m? l?i 1450 sau khi b?n chuy?n d? li?u b?ng cách s? d?ng giao th?c đư?c đ?t tên theo ?ng gi?a máy tính khách và máy ch? đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 974178 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n có m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista. B?n c?ng có m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista. B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng giao th?c đư?c đ?t tên theo ?ng đ? truy?n d? li?u gi?a máy tính khách và máy ch?. Sau khi liên l?c interprocess (IPC) gi?a các khách hàng máy tính và máy ch? ch?y m?t th?i gian, các ?ng d?ng đư?c h?y b? trên máy tính c?a khách hàng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c l?i m? sau đây:
m? l?i 1450 (ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES)
Khi v?n đ? này x?y ra, giá tr? c?a các Bơi Nonpaged byte hi?u su?t truy c?p Gi? ngày càng tăng. N?u b?n s? d?ng m?t b? nh? công c? giám sát đ? theo d?i các h? bơi b? nh?, b?n th?y r?ng r? b? nh? x?y ra trong h? bơi nonpaged và trong các SmMs t? khóa.


Ngoài ra, n?u b?n nh?n vào d?u ki?m v?t m?ng b?n có th? th?y m?t s? quá nhi?u ph?n ?ng STATUS_INVALID_PARAMETER SMB2 yêu c?u đ? truy v?n thông tin (0x10), l?p = FileNetworkOpenInformation' trên ?ng tên giao ti?p (t?c là ngày samr ho?c srvsvc ?ng), ví d?:

Khách hàng yêu c?u:
Vista khách hàng máy ch? SMB2 SMB2 SMB2:C truy v?n thông tin (0x10), l?p = FileNetworkOpenInformation (34), FID=0xFFFFFFFF003000D5(samr@#90546)

Ph?n ?ng máy ch?:
Ph?c v? SMB2 khách hàng Vista SMB2 SMB2:R - NT Status: System - l?i, m? = (13) STATUS_INVALID_PARAMETER truy v?n thông tin (0x10), File=samr@#90546Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u các máy ch? ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t r? b? nh? trong t?p tin Mrxsmb20.sys. r? b? nh? x?y ra khi m?t truy v?n không th? truy c?p vào m?t ?ng tên.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, áp d?ng các hotfix trên máy.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Quan tr?ng hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m này có th? đư?c li?t kê trên trang "Yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính c?a b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành Windows sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 0. 16XXXWindows VistaRTMĐÔNG Đ?C
  6.0.600 0. 20XXXWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP1ĐÔNG Đ?C
  6.0.600 1. 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 18XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2110958,36818 Tháng tám, 200910:02x 86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.2249979,36018 Tháng tám, 200910:07x 86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2220279,36018 Tháng tám, 200909:50x 86
Mrxsmb.sys6.0.6000.21109102,40018 Tháng tám, 200910:02x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2110979,36018 Tháng tám, 200910:32x 64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22499105,98418 Tháng tám, 200910:04x 64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22202105,98418 Tháng tám, 200909:55x 64
Mrxsmb.sys6.0.6000.21109134,14418 Tháng tám, 200910:32x 64
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22499262,14418 Tháng tám, 200909:51IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22202262,65618 Tháng tám, 200909:56IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:-
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.367 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.694 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.995
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,690
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,701
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.694 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.713 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,422
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.420
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb974178_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.424
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_2556052eb9d0ab2e51aee4209b736ccb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_f3ac975b5585d78c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_35b2a3d45eb4309f6055ebbb97efe660_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_9bdce04ba137ba41.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.043 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4d8419ae62348eb9ec006b01646cf919_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_de72bd0645e722b0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_8987342ea5b4fe95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,960
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_8b0c4b66a32457bd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,960
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_8d4d0c7aa007fd2e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,960
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_7e3dabc86d0c8cc2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,844
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:11
N?n t?ngkhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0ac380bcbe59bc6a24689315ce2eb992_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_cfc063b29c49318a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0dc9f7293a20065f44486fbf989243ec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_738b1ea4045b8da7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cd48871955b93ec2c4272e6733aa2765_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_8f5d5b35ce057dce.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.049
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_e5a5cfb25e126fcb.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,972
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)15:04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_e72ae6ea5b81c8f3.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,972
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_e96ba7fe58656e64.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,972
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21109_none_da5c474c2569fdf8.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,112
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.434 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.375
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.706 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.007 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,702
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.711
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,433
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.706 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.723
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,428
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.432
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinIa64_36d7110910fac943be913dbb689dc626_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_79030a4a10a4afcc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_6cc467f3c57b0b86c484f044521602c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_98151de46e88a3d6.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22499_none_8b0def5ca32260b9.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.966 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)14:04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22202_none_8d4eb070a006062a.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.966 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)13:46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.530
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.706 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.533 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,718
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.426
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb974178_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.434 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng tám, 2009
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IPC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa365590 (VS.85) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đư?ng ?ng đư?c đ?t tên, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa365574 (VS.85) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 974178 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB974178 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 974178

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com