Opis paketa Windows Server Update Services 3.0 servisni paket 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 972455 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Microsoft je objavio servisni paket 2 (SP2) za Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. Ovaj ?lanak uklju?uje informacije o sadr?aju servisnog paketa, o nabavljanju servisnog paketa i o tome kako da utvrdite da li je servisni paket instaliran.

Pobolj?anja funkcija i va?ne softverske ispravke u paketu WSUS 3.0 SP2

WSUS 3.0 SP2 uklju?uje slede?a pobolj?anja:
  Nova podr?ka za Windows Server i klijentsku verziju
  • Integracija sa operativnim sistemom Windows Server 2008 R2
  • Podr?ka za funkciju BranchCache u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2
  • Podr?ka za Windows 7 klijente

  Pobolj?anja WSUS funkcija
  • Pravila automatskog odobravanja: pravila automatskog odobravanja sada uklju?uju mogu?nost navo?enja datuma i vremena krajnjeg roka odobrenja za sve ra?unare ili odre?ene grupe ra?unara.
  • Datoteke i jezici ispravki: pobolj?ano rukovanje izborom jezika za servere za dolazni signal uklju?uje novi dijalog upozorenja koji se pojavljuje kada odlu?ite da preuzmete ispravke samo za odre?ene jezike.
  • Jednostavna nadogradnja: WSUS 3.0 SP2 mo?e da se instalira kao nadogradnja na licu mesta sa starijih verzija usluge WSUS i pri tom ?uva sve postavke i odobrenja. Korisni?ki interfejs je kompatibilan u paketima WSUS 3.0 SP1 i SP2 na klijentu i na serveru.
  • Izve?taji: novi izve?taji o statusu ispravke i ra?unara omogu?avaju vam da filtrirate ispravke koje su odobrene za instalaciju. Ove izve?taje mo?ete pokrenuti iz WSUS konzole ili mo?ete koristiti API da biste uklju?ili ovu funkcionalnost u sopstvene izve?taje.

  Softverske ispravke
  • Za WSUS server uklju?ene su ispravke stabilnosti i pouzdanosti, na primer podr?ka za IPV6 adrese du?e od 40 znakova.
  • Dijalog odobrenja sada sortira grupe ra?unara abecednim redosledom po imenu grupe.
  • Ikone za sortiranje izve?taja o statusu ra?unara sada su funkcionalne u x64 okru?enjima.
  • U paket WSUS 3.0 SP2 uklju?eno je novo izdanje programa Windows Update Agent koje pru?a pobolj?anja i ispravke, na primer podr?ku za API-je koje pozivaju pozivaoci sistema koji nisu lokalni u sesiji koja nije interaktivna.

DODATNE INFORMACIJE

Nabavljanje i instaliranje paketa WSUS 3.0 SP2

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah WSUS 3.0 servisni paket 2.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Instaliranje paketa WSUS 3.0 SP2 pomo?u alatke Server Manager

 1. Prijavite se na server na kojem planirate da instalirate WSUS 3.0 SP2 pomo?u naloga koji je ?lan grupe lokalnih administratora.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Server Manager.
 3. Ako u oknu sa desne strane prozora alatke Server Manager stavka Windows Server Update Services nije navedena u odeljku Rezime uloga, kliknite na dugme Dodaj uloge.
 4. Ako se pojavi stranica Pre nego ?to po?nete, kliknite na dugme Dalje.
 5. Na stranici Izbor uloga servera izaberite stavku Windows Server Update Services.
 6. Na stranici Windows Server Update Services kliknite na dugme Dalje.
 7. Na stranici Potvrda izbora instalacije kliknite na dugme Instaliraj.
 8. Kada se pokrene ?arobnjak za instalaciju paketa WSUS 3.0 SP2, presko?ite slede?u stranicu u ?arobnjaku i dovr?ite korake ?arobnjaka koji po?inju na stranici Nastavak instalacije paketa WSUS 3.0 SP2.

Utvr?ivanje da li je servisni paket instaliran

Potra?ite stavku Windows Server Update Services 3.0 SP2 u prozoru Dodaj ili ukloni programe u okviru kontrolne table ili u prozoru Programske datoteke i funkcije u okviru kontrolne table. Ako nije prikazana stavka Windows Server Update Services 3.0 SP2, servisni paket nije instaliran.

Informacije o uklanjanju

U prozoru Dodaj ili ukloni programe u okviru kontrolne table nije mogu?e ukloniti samo WSUS 3.0 SP2 zato ?to se time uklanja kompletna instalacije usluge WSUS 3.0.

Uklanjanje paketa WSUS 3.0 SP2 pomo?u alatke Server Manager sa ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008

 1. Prijavite se na server sa kojeg planirate da uklonite WSUS 3.0 SP2 pomo?u naloga koji je ?lan grupe lokalnih administratora.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Server Manager.
 3. U oknu sa desne strane prozora alatke Server Manager, u odeljku Rezime uloga kliknite na dugme Ukloni uloge.
 4. Ako se pojavi stranica Pre nego ?to po?nete, kliknite na dugme Dalje.
 5. Na stranici Izbor uloga servera opozovite izbor u polju za potvrdu Windows Server Update Services.
 6. Na stranici Windows Server Update Services kliknite na dugme Dalje.
 7. Na stranici Potvrda izbora instalacije kliknite na dugme Ukloni.
 8. Na stranici Uklanjanje paketa Windows Server Update Services 3.0 SP2 izaberite sve dodatne stavke koje treba da se uklone, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Kada se ?arobnjak za uklanjanje paketa WSUS 3.0 SP2 zavr?i, kliknite na dugme Zavr?i da biste iza?li iz ?arobnjaka.
Da biste pro?itali napomene uz izdanje paketa WSUS 3.0 SP2 i dobili vi?e informacija o ovom izdanju, posetite slede?u Veb lokaciju:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840
Detaljna uputstva za instalaciju potra?ite u vodi?u ?korak po korak? za WSUS 3.0 SP2 na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139836

Svojstva

Identifikator ?lanka: 972455 - Poslednji pregled: 31. mart 2010. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbinfo kbexpertiseinter KB972455

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com