Stop k??das zi?ojums, kas izkrauj SMB draiveri dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003: "Stop k??das kodu 0x00000019 (BAD_POOL_HEADER)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 973097 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003, j?s tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Aptur?t 0x00000019 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
BAD_POOL_HEADER
Piez?mes
 • Parametrus, ??ds Stop k??das zi?ojums var at??irties, atkar?b? no paties? konfigur?cijas.
 • Stop k??du simptomi var main?ties, atkar?b? no j?su datora sist?mas atteices opcijas. T?, piem?ram, datoru var ats?kt, Rodas p?rtrauk?anas k??da.
?? probl?ma var rasties, ja SMB draiveris nav noslogots. Par piem?ram, var rasties, ja IPv6 protokols ir atinstal?ta.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja j?s nerada nopietnus ?? probl?ma, iesak?m nogaid?t par n?kamo programmat?ras atjaunin?jumu, ko ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus? ?o zin??anu b?zes pants. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir t?p?c, ka labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2003 servisa Pakotnes 2, kas instal?tas dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100Sist?mai Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir fails sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti, kas ir uzskait?ti tabul? turpm?k. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laiks Zona cilni Datuma un laika kr?jumu vad?bas Panelis.
Windows Server 2003 ar Service Pack 2 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
SMB5.2.3790.457764,51221 Augusts 200912: 06x86
Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni versijas, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
SMB5.2.3790.4577211,96821 Augusts 200914: 14IA-64
Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, kuru pamat? ir x64 versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
SMB5.2.3790.4577108,54421 Augusts 200914: 14x64

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 973097 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 10. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB973097 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 973097

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com