Rekomendacijos ir reikalavimai d?l i?orini? pried?, kurie i?pl?sti "Internet Explorer"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 973764 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
?altinis:"Microsoft" palaikymo

Daugiau informacijos

Rekomendacijos ir reikalavimai d?l i?orini? pried?, kurie i?pl?sti "Internet Explorer"

?i informacija taikoma "Internet Explorer 8" ir vis? v?lesni? versij?


Vartotojai Internet Explorer (IE) tik?tis, kad b?t? visi?kai kontroliuoti savo nar?ykl? ir nar?ykl?s nustatymus, ir tik?tis, kad gal?t? naudotis visi IE funkcij?.

Tai apima, pvz.:

· Galimybe naudotis savo pageidaujam? ie?kos paslaug? teik?j? ir pagrindinis puslapis

· Turi visi?kai kontroliuoti "Internet Explorer" ir programin? ?rang?, kuri veikia Internet Explorer funkcionalumas

Microsoft rekomenduoja, kad visus "Internet Explorer" i?orini? pried? programin? ?rang? tur?tum?te vadovautis ?iais nurodymais:

Negalima riboti vartotojo galimyb? naudoti "Internet Explorer" funkcijos

Vartotojams reikia prieigos prie vis? rinkin?, ?skaitant, bet neapsiribojant, "Internet Explorer" funkcijos: adreso juostoje, ie?kos lauke, naujo skirtuko puslapyje, nar?yti ir ie?koti internete lengvai ir saugiai. Remti ?i? gairi?, add-on programin? ?ranga neturi panaikinti arba apriboti prieig? prie IE funkcij?.

Negalima riboti vartotojo geb?jim? valdyti "Internet Explorer" parametrus

Su numatytaisiais parametrais, Internet Explorer yra nar?ykl?, greitas ir saugus. Vartotojai gali pasirinkti bet kurios veisl?s paie?kos ir spartintuvo ?iniatinklio paslaug? nar?ykl?je, ir nustatyti j? pageidaujamas paslaugas kaip numatytojo.

Remti ?i? gairi?, add-on programin? ?ranga turi ne pakeisti bet IE nustatymus be informuoti vartotoj?, arba pa?alinti ar apriboti vartotojo galimyb? per?i?r?ti ir modifikuoti IE parametrai.

Naudoti tik palaiko API

Priedai turi naudoti tik palaikoma "Internet Explorer" ir Windows programa programavimo s?sajos (API). Naudojantis nepriimtinu metodu Internet Explorer ar remtis ?gyvendinimo element? ? specifinis IE versija, gali sukelti nar?ykl? stabilumo problem?, kai "Internet Explorer" yra atnaujinama. Programin? ?ranga, kuri naudoja palaikoma "Internet Explorer" ir Windows API n?ra susiduria su ?i? klausim? kai per nar¹yklê ar operacin? sistema yra tobulinama.

Microsoft rekomenduoja, kad programin? ?ranga neturi netinkamai riboti vartotojo geb?jim? kontroliuoti Internet Explorer ?iose srityse:

Pradedant Internet Explorer 11, priedai turi b?ti suderinama su sustiprintas apsaugot? re?im?

Patobulintas apsaugotas re?imas (angl.) yra "Internet Explorer", kuri suteikia vartotojams papildomo apsaugos funkcija. Su EPM ant, interneto ir i?orini? pried? turin? veikia per nar?ykl? turi labai ribotas galimybes gauti jautrus sistemos i?tekli?. Talpykl?, slapukus ir kitas interneto platforma b?senos informacij? gali naudotis interneto turin? ?prastomis funkcin?mis galimyb?mis, ta?iau saugom? i?tekli?, pavyzd?iui, parametrai ir vartotojo duomenys nepasiekiami. Neleid?iant skaitymo ir ra?ymo prieigos prie ?ios sistemos dalis, mes izoliuoti interneto turin? ? savo sm?lio d???s, taip padeda suma?inti ?al? d?l galimo eksploatuoti

Pa?alinimas ir (arba) pakei?ia "Internet Explorer" funkcijos

Programin? ?ranga neturi pa?alinti arba pakeisti visus "Internet Explorer" po?ymius blokuodami arba apriboti prieig? prie "Internet Explorer" funkcij? vartotojo s?sajos.

Tai apima, bet neapsiriboja, pakei?iant funkcij?, toki? kaip "Internet Explorer" adreso juostoje, ie?kos lauke, nauj? skirtuko puslap? ir parankini? centras.

Kur programin?s ?rangos dublikatus "Internet Explorer" funkcij? (pvz., kenk?ji?k? program? filtro) programin? ?rang? gali pra?yti kad vartotojas i?junkite "Internet Explorer" rankiniu b?du.

Tam tikrais atvejais: jei programin?s ?rangos produkt? ?traukia vartotojo s?saj? "Internet Explorer" tai tur?t? daryti taip, kad n?ra apriboti prieig? prie esamos "Internet Explorer" funkcijos.

Vartotojas turi b?ti visi?kai kontroliuoti savo ie?kos teik?jo ?sipareigojim? nevykdymo

Programin? ?ranga turi naudoti vien? i? ?i? dviej? b?d? paie?kos numatytiesiems:

· Kaitos ir DefaultScope registro rakt? Windows registro API

· Naudojant to IOpenService::SetDefaultAPI (galima ? IE8 andlater)

Programin? ?rang?, kuri nori pakeisti vartotojo IE ie?kos teik?jo numatytuosius parametrus turi b?ti ?manoma vartotojui matyti, per?i?r?ti ir patvirtinti pakeitimus "Internet Explorer - ie?kos teik?jo numatyt?j?" dialogo lange.

