Izmai?as, ko bezsaistes map? veic?t koplietojamaj? fail? .xls form?t?, netiek saglab?tas failu server?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Server 2003 vai Windows XP.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 974070 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties t?l?k aprakst?to situ?ciju.
 • J?s koplietojat failu .xls form?t? un failu .xlsx form?t? bezsaistes map?, kas ir pieejama failu server?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Server 2003 vai Windows XP.
 • Izmantojot programmu Windows Explorer, atverat mapi dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista.
 • J?s redi??jat failu .xls form?t? un p?c tam saglab?jat ?o failu bezsaistes map?.
 • P?c tam atverat ?o failu cit? dator?.
?aj? situ?cij? izmai?as, kas iepriek? tika veiktas fail?, netika saglab?tas.

RISIN?JUMS

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di var?sit atjaunot re?istru, ja rad?sies probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un Microsoft zin??anu b?z? skatiet ?o rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows
Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet labojumfailu, kas ir aprakst?ts t?l?k nor?d?taj? Microsoft zin??anu b?zes (KB) rakst?, un p?c tam iesp?jojiet labojumfailu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lietojiet t?l?k nor?d?to labojumfailu.
  956836 Excel 2007 labojumfailu pakotnes (Excel.msp, Xlconv.msp) apraksts: 2008. gada 26. augusts
 2. Iesp?jojiet labojumfailu pakotni.

  Lai iesp?jotu labojumfailu pakotni autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Lai labotu ?o probl?mu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

  Autom?tisk? labo?ana  Lai labotu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50721


  Piez?mes
  • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisko labo?anu var izmantot ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodas versij?s.
  • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

  P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.  Patst?v?g? labo?ana

  Lai iesp?jotu labojumfailu pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja ir nepiecie?ama administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
  2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  4. Ierakstiet VistaOfflineFilesCompatMode un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz VistaOfflineFilesCompatMode un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  6. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  7. Aizveriet re?istra redaktoru.

  Vai probl?ma ir nov?rsta?

  • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
  • Labpr?t uzklaus?sim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? Attiecas uz.


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 974070 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB974070

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com