Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) khi nó đư?c s? d?ng v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 973559
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm tắt

Bài vi?t này câu tr? l?i các câu h?i thư?ng g?p (FAQs) v? h? tr? Microsoft Diagnostics công c? (MSDT) khi nó ch?y trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

H? tr? c?a Microsoft dùng thông tin công c? ch?n đoán h? tr? Microsoft (MSDT) thu th?p phân tích và sau đó xác đ?nh vi?c gi?i quy?t đúng nh?ng v?n đ? mà b?n đang g?p trên máy tính. Các thông tin c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? t? đ?ng th?c hi?n nhi?m v? x? l? s? c? ph? bi?n.

THÔNG TIN THÊM

Câu h?i thư?ng g?p

Q1: Làm th? nào đ? tôi ch?y MSDT trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính?

A1:
Trên các máy tính có k?t n?i Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  .
 2. Lo?i MSDT trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó ch?n MSDT t? các Chương tr?nh danh sách.
 3. H?y g? khóa h? tr? c?a b?n đư?c cung c?p b?i Microsoft h? tr?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? th?c hi?n và t?i lên các gói ph?n m?m ch?n đoán.
Trên máy tính mà không liên quan đ?n Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y MSDT trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính có k?t n?i Internet.
 2. T?o ra m?t gói ph?n m?m đ?c l?p mà có th? đư?c th?c thi trên máy tính đ? không có k?t n?i Internet. Câu h?i 2 cung c?p thêm chi ti?t v? trư?ng h?p này.
Q2: Làm th? nào tôi có th? ch?y MSDT trên m?t máy tính có k?t n?i Internet không?

A2:
B?n có th? ch?y MSDT trên m?t máy tính đ? không có k?t n?i Internet thông qua m?t gói ph?n m?m đư?c t?o ra trên m?t máy tính có k?t n?i Internet. Gói này đư?c g?i là gián tuy?n gói. Các gói ph?n m?m gián tuy?n có th? đư?c s? d?ng đ? có đư?c thông tin ch?n đoán trên b?t k? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính đ? không truy c?p Internet. Các gói ph?n m?m gián tuy?n s? th?c thi trên máy tính đích t?o t?p CAB v?i thông tin ch?n đoán có th? đư?c t?i lên tr? l?i đ? h? tr? c?a Microsoft.

Đ? ch?y MSDT trên m?t máy tính đ? không có k?t n?i Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính có k?t n?i Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào b?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   .
  2. Lo?i MSDT trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó ch?n MSDT t? các Chương tr?nh danh sách.
  3. H?y g? khóa h? tr? c?a b?n đư?c cung c?p b?i Microsoft h? tr?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trên các Tr?nh g? r?i sau đây s? đư?c s? d?ng Trang, nh?p vào Ti?p theo.
  5. Ch?n M?t máy tính khác nhau.
  6. Ch?n m?t c?p đ? lưu các gói ph?n m?m gián tuy?n. Đi?u này có th? là phương ti?n lưu đ?ng ho?c v? trí m?ng.
  7. Hai t?p tin đư?c lưu vào v? trí đư?c ch? đ?nh, m?t SupportPackage.xxxx.DiagCab và UploadResults.xxxx.diagcfg (nơi xxxx là khóa thông hành đ? đư?c s? d?ng).
 2. Trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính đang đư?c ch?n đoán, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? c?p nơi gián tuy?n gói có v? trí.
  2. B?m đúp vào các SupportPackage.xxxx.DiagCab t?p tin đ? th?c hi?n nó.
  3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? thu th?p d? li?u. Thu th?p d? li?u có th? m?t vài phút đ? hoàn thành.
  4. Nh?p vào Lưu khi b?n nh?n th?y các Ch?n đoán đư?c hoàn t?t màn h?nh, và sau đó lưu các k?t qu? ch?n đoán trên m?t ? đ?a lưu đ?ng, m?t thư m?c ho?c m?t m?ng dùng chung. Các k?t qu? ch?n đoán đư?c lưu vào m?t t?p CAB.
 3. Sau khi b?n lưu t?p CAB này có k?t qu? ch?n đoán, di chuy?n t?p CAB này cho Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính có k?t n?i Internet, và sau đó b?m đúp chu?t vào các UploadResults.xxxx.diagcfg t?p tin. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? t?i lên t?p CAB đ? h? tr? c?a Microsoft.
Q3: MSDT có nào thay đ?i c?u h?nh h? th?ng c?a tôi?