· DefaultScope metodas

· IOpenService::SetDefault API metodas

Vartotojas turi tur?ti galimyb? patvirtinti arba atmesti ie?kos numatytasis keitimo u?klausos ?ie dialogai.

Vartotojas turi tur?ti galimyb? pakeisti savo paie?kos teik?jas numatyt?j? bet kurioje vietoje naudodami "Internet Explorer" vartotojo s?saj?. Pakeitus numatyt?j? paie?kos, kitos programos gali pra?yti, kad vartotojas pakeisti savo paie?kos numatyt?j? (per IE vartotojo s?saj? pirmiau).

Vartotojas turi b?ti galima laikyti j? ie?kos numatytasis nustatyti savo pageidaujam? ie?kos paslaug? teik?jo.

Toliau pateiktas parinktis yra netinkamai:

§ Programin?s ?rangos teigia esanti pati arba si?lomos paie?kos pagal nutyl?jim? rodant dialogo lange.

Pavyzd?iai:

o programin? ?ranga naudoja ?vairi? programos pavadinimas arba ?mon?s pavadinimas (i? j? atsisi?sti svetain?je, arba kit? programin? ?rang? vartotojo s?saja) kada rodo dialogo lang?.

o programin? ?ranga parne?ime pati kaip Windows OS Rodyti ir dialogai.

o programin?s ?rangos teigia esanti pavadinim? arba ADRES? jis si?lo nauj? paie?kos.

· Programin? ?ranga naudoja UI automatizavimo arba bet kokiu kitu b?du automati?kai atmesti ie?kos teik?jo numatyt?j? dialogai.

· Programin? ?ranga slepia (ar i? dalies kei?ia elges?) IE ie?kos lauke, paie?kos langel? i?ple?iamojo s?ra?o arba Manage Add-ons dialogo.

· Programin? ?ranga slepia (ar i? dalies kei?ia elges?) IE adreso juostoje, adres? juostos i?skleid?iamajame arba Manage Add-ons dialogo kai savo pageidaujam? ie?kos paslaug? teik?jas yra nustatytas kaip numatytasis.

· Programin? ?ranga slepia (ar i? dalies kei?ia elges?) IE naujo skirtuko puslap?.

Netinkamai veiksm?, apra?yt? pirmiau riba vartotojo pasirinkimas: programin?s ?rangos bando pakeisti vartotojo paie?kos numatyt?j? nenaudojant IE vartotojo s?saja naudojama kita programin? ?ranga.

Vartotojas turi b?ti visi?kai kontroliuoti savo numatyt?j? akceleratoriaus teik?j?.

Programin?s ?rangos negalima keisti numatyt?j? klavi?? ? esam? kategorij? neprane??s vartotojui per vartotojo s?saj?.

Vartotojas turi b?ti visi?kai kontroliuoti savo IE parametrai

Programin? ?ranga neturi panaikinti arba pakeisti ie?kos teik?j?/veikla/add-ons i? kit? leid?j?, be naudotojo sutikimo.

Programin? ?ranga turi b?ti ne ma?esnis IE saugumo parametrus.

Vartotojas turi b?ti kontroliuoti j? IE Pagrindinis puslapis

Programin? ?ranga turi ai?kiai informuoti vartotoj?, jei jie nori pakeisti vartotojo home page(s).

Vartotojui turi b?ti kontroliuoti j? IE priedai

Vartotojai turi tur?ti galimyb? visi?kai i?jungti visus add-on savo nar?ykl?je.

Programin? ?ranga turi ne i? naujo ?galinti add-on, kad vartotojas i?jungtas.

Programin? ?ranga turi netrukdo vartotojui i?jungti pried?, kuris vartotojas nori u?drausti.

Programin? ?ranga gali informuoti vartotoj?, kuris i?orinis priedas turi b?ti ?galintas, kad vartotojai gali atlikti tam tikras u?duotis.

Vartotojas turi b?ti kontroliuoti savo ?ranki? juostas

· Programin? ?ranga turi neu?stoti ?ranki? juostos mygtuk? U?daryti [x]

· Programin? ?ranga (i) turi ne pasl?pti arba pasl?pti ?ranki? juost? u?daryti dialog? arba (ii) turi pateikti savo u?daryti dialog?, kuris suteikia vartotojui galimyb? i?jungti ?ranki? juost?. Jei programin? ?ranga suteikia savo u?daryti dialog?, i?jungimo parinkt? i neutraliai pateikimo, palyginti su kit? variant?, programin? ?ranga vartotojui ir su bent jau lygios reik?m? ir (ii) Pa?ym?jus, remtis IE ?ranki? juost? u?daryti dialog? ir atitinka vartotojo pasirinkimais.

Kaip pritaikyti IE ?ranki? juost? u?daryti dialogo lang?, spauskite ?ia.

· Programin? ?ranga turi nenaudoti UI automatizavimo automati?kai atmesti dialogo lang?.

· Add-on programin? ?ranga turi b?ti ?ra?yti ? add/remove programs s?ra??.

· Vartotojai turi tur?ti galimyb? visi?kai pa?alinti i?orini? pried?.

Add-on apkrovos metu ir navigacijos kartus

Vartotojai gali naudoti "Tvarkyti priedus" dialogo "Internet Explorer" vidutinis apkrovos metu ir vidutinis navigacijos metu, i?orinis priedas. Vidutinis navigacijos metu pried? ir vidutinis apkrovos laik? saugomi Windows registre.

Priedai turi modifikuoti vidutinis apkrovos metu ir vidutin?s navigacijos laik? registre.


Vartotojas turi b?ti kontroliuoti j? komand? juosta (add-on UI)

Programin? ?ranga negali tvarkyti arba sl?pti piktogramas i? IE komand? juost?.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 973764 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 21 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 10
Rakta?od?iai: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB973764 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 973764

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com