Podrazumevani mre?ni prolaz nedostaje na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista kada se ra?unar ponovo pokrene ukoliko je podrazumevani mre?ni prolaz pode?en pomo?u komande ?Netsh?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 973243 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i slu?aj:
 • Koristite komandu netsh za omogu?avanje interfejsa mre?e na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista. Ra?unar preuzima IP adrese sa DHCP servera.
 • Koristite komandu netsh za pode?avanje podrazumevanog mre?nog prolaza za interfejs mre?e.
U ovom slu?aju, podrazumevani mre?ni prolaz je uspe?no pode?en. Mo?ete ga proveriti pokretanjem komande ipconfig /all. Me?utim, podrazumevani mre?ni prolaz interfejsa mre?e nedostaje kada se ra?unar ponovo pokrene. Ako kliknete dvaput na slede?u stavku registratora, otkri?ete da postoji znak bez vrednosti u podacima o vrednosti potklju?a DefaultGateway:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<GUID>\DefaultGateway

UZROK

Komanda Netsh int ipv4 set address neispravno dodaje Unikod znak bez vrednosti ispred vrednosti stvarne IP adrese.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u ?lanku. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se taj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, ra?unar mora da radi pod nekim od slede?ih operativnih sistema Windows:
 • Windows Vista servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2)
Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Vista
Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Server 2008 servisnog paketa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
968849 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Server 2008

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove hitne ispravke ne morate ponovo da pokrenete ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku (SAD) instalira datoteke koje imaju atribute koji su navedeni u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena mogu se promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.

Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008
Va?no Hitne ispravke za Windows Vista i Windows Server 2008 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, samo je stavka ?Windows Vista? navedena na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku?. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows Vista? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se primenjuju na odre?eni proizvod, SR_Level (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mo?ete identifikovati tako ?to ?ete ispitati brojeve verzija datoteka prikazane u slede?oj tabeli.
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodSR_LevelGrana usluge
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Servisni paket 1 je integrisan u izdatu verziju sistema Windows Server 2008. Stoga se datoteke RTM klju?ne ta?ke primenjuju samo na operativni sistem Windows Vista. Datoteke RTM klju?ne ta?ke imaju broj verzije 6.0.0000. xxxxxx.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za operativne sisteme Windows Server 2008 i Windows Vista?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i povezane datoteke bezbednosnog kataloga (.cat), izuzetno su va?ne za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x86 procesorima

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225641,374,72016-Nov-200914:08x86
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222681,373,69616-Nov-200913:58x86
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x64 procesorima

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225642,104,83216-Nov-200914:45x64
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222682,104,83216-Nov-200913:57x64
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225644,315,64816-Nov-200916:29IA-64
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222684,315,64816-Nov-200913:50IA-64

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?u komandu da biste podesili podrazumevani mre?ni prolaz u interfejsu:
Netsh int ipv4 set address <Ime interfejsa> source=dhcp

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Vi?e informacija o ?Netsh? komandama za Internet Protocol verzija 4 (IPv4) interfejsa potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc731521(en-us,WS.10).aspx

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Dodatne informacije o datotekama za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x86 arhitekturi

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36717-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69017-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69417-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff7b7341f5a6ced.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200917:34Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e22a441c7d276d.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200916:00Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x64 arhitekturi

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_2c1652b7d7b7de23.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:59Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_2e00c5c7d4da98a3.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:41Not Applicable
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70217-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 arhitekturi

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff95b2a1f5875e9.manifestNot Applicable14,64817-Nov-200902:12Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e3ce3a1c7b3069.manifestNot Applicable14,64816-Nov-200915:17Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,52917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71717-Nov-200909:30Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 973243 - Poslednji pregled: 2. februar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix KB973243

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com