Khc phuc D? dng - Cach tai xung ban cp nht theo cach thu cng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 973135 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

M ta Tinh hung

Ti bit rng Windows Update co th d dang giup ti tai xung ban cp nht cua minh, nhng ti nn truy cp vao u nu ti mun tai xung chng trinh ln hn nht inh theo cach thu cng trong danh sach Windows Update, chng han nh Goi Dich vu hoc ban cp nht bao mt cu th?

Giai phap n gian 123

Thc t, tt ca trinh tai xung u nm trong Trung tm Tai xung Microsoft. B?n c th? hon t?t qu tr?nh t?i xung thng qua cc b?c n gi?n d?i y.

Cc b?c cho Windows XP

 1. Trc tin, ban cn tim ban cp nht ma minh mun tai xung theo cach thu cng trong Windows Update. Bm [Bt u], [Pa-nen iu khin] ri bm [Trung tm Bao mt]; sau o chon [Kim tra cac ban cp nht mi nht t Windows Update] trongTrung tm Bao mt Windows].

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634007

 2. Thao tac nay se khi chay Internet Explorer va m ca s [Microsoft Update Windows Internet Explorer]. Bm [Tuy chinh] trong phn [Chao mng ban n vi Microsoft Update]. H thng se kim tra t ng xem co bt ky ban cp nht nao cn cai t hay khng va hin thi cac ban cp nht co th c cai t trn may tinh cua ban. Hay ghi lai s tp cua ban cp nht ma ban cn.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634009

 3. Bm vao lin kt Trung tm Tai xung, go s ban cp nht vao hp [Tim kim] (vi du: 960714) ri bm vao biu tng tim kim hoc nhn phim Enter trn ban phim cua ban.


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634010


 4. Trung tm Tai xung Microsoft se t ng tim kim tt ca ni dung co lin quan n s ban cp nht ma ban cung cp. Da trn h iu hanh cua ban, hay chon Cp nht Bao mt danh cho Windows XP.


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634011


 5. Bm [Tai xung] trn trang tai xung cho KB960714. Mt ca s hin thi [Tp Tai xung - Canh bao Bao mt] xut hin; bm [Chay] cai t tp t ng sau khi tai xung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634012

Cc b?c cho Windows Vista

 1. Trc tin, ban cn tim ban cp nht ma minh mun tai xung theo cach thu cng trong Windows Update. Bm [Bt u], [Pa-nen iu khin], [Bao mt] va bm [Trung tm Bao mt]; sau o bm [Windows Update] trong [Trung tm Bao mt Windows].

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634013

 2. Bm [Xem cac Ban cp nht Hin co] trong ca s [Windows Update]. H thng se kim tra t ng xem co bt ky ban cp nht nao cn cai t hay khng va hin thi cac ban cp nht co th c cai t trn may tinh cua ban. Hay ghi lai s ban cp nht ma ban co th tai xung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634014

 3. Bm vao lin kt Trung tm Tai xung, go s ban cp nht vao hp [Tim kim] (vi du: 960714) ri bm vao biu tng tim kim hoc nhn phim Enter trn ban phim cua ban.


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634015


 4. Trung tm Tai xung Microsoft se t ng tim kim tt ca ni dung co lin quan n s ban cp nht ma ban cung cp. Da trn h iu hanh cua ban, hay chon Cp nht Bao mt danh cho Windows Vista.


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634016


 5. Bm [Tai xung] trn trang tai xung cho KB960714. Mt ca s hin thi [Tp Tai xung] xut hin, chon [M] cai t tp t ng sau khi tai xung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2634017


Cac bc cho Windows7

Trc tin, ban cn tim ban cp nht ma minh mun tai xung theo cach thu cng trong Windows Update. Bm vao [Bt u], [Pa-nen iu khin], [H thng va Bao mt]; ri bm vao [Windows Update].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634018Trong ca s [Windows Update], bm vao [cac ban cp nht quan trong hin co] hoc [cac ban cp nht tuy chon hin co]. H thng se kim tra t ng xem co bt ky ban cp nht nao cn cai t hay khng va hin thi cac ban cp nht co th c cai t trn may tinh cua ban. Hay ghi lai s ban cp nht ma ban co th tai xung.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634019Bm vao lin kt <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en-us">Trung tm Tai xung</a>, go s ban cp nht vao hp [Tim kim] (vi du: 2286198) ri bm vao biu tng tim kim hoc nhn phim Enter trn ban phim cua ban.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634020Trung tm Tai xung Microsoft se t ng tim kim tt ca ni dung co lin quan n s ban cp nht ma ban cung cp. Da trn h iu hanh cua ban, hay chon Cp nht Bao mt danh cho Windows7.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634021Bm [Tai xung] trn trang tai xung cho KB2286198. Mt ca s hin thi [Tp Tai xung] xut hin, chon [M] cai t tp t ng sau khi tai xung.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634022Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634023


Chao mng ban n vi cuc khao sat y kin

Thng tin c lin quan khc

Nu ban mun tai xung Hotfix cu th, co th ban chi cn m trinh duyt IE va nhp s hotfix ma ban mun tai xung trn thanh ia chi, sau o bm vao lin kt [Xem va yu cu tai xung hotfix]. Kim tra hotfix ma ban mun tai xung; go ia chi e-mail cua ban va cac chi tit khac xac minh, sau o bm vao nut [Yu cu hotfix]. H thng se tra li ban qua e-mail, cha lin kt tai xung hotfix nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634024


Vui l?ng cho chng ti bi?t

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634199
Ban co hai long vi cac n?i dung c?a chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c a c khc phuc".?
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y tng hay hn",?
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban s dung biu mu khao sat nm cui bai vit nay. Chung ti chao on bt ky khuyn khich nao t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich cho ban.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 973135 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbinfo kbstepbystep kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbhowto KB973135

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com