Nhng thay i ban a thc hin i vi tp .xls c chia se trong th muc gian tuyn cha c lu trn may chu tp ang chay Windows Server 2003 hoc Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 974070 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban chia se tp .xls va tp .xlsx trong th muc gian tuyn trn may chu tp ang chay Windows Server 2003 hoc Windows XP.
 • Ban m th muc trong Windows Explorer t may tinh ang chay Windows Vista.
 • Ban chinh sa tp .xls va sau o lu tp .xls vao th muc gian tuyn.
 • B?n m? tp t? my tnh khc.
Trong tinh hung nay, ban thy rng nhng thay i i vi tp cha c lu.

GI?I PHP

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
khc phuc s c nay, hay ap dung hotfix c m ta trong bai vit sau trn C s Kin thc Microsoft (KB) ri bt hotfix. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. p d?ng hotfix sau y.
  956836 M ta goi hotfix Excel 2007 (Excel.msp, Xlconv.msp): 26.08.2008
 2. Bt goi hotfix.

  c chung ti bt goi hotfix cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

  Kh?c ph?c s? c? cho ti  ? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


  Khc phuc s c nay
  Microsoft Fix it 50721


  Chu y
  • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
  • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

  Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".  ? ti t? kh?c ph?c s? c?

  bt goi hotfix, hay lam theo cac bc sau:
  1. Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go regedit vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn kim soat Tai khoan Ngi dung
   N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay go m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
  4. Go VistaOfflineFilesCompatMode ri nhn ENTER.
  5. Bm chut phai vao VistaOfflineFilesCompatMode ri bm Sa i.
  6. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.
  7. Thoat khoi Registry Editor.

  Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

  • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
  • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".


Thu?c tnh

ID c?a bi: 974070 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
T? kha:
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB974070

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com