B?n không th? s? d?ng l?nh "runas" in t? tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong m?t phiên duy nh?t t? m?t chương tr?nh 32-bit trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2008...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 972616 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, b?n không th? s? d?ng runas l?nh đ? in t? m?t chương tr?nh 32-bit t? tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong m?t phiên duy nh?t.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra b?i v? h? th?ng s? d?ng quá tr?nh Splwow64.exe d?ch gi?a chương tr?nh 32-bit và các mô h?nh tr?nh đi?u khi?n c?a hệ điều hành 64-bit. Sau khi công vi?c in xong trong m?t tài kho?n ngư?i dùng, tr?nh Splwow64.exe ? l?i trong b? nh? cho m?t kho?ng th?i gian đ? tăng hi?u năng h? th?ng. Tuy nhiên, quá tr?nh Splwow64 không k?t thúc như mong đ?i. V? v?y, khi b?n s? d?ng l?nh runas đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh 32-bit, b?n không th? in t? tài kho?n ngư?i dùng khác nhau.

Gi?i pháp

Cho Windows Server 2003, 64-bit, các phiên b?n

Hotfix không có s?n cho v?n đ? này.

Cho bi?t thêm thông tin v? v?n đ? tương t? như trên Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
923357 B?n không th? s? d?ng RUNAS l?nh đ? in t? m?t chương tr?nh 32-bit trong tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong m?t phiên duy nh?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Windows

Đ?i v?i phiên b?n 64-bit Windows Server 2008 và Windows Vista

M?t hotfix có s?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Hotfix này đ?t giá tr? ch? m?c đ?nh trong th?i gian mà trong đó quá tr?nh Splwow64.exe v?n c?n trong b? nh?. giá tr? m?c đ?nh này là hai phút. Do đó, quá tr?nh Splwow64.exe t?t hai phút sau khi vi?c in trư?c trong tài kho?n ngư?i dùng đóng. Ngoài ra, b?n có th? c?u h?nh các giá tr? ch? này b?ng cách thay đ?i giá tr? ki?m nh?p trong ph?n "Thông tin đăng k?" dư?i đây.

Phiên b?n 64-bit Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Khi b?n in t? nhi?u ?ng d?ng 32-bit ch?y trong tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong m?t phiên, nhi?u Splwow64.exe trư?ng h?p ch?y dư?i m?i trương m?c ngư?i dùng cho r?ng ?ng d?ng. Đi?u này có ngh?a r?ng m?t th? hi?n c?a Splwow64.exe làm vi?c đ?c l?p và không can thi?p v?i các trư?ng h?p ch?y. Đi?u này vư?t qua gi?i h?n c?a m?t ngư?i s? d?ng duy nh?t có th? in t? m?t phiên duy nh?t.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.


Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes quan tr?ng đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t s? các s?n ph?m có th? đư?c li?t kê trên trang "yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2(SP2)
 • Windows Vista Service Pack 1(SP1)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

ki?m nh?p thông tin

Đ? c?u h?nh giá tr? ch?, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i regedit , và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó B?m chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
 4. Đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i SplWOW64TimeOutSecondsTên m?c ki?m nh?p và sau đó nh?n Enter.
 6. B?m đúp vào các SplWOW64TimeOutSeconds m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 4.
 7. Nh?p giá tr? trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ?B?n ph?i nh?p m?t giá tr? l?n hơn 0 (zero) trong cácD? li?u giá tr? h?p. Giá tr? b?n nh?p là s? giây mà h? th?ng đ?nh k? ch? đ?i trong khi h? th?ng ki?m tra cho dù quá tr?nh Splwow64.exe ph?i đư?c b? n?p. Quá tr?nh Splwow64.exe là b? n?p khi s? giây mà đư?c xác đ?nh trong SplWOW64TimeOutSeconds elapses k? t? khi quá tr?nh in 32-bit cu?i cùng đóng c?a. V? v?y, khi m?t quá tr?nh ph?c v? in, kh? năng in không phát hành cho đ?n khi b?n ghi d?ch v? đóng c?a và t?i ít nh?t là th?i gian mà b?n ch? đ?nh trong các D? li?u giá tr? h?p đi. Ví d?, n?u b?n g? 15 trong các D? li?u giá tr? h?p, và quá tr?nh 32-bit cu?i cùng m?t hai phút đ? in và đóng, kh? năng in ?n phát hành gi?a hai phút và 15 giây và hai phút 30 giây. N?u không có giá tr? ch? đư?c ch? đ?nh, giá tr? ch? m?c đ?nh là hai phút.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Splwow64.exe6.0.6001.2246439,936B?y tháng b?y, 200916: 27x 64
Splwow64.exe6.0.6002.2216539,936B?y tháng b?y, 200916: 01x 64

Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Splwow64.exe6.0.6001.2246484,480B?y tháng b?y, 200916: 53IA-64
Splwow64.exe6.0.6002.2216584,480B?y tháng b?y, 200916: 00IA-64

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Workaround 1

Không s? d?ng runas l?nh đ? in.

Workaround 2

K?t thúc ti?n tr?nh Splwow64.exe trư?c khi b?n s? d?ng runas l?nh đ? in t? m?t chương tr?nh 32-bit trong tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong m?t phiên duy nh?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Windows, tài kho?n ngư?i dùng duy nh?t có th? in t? m?t chương tr?nh 32-bit trong m?t phiên duy nh?t. Trong m?t phiên duy nh?t, các tài kho?n ngư?i s? d?ng có in đ?u tiên là tài kho?n ngư?i dùng duy nh?t mà m?t quá tr?nh 32-bit có th? in ra, cho đ?n khi x?y ra m?t l?i quá th?i gian ho?c phiên h?p k?t thúc. N?u tài kho?n ngư?i dùng khác trong cùng m?t phiên làm vi?c c? g?ng in trư?c khi k?t thúc phiên làm vi?c, trương m?c ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không h?p l? x? l?". Ngoài ra, yêu c?u in ?n là không thành công.

Nhi?u hơn m?t quá tr?nh có th? ch?y trong tài kho?n ngư?i dùng khác nhau trong cùng m?t phiên. Ví d? bao g?m:
 • Quá tr?nh b?n ghi d?ch v? ch?y trong phiên làm vi?c cùng. Tuy nhiên, các tài kho?n ngư?i dùng ch?y các quá tr?nh b?n ghi d?ch v? đư?c xác đ?nh b?i các thi?t l?p b?n ghi d?ch v?.
 • Quá tr?nh đó B?t đ?u b?ng cách s? d?ng các RUNAS b? ch? huy.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 972616 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbmt KB972616 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 972616

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com