A3:
MSDT có th? thay đ?i c?u h?nh c?a máy tính. Ví d?, MSDT có th? cho phép g? l?i liên quan đ?n khai thác g? và sau đó yêu c?u b?n ph?i t?o l?i v?n đ? mà b?n đang g?p. M?t s? các đăng nh?p có th? đư?c duy tr? hi?u l?c cho đ?n khi các gói ph?n m?m ch?n đoán t?i lên các thông tin kh?c ph?c s? c? đ? h? tr? c?a Microsoft. MSDT c?ng có th? b?t ch?n đoán mà thu th?p thông tin b? sung v? v?n đ?. Ngoài ra, MSDT có th? c?ng cài đ?t th?i gian ch?y gói đ? có th? th?c hi?n các gói ch?n đoán nh?t đ?nh, ch?ng h?n như PowerShell ho?c.NET Framework. Không ph?i t?t c? các c?u h?nh đư?c thay đ?i b?i MSDT s? đư?c tr? l?i là khi gói k?t thúc th?c hi?n. Đ?c bi?t, cho các k?ch b?n nơi m?t th?i gian ch?y gói đư?c cài đ?t (ví d? như PowerShell) th?i gian ch?y gói có th? đư?c gi? đ? đư?c cài đ?t trên máy tính.

Hơn n?a, m?t s? gói ch?n đoán c?ng có th? phát hi?n v?n đ? c? th?. N?u MSDT có th? t? đ?ng t?m và s?a v?n đ?, b?n s? đư?c cung c?p tùy ch?n đ? áp d?ng các b?n s?a l?i. N?u b?n quy?t đ?nh áp d?ng các b?n s?a l?i, sau đó các thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n b?i s?a ch?a đó s? v?n sau khi MSDT k?t thúc.

Q4: Mà các thành ph?n và t?p tin v?n c?n trên máy tính sau khi MSDT t?i lên t?p tin cho Microsoft?

A4:
Như đư?c mô t? trong câu h?i 3, m?t s? thi?t đ?t ho?c th?i gian ch?y các thành ph?n có th? v?n c?n trên máy tính. M?t s? gói ch?n đoán c?ng có th? b?t tracing ho?c c? th? các b?n ghi có th? v?n c?n hi?u l?c trên máy tính cho đ?n khi ch?n đoán t?i lên thông tin kh?c ph?c s? c? đ? h? tr? c?a Microsoft.

Trong th?i gian thu th?p d? li?u, thông tin ch?n đoán MSDT đư?c lưu tr? t?m th?i trong c?p % WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (nơi GUID th? hi?n m?t th?c hi?n ch?n đoán). C?p này b? xoá sau khi ch?n đoán gói hoàn t?t thi công.

B?n sao c?a t?p tin đư?c thu th?p b?i ch?n đoán gói c?ng đư?c duy tr? trên h? sơ c?a ngư?i dùng. Xem l?i và g? b? các d? li?u đư?c g?i t?i Microsoft sau khi MSDT k?t thúc, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào T?m và s?a v?n đ?.
 3. Nh?p vào Xem l?ch s?.
 4. N?u b?n không nh?n th?y các m?c mà b?n mu?n xem, h?y nh?p vào Bao g?m tr?nh g? r?i đ? đư?c đi?u hành như ngư?i qu?n tr?.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào b?t k? m?c và sau đó nh?p vào Delect đ? riêng xóa c? th?, ho?c b?m Xoá l?ch s? đ? xóa t?t c? các thông tin đư?c thu th?p b?i MSDT th?c hi?n.
Q5: S? MSDT thay đ?i chính sách th?c hi?n PowerShell?

A5:
H?u h?t các Windows 7-d?a ch?n đoán gói không làm cho b?t k? s? thay đ?i v? chính sách th?c hi?n PowerShell. Tuy nhiên, m?t s? gói ch?n đoán mà thu th?p thông tin t? máy tính t? xa có th? t?m th?i thay đ?i chính sách th?c hi?n PowerShell đ? các RemoteSigned chính sách, quay tr? l?i các c?u h?nh chính sách ban đ?u trư?c khi nó k?t thúc vi?c thu th?p thông tin. Lưu ? r?ng các chính sách có th? v?n c?n RemoteSigned N?u b?n h?y b? th?c hi?n ch?n đoán trư?c khi gói finalizes th?c hi?n.

Q6: Does MSDT ch?y chính xác trên m?t phiên b?n đ?a hoá c?a h? đi?u hành Windows?

A6:
MSDT ch?y chính xác trên m?t phiên b?n đ?a hóa c?a Windows. Tuy nhiên, ch? có m?t s? mô t? n?i dung đư?c b?n đ?a hoá. V? v?y, m?t ph?n c?a giao di?n ngư?i dùng xu?t hi?n trong ti?ng Anh.

Q7: Làm th? nào b?n b?t đ?u MSDT trên m?t cài đ?t máy ch? l?i c?a trên Windows Server 2008 R2?

A7:
Tùy ch?n cài đ?t Windows Server 2008 R2 máy ch? l?i không h? tr? ch?y MSDT ch?n đoán gói. N?u b?n mu?n đ? ch?n đoán Windows Server 2008 R2 có m?t cài đ?t máy ch? l?i, b?n ph?i liên h? v?i k? sư h? tr? c?a b?n và yêu c?u khóa thông hành đ? th?c thi m?t gói ph?n m?m ch?n đoán c? th? có th? đư?c s? d?ng đ? thu th?p thông tin t? m?t máy ch? l?i R2 thông qua m?t t? xa Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính.

H8: URL mà đ? đư?c c?u h?nh trên m?t b?c tư?ng l?a ho?c proxy đ? cho phép ch?y m?t gói ph?n m?m ch?n đoán trên m?t máy tính Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2?

