Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista, p?c datora restart??anas tr?kst noklus?juma v?rtejas, ja t? ir iestat?ta, izmantojot Netsh komandu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 973243 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • J?s izmantojat netsh komandu, lai dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista, iesp?jotu t?kla interfeisu. Dators izg?st IP adreses no DHCP servera.
 • Lai t?kla interfeisam iestat?tu noklus?juma v?rteju, izmantojat netsh komandu.
?aj? situ?cij? noklus?juma v?rteja tiek iestat?ta veiksm?gi. To var p?rbaud?t, palai?ot komandu ipconfig /all. Ta?u p?c datora restart??anas t?kla interfeisa noklus?juma v?rtejas tr?kst. Veicot dubultklik??i uz ?? re?istra ieraksta, DefaultGateway apak?atsl?gas v?rt?bu datos redzama nulles v?rt?bas rakstz?me:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<GUID>\DefaultGateway

IEMESLS

Komanda Netsh int ipv4 set address nepareizi pievieno unikoda nulles v?rt?bas rakstz?mi pirms faktisk?s IP adreses v?rt?bas.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Form? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas vienai no ??m Windows oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968849 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Server 2008 servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.

Piez?mes par sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 failu inform?ciju
Svar?gi Sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s. Ta?u tikai sist?ma "Windows Vista" ir nor?d?ta labojumfailu piepras??anas lap?. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? "Windows Vista". Vienm?r skatiet rakstu sada?u "Attiecas uz", lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR_Level (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, p?rbaudot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelPakalpojuma joma
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • 1. servisa pakotne ir integr?ta sist?mas Windows Server 2008 laidiena versij?. T?d?? atskaites punkta RTM faili attiecas tikai uz sist?mu Windows Vista. Atskaites punkta RTM faila versijas numurs ir 6.0.0000. xxxxxx.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 un Windows Vista" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x86 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225641,374,72016-Nov-200914:08x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222681,373,69616-Nov-200913:58x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x64 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225642,104,83216-Nov-200914:45x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222682,104,83216-Nov-200913:57x64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 IA-64 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225644,315,64816-Nov-200916:29IA-64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222684,315,64816-Nov-200913:50IA-64

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet ?o komandu, lai iestat?tu interfeisa noklus?juma v?rteju:
Netsh int ipv4 set address <Interface Name> source=dhcp

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Netsh komand?m interneta protokola versijai 4 (IPv4), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc731521(WS.10).aspx

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 x86 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36717-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69017-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69417-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff7b7341f5a6ced.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200917:34Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e22a441c7d276d.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200916:00Not Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 x64 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_2c1652b7d7b7de23.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:59Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_2e00c5c7d4da98a3.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:41Not Applicable
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70217-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 IA-64 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff95b2a1f5875e9.manifestNot Applicable14,64817-Nov-200902:12Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e3ce3a1c7b3069.manifestNot Applicable14,64816-Nov-200915:17Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,52917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71717-Nov-200909:30Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 973243 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 16. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix KB973243

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com