Thông báo l?i khi b?n c?u h?nh các thi?t đ?t hi?n th? đ? c? g?ng s? d?ng hi?n th? ba ho?c nhi?u hơn trên m?t máy tính xách tay đang ch?y Windows 7 và Windows 8: "Không th? lưu thi?t đ?t hi?n th?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 973782 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n k?t n?i hai màn h?nh bên ngoài vào máy tính xách tay đang ch?y Windows 7 và Windows 8. Khi b?n c? g?ng đ? m? r?ng hay sao đúp bàn làm vi?c đ? hai bên ngoài hi?n th? ngoài máy tính xách tay screenusing Win + P nóng tùy ch?n quan tr?ng ho?c t? bên trong thu?c tính hi?n th?, ho?c nh?ng thay đ?i không có hi?u l?c ho?c b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không th? lưu thi?t đ?t hi?n th?

L?i này là r?t có th? x?y ra khi máy tính máy tính xách tay c?a b?n đư?c c?u h?nh v?i màn h?nh máy tính xách tay và m?t trong hai màn bên ngoài h?nh (hi?n th? máy tính xách tay + Monitor A) trong khi ? ch? đ? m? r?ng, sau đó b?n c? g?ng đ? thay đ?i c?u h?nh màn h?nh đ? ch? đ? trùng l?p v?i màn h?nh th? hai bên ngoài (hi?n th? máy tính xách tay + màn h?nh B).

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? b? đi?u h?p đ? h?a máy tính xách tay ch? h? tr? hai hi?n th? m?t lúc. Khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh các thi?t đ?t hi?n th? đ? s? d?ng m?t ph?n ba giám sát trên m?t máy tính xách tay h? tr? hai màn h?nh, Windows 7 và Windows 8 s? ki?m tra ph?n c?ng đ? xác nh?n kh? năng tương h?p v? sau, sau đó hi?n th? các thông báo l?i.

Thông tin thêm

Khi b?n đang s? d?ng m?t máy tính xách tay đang ch?y Windows 7 và Windows 8 h? tr? hai màn h?nh, c?u h?nh các thi?t đ?t hi?n th? đ? s? d?ng ch? có hai hi?n th? m?t lúc.

Lưu ?: B?n c?ng có th? ch?n đ? vô hi?u hóa màn h?nh máy tính xách tay, sau đó s? d?ng ch? hai bên ngoài màn h?nh.

Khi thay đ?i t? ch? đ? đ?ng g?i đ? m? r?ng ch? đ?, b?n có th? lưu ? r?ng thông báo l?i này không x?y ra. Thi?t đ?t này đư?c thi?t k? đ? phá v? c?u h?nh ch? đ? sao trư?c khi thay đ?i nó đ? m? r?ng ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 973782 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 8
  • Windows 8 Professional
  • Windows 8 Enterprise
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB973782 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 973782

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com