A8:
Các URL sau đư?c truy c?p khi ch?y m?t gói ph?n m?m ch?n đoán:

Khắc phục sự cố

Ph?n này li?t kê nh?ng v?n đ? thư?ng g?p nh?t khi b?n ch?y MSDT.

P1: Sau khi b?n ch?y MSDT.exe trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?a trên máy tính và sau đó g? khóa thông hành đư?c cung c?p b?i h? tr? c?a Microsoft, b?n nh?n đư?c báo l?i "Đ? có m?t v?n đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? h? tr? c?a Microsoft".

V?n đ? này x?y ra v? khóa thông hành b?n s? d?ng không tương thích v?i Windows Vista ho?c Windows Server 2008. N?u b?n mu?n đ? ch?n đoán máy tính không ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, h?y h?i k? sư h? tr? đ? g?i cho b?n m?t đ?a ch? th?c hi?n MSDT trên m?t h? th?ng Windows không 7. N?u b?n mu?n t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n th?c thi l?nh trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, th?c thi MSDT.exe trên m?t máy tính có v?i m?t trong nh?ng h? đi?u hành cài đ?t và t?o ra các gói ph?n m?m gián tuy?n (SupportPackage.*.DiagCab), như mô t? trong qu? 2.

P2: Khi b?n ch?y gói gián tuy?n đư?c t?o ra trên Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ho?c Windows XP (MSDT – Portable.exe) trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính, b?n nh?n đư?c m?t l?i "?ng d?ng này không h? tr? trên h? đi?u hành" và tháo ?ng d?ng.

V?n đ? này x?y ra v? các gói ph?n m?m gián tuy?n đư?c t?o ra trên m?t máy tính 7 pre-Windows (Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ho?c Windows Server 2008) và không tương thích v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. N?u b?n mu?n đ? có đư?c d? li?u t? m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính, yêu c?u h? tr? c?a Microsoft đ? g?i cho b?n m?t khóa thông hành đ? s? d?ng trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính đ? t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n tương thích v?i h? đi?u hành này.

P3: Khi b?n ch?y MSDT.exe trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính và sau đó g? khóa thông hành, b?n nh?n đư?c m?t l?i "l?i x?y ra khi liên l?c h? tr? nhà cung c?p" và thoát kh?i các gói ph?n m?m ch?n đoán.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?m vào các Xem l?i chi ti?tnút đ? xác đ?nh các m? l?i. Sau đây là các m? l?i ph? bi?n nh?t và có th? có cách gi?i quy?t ho?c gi?i pháp.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
M? l?iThông tin chi ti?t
0x80072EF3L?i này x?y ra khi máy tính không th? k?t n?i vào Internet hay các trang web đư?c li?t kê trong Q8 trư?c đó trong bài vi?t này.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n có th? k?t n?i đ?n các trang web đư?c li?t kê trong Q8.

MSDT cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 H?y s? d?ng winhttp đ? truy c?p Internet. Trong m?t s? trư?ng h?p-n?u tr?nh duy?t c?a b?n s? d?ng proxy đ? truy c?p Internet và có th? truy c?p thành công các trang web đư?c li?t kê trên Q8, b?n có th? ph?i c?u h?nh winhttp đ? chuy?n nh?p c?u h?nh proxy tr?nh duy?t b?ng cách ch?y l?nh dư?i đây vào m?t c?a s? elevated command prompt:

Netsh winhttp nh?p kh?u ?y quy?n ngu?n = t?c là

Đ? khôi ph?c l?i c?u h?nh m?c đ?nh winhttp, h?y ch?y:

Netsh winhttp đ?t l?i ?y quy?n.Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng m?t máy tính khác trên m?ng Internet mà k?t n?i có s?n và sau đó t?o ra các gói ph?n m?m gián tuy?n như mô t? trong qu? 2. Ho?c, b?n có th? yêu c?u m?t k? sư h? tr? Microsoft đ? t?o ra các gói ph?n m?m gián tuy?n và g?i cho b?n đ? th?c thi trên máy tính m?c tiêu.
0x80072EE2L?i này x?y ra khi máy tính có v?n đ? t?i các gói t? Internet. Nó có th? liên quan đ?n m?t c?u h?nh proxy, v?n đ? m?ng ho?c ch?m tr? l?n đ? t?i v? ch?n đoán gói t? máy ch? Microsoft.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? yêu c?u m?t k? sư h? tr? Microsoft đ? t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n và g?i cho b?n đ? th?c thi trên máy tính m?c tiêu.
0xC00CE558L?i này c?ng có th? x?y ra khi không có m?t v?n đ? m?ng có l? liên quan đ?n m?t v?n đ? ?y quy?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n có th? truy c?p vào các trang web đư?c li?t kê trong Q8. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? yêu c?u m?t k? sư h? tr? Microsoft đ? t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n và g?i cho b?n đ? th?c thi trên máy tính m?c tiêu.

Thông tin b? sung

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
926079 Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT)

Thu?c tính

ID c?a bài: 973559 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbfaq kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB973559 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:973559

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com