Thông báo l?i d?ng khi lo?i b? s? ng?c nhiên c?a m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003: "Stop m? l?i 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 973618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Windows Server 2003 tai n?n khi m?t lo?i b? s? ng?c nhiên c?a m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB x?y ra. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
Ng?ng 0x00000050)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? h? đi?u hành th? truy c?p b? nh? là ch? b?i b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đăng k? khi đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB kh?i đ?ng l?i. Tuy nhiên, đăng k? tr? nên không h?p l? n?u b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đư?c l?y ra.

Khi b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đư?c l?y ra, giá tr? đăng k? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đư?c c?p nh?t m?t giá tr? 0xffffffff. Tuy nhiên, h? đi?u hành không ki?m tra các thay đ?i này, và h? đi?u hành c? kh?i t?o ph?n c?ng. Hành vi này đâm h? đi?u hành.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix trư?c đây phát hành khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Usbehci.sys5.2.3790.337830,72016 Tháng b?y, 200913: 16Không áp d?ngSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337817.664 ngư?i16 Tháng b?y, 200913: 16Không áp d?ngSP1
Usbport.sys5.2.3790.3378146,43216 Tháng b?y, 200913: 16x 86SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337820,99216 Tháng b?y, 200913: 16Không áp d?ngSP1
Usbehci.sys5.2.3790.455330,72016 Tháng b?y, 200912: 21Không áp d?ngSP2
Usbohci.sys5.2.3790.455317.664 ngư?i16 Tháng b?y, 200912: 22Không áp d?ngSP2
Usbport.sys5.2.3790.4553146,43216 Tháng b?y, 200912: 22x 86SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455320,99216 Tháng b?y, 200912: 22Không áp d?ngSP2
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Usbehci.sys5.2.3790.337852,35217 Tháng b?y, 200908: 24x 64SP1
Usbohci.sys5.2.3790.337827,00817 Tháng b?y, 200908: 24x 64SP1
Usbport.sys5.2.3790.3378214,01617 Tháng b?y, 200908: 24x 64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337832,89617 Tháng b?y, 200908: 24x 64SP1
Usbehci.sys5.2.3790.455352,35217 Tháng b?y, 200908: 28x 64SP2
Usbohci.sys5.2.3790.455327,00817 Tháng b?y, 200908: 28x 64SP2
Usbport.sys5.2.3790.4553214,01617 Tháng b?y, 200908: 28x 64SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455332,89617 Tháng b?y, 200908: 28x 64SP2
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Usbehci.sys5.2.3790.3378100,86417 Tháng b?y, 200908: 24Không áp d?ngSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337850,43217 Tháng b?y, 200908: 24Không áp d?ngSP1
Usbport.sys5.2.3790.3378415,74417 Tháng b?y, 200908: 24IA-64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337872,19217 Tháng b?y, 200908: 24Không áp d?ngSP1
Usbehci.sys5.2.3790.4553100,86417 Tháng b?y, 200908: 27Không áp d?ngSP2
Usbohci.sys5.2.3790.455350,43217 Tháng b?y, 200908: 27Không áp d?ngSP2
Usbport.sys5.2.3790.4553415,74417 Tháng b?y, 200908: 27IA-64SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455372,19217 Tháng b?y, 200908: 27Không áp d?ngSP2

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 973618 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB973618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:973618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com