Water c? 4199 ngư?i s? đư?c thêm vào ki?m soát nhi?u truy v?n c? tôi ưu hoa thay đ?i trư?c đây đư?c th?c hi?n theo nhi?u d?u ki?m v?t c?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 974006 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?t đ?u v?i Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), SQL Server truy v?n b? vi x? l? nhóm đ? thông qua m?t chính sách b?t k? hotfix có ti?m năng có th? ?nh hư?ng đ?n th?c hi?n k? ho?ch c?a m?t truy v?n ph?i đư?c ki?m soát b?i m?t lá c? water. S?a l?i có th? gây ra k?t qu? không chính xác ho?c hư h?ng, ngo?i tr? cho các hotfix b? t?t theo m?c đ?nh, và m?t lá c? water là c?n thi?t đ? cho phép vi?c s?a ch?a. Thay đ?i chính sách này s? giúp tránh b?t ng? thay đ?i đ? th?c hi?n k? ho?ch có th? x?y ra khi m?t hotfix ho?c m?t C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Theo th?i gian đ? có nhi?u b?n s?a l?i, m?i đi?u khi?n v?i m?t lá c? khác nhau water. Đi?u này có th? th?c hi?n x? l? s? c? truy v?n hi?u su?t khó khăn và t?n th?i gian. Đ? c?i thi?n quá bộ x? l? văn b?n s? c?, water c? 4199 ngư?i đ? đư?c b? sung trong Cumulative Update 6 cho SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3), tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008, Cumulative Update 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1), và SQL Server 2008 R2. Này đánh d?u ki?m m?t trong nh?ng d?u ki?m v?t có th? đư?c s? d?ng đ? cho phép t?t c? các b?n s?a l?i trư?c đây đ? đư?c t?o cho b? vi x? l? truy v?n dư?i nhi?u d?u ki?m v?t c?. Ngoài ra, t?t c? các b?n s?a l?i x? l? truy v?n trong tương lai s? đư?c ki?m soát b?ng cách s? d?ng này c? water.

Lưu ?Thay đ?i chính sách này ?nh hư?ng đ?n Microsoft SQL Server 2000 SP3 và phiên b?n m?i nh?t c?a máy ch? SQL.

THÔNG TIN THÊM

Do c?a s? thay đ?i chính sách đ? đ?t b?n s?a l?i x? l? truy v?n theo m?t lá c? d?u ki?m v?t, ngay c? khi b?n đang ch?y v?i m?i nh?t hotfix ho?c tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n không nh?t thi?t ph?i ch?y SQL Server v?i t?t c? các m?i nh?t truy v?n b? vi x? l? s?a đư?c kích ho?t. Các b?n s?a l?i ch? đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng m?t lá c? water. V? v?y, n?u b?n g?p m?t t?nh hu?ng mà trong đó các truy v?n không th?c hi?n như mong đ?i, b?n ph?i đ?u tiên xác cho dù b?n đang g?p m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n ho?c m?t v?n đ? m?i.

Theo th?i gian, nhi?u b?n s?a l?i đ? đư?c phát hành, và t?ng đư?c đi?u khi?n b?i m?t lá c? khác nhau water. Cô l?p m?t truy v?n c? th? cho th?y hành vi không t?i ưu và xác đ?nh cho dù các truy v?n có kh? năng đánh m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n đ? đư?c gi?i quy?t trong m?t hotfix tr? nên khó khăn và t?n th?i gian. Có m?t lá c? d?u ki?m v?t duy nh?t đ? cho phép t?t c? các hotfixes cho phép khách hàng đ? nhanh chóng ki?m tra cho dù h? đang g?p ph?i m?t v?n đ? mà có th? đư?c gi?i quy?t b?i m?t s?a ch?a trư?c có th? đư?c kích ho?t thông qua đánh d?u ki?m d?u ki?m v?t. T?t c? các b?n s?a l?i b? vi x? l? truy v?n trong tương lai s? đư?c ki?m soát b?ng d?u ki?m v?t c? 4199 ngư?i và s? không có m?t lá c? riêng bi?t water đ? cho phép vi?c s?a ch?a riêng r?.

B?n s?a l?i trư?c bây gi? có th? đư?c kích ho?t b?ng d?u ki?m v?t c? 4199 ngư?i là như đư?c hi?n th? trong b?ng này:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bài vi?t Cơ s? tri th?c MicrosoftTheo d?i c?
3185304101
9401284102
9199054103
9203464104
9203474105
9224384106
9238494107
9260244108
9267734109
9337244110
9340654111
9467934115
9508804116
9484454117 ngư?i
9426594119
9539484120
9424444121 ngư?i
9460204122
9482484124 ngư?i
9498544125
9590134126
9535694127
955694
957872
4128
9585474129
9566864131
9580064133
9607704135 *
* Lưu ? Trong SQL Server 2008 R2 phát hành phiên b?n, water c? 4135 vô t?nh đư?c b? qua t? danh sách các lá c? d?u ki?m v?t có th? đư?c đi?u khi?n b?ng - T4199. Nhưng đi?u này đ? đư?c c? đ?nh trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2. V? v?y, cho này xây d?ng và cho SQL Server 2005 và SQL Server 2008 h? tr? các phiên b?n, - T4199 s? đ? đ? cho phép đi?u này và khác water c? đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Tính năng này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6 cho SQL Server 2005 SP3 và tích l?y C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008.

SQL Server 2005

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành Cumulative Update 6 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974648 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2005 trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973601 Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành

SQL Server 2008 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành Cumulative Update 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979065 Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

B?n có th? b?t water c? 4199 ngư?i lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng. C? water này có tác d?ng c?p đ? toàn c?u ho?c phiên h?p c?p. Đ? cho phép d?u ki?m v?t c? 4199 ngư?i, s? d?ng các DBCC TRACEON l?nh ho?c s? d?ng –T 4199 ngư?i như m?t tham s? kh?i đ?ng.

N?u DBCC TRACEON\TRACEOFF đư?c s? d?ng đi?u này không t?o l?i m?t k? ho?ch lưu tr? m?i cho các th? t?c d?ch s?n. K? ho?ch có th? trong b? nh? cache đư?c t?o ra mà không có d?u ki?m v?t c?.

Thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? enable hay disable water c? và l?i gi?i thích c?a toàn c?u và phiên h?p c?p water c?, là các ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2005 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913089 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng m?i và c?i ti?n trong SQL Server 2005 SP3, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 131442
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 974006 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB974006 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:974006

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com