapa Pirms s?kat, noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Lap? Atlas?t servera lomas no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Windows Server Update Services.
 6. Lap? Windows Server Update Services noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Lap? Apstiprin?t instal??anas atlases noklik??iniet uz No?emt.
 8. Lap? No?emt Windows Server Update Services 3.0 2. servisa pakotni atlasiet jebkurus no?emamus papildu vienumus un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 9. Noklik??iniet uz Pabeigt, lai izietu no ved?a, kad WSUS 3.0 2. servisa pakotnes no?em?anas vednis ir pabeidzis darb?bu.
Lai izlas?tu WSUS 3.0 2. servisa pakotnes inform?ciju par laidienu un ieg?tu papildinform?ciju par ?o laidienu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840
Lai ieg?tu detaliz?tas instal??anas instrukcijas, skatiet WSUS 3.0 2. servisa pakotnes detaliz?to rokasgr?matu t?l?k nor?d?taj? Microsoft vietn?:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139836

Rekviz?ti

Raksta ID: 972455 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2010. gada 31. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbexpertiseinter KB972455

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com