MS09-071: פגיעויות בשירות אימות האינטרנט עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 974318 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-071. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll5.0.2195.734461,20009-Oct-200903:51x86
Rastls.dll5.0.2195.7344101,13609-Oct-200903:51x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.1.2600.363269,63212-Oct-200913:54x86SP2SP2GDR
Rastls.dll5.1.2600.3632112,12812-Oct-200913:54x86SP2SP2GDR
Raschap.dll5.1.2600.363269,63212-Oct-200913:41x86SP2SP2QFE
Rastls.dll5.1.2600.3632113,66412-Oct-200913:41x86SP2SP2QFE
Raschap.dll5.1.2600.588679,87212-Oct-200913:38x86SP3SP3GDR
Rastls.dll5.1.2600.5886149,50412-Oct-200913:38x86SP3SP3GDR
Raschap.dll5.1.2600.588679,87212-Oct-200913:28x86SP3SP3QFE
Rastls.dll5.1.2600.5886150,01612-Oct-200910:58x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600144,38408-Oct-200914:06x64SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600244,73608-Oct-200914:06x64SP2SP2GDR
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:06x86SP2SP2GDR\WOW
Raschap.dll5.2.3790.4600144,38408-Oct-200914:05x64SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600244,73608-Oct-200914:05x64SP2SP2QFE
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:05x86SP2SP2QFE\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:05x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200915:05x86SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200915:05x86SP2SP2GDR
Raschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200915:26x86SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200915:26x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600230,91208-Oct-200914:05IA-64SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600439,29608-Oct-200914:05IA-64SP2SP2GDR
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:05x86SP2SP2GDR\WOW
Raschap.dll5.2.3790.4600230,91208-Oct-200914:00IA-64SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600439,29608-Oct-200914:00IA-64SP2SP2QFE
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:00x86SP2SP2QFE\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:00x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6000.16932274,43207-Oct-200912:47x86
Raschap.dll6.0.6000.21134274,43207-Oct-200912:31x86
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6000.16932232,96007-Oct-200912:47x86
Rastls.dll6.0.6000.21134232,96007-Oct-200912:31x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6000.16932287,74407-Oct-200913:08x64
Raschap.dll6.0.6000.21134287,74407-Oct-200912:57x64
Raschap.dll6.0.6001.18336295,93607-Oct-200912:57x64
Raschap.dll6.0.6001.22536295,93607-Oct-200912:49x64
Rastls.dll6.0.6000.16932267,26407-Oct-200913:08x64
Rastls.dll6.0.6000.21134267,26407-Oct-200912:57x64
Rastls.dll6.0.6001.18336280,57607-Oct-200912:57x64
Rastls.dll6.0.6001.22536280,06407-Oct-200912:49x64
Rastls.dll6.0.6002.18116280,57607-Oct-200912:20x64
Rastls.dll6.0.6002.22240280,57607-Oct-200912:22x64
Raschap.dll6.0.6000.16932274,43207-Oct-200912:47x86
Raschap.dll6.0.6000.21134274,43207-Oct-200912:31x86
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6000.16932232,96007-Oct-200912:47x86
Rastls.dll6.0.6000.21134232,96007-Oct-200912:31x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6001.18336424,44807-Oct-200912:29IA-64
Raschap.dll6.0.6001.22536424,44807-Oct-200912:35IA-64
Rastls.dll6.0.6001.18336553,47207-Oct-200912:29IA-64
Rastls.dll6.0.6001.22536552,96007-Oct-200912:35IA-64
Rastls.dll6.0.6002.18116553,47207-Oct-200911:59IA-64
Rastls.dll6.0.6002.22240552,96007-Oct-200912:07IA-64
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,373
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,767
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,934
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,776
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,222
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,064
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,776
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,771
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,330
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_12f92020d62a1d9fc9f01a99f58e1570_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_775e0d518fbe3f7e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b1fdc84ccae0dc5222c5819825226c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_38d0d796a9a292c0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e2ee7a085a5a376c5ce660a2a7973dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_92f1ad5b0867010d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_65506b3db924ab69491637b93491fd48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_81103b68787dcda0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_70ff2a5659657ec36b817963183cd008_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_e6cec32adac21c06.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_7f5035d1578d94f59cea8160b3a2c3cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_0302016f72afeb44.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_b171b85e633e077ea3d29c1f2f3d4e8c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_e3da8df3da24c973.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_bcba6fd11b79e6d696931ba56bebe420_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c2086341d9cb414.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_c9a420f2cdd27c6872595d467e87bf6b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_3fea7318c4539f5f.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_ca2170b4590bf83fe1cc2eef5d39e735_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_0a77eb81d6c19bda.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_10ba5ae17a3c63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_1145d062935869a5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6a6083ca5313cd52.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6aebf94b6c2fd30c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2e0ed4f527b31827e09d13a1eaa21271_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_765b29d1db2455e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_38c3a4d8ef3a85dca514cd89d57f77ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_01a587da48e4ba76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ac61c4b4c25cb84d5b6ba6f15bd3acb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_059a48b99e6f5b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_642ec8c80fcfb127116caaf0b0dc5825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_ac26c57f5013197d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67484c2d7de890ae4035fe08336d8818_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_a556945ee574b271.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6a84c6db2b24f31b79f70ed17d7cae7e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_5d05badf5f0a62fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_82315e1307d43bb24443f97cfd324a9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_7fdf8bcd05d4b4e3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_871b893a09eac48e4bba793ef284463c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_c09240b68522ded1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_967310a13adc36f045433b07fc14a752_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_a1cb2fa972d4b18e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c06552b358dafe1cd3f56cf9614cfb2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_4fa7d0fb32b4fbfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a37cce29503b6c6198f0ae49f3adee39_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_74a8f99ccff1c1f5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a8ab847e581d5e50b86549441c5af9e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_05db0080e94b14a0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be076125bf52cddf76e9eeb05db485f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_01b57fd0b6bf9a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbc18a19734654658faa4dcd93c1ec32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_2ffc581f0c8ac318.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cdde2f4f1b7f00fb9423154764e7f987_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_0e8471424be17653.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8991a6dbbc87c45d185368922632f9c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_4fa08f0ba835e7dd.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dddaef7565f20cad3b91366eae6d6182_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_2442e534fb43c3b6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd3f81f3d3a5ff0f5d5773d0ebfb808b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_ea4aca173faf638b.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6cd8f6653299d521.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6d646be64bb5dadb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6ec336332fbccb6e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6f4cd4e448da685f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_c67f1f4e0b713e88.manifest
File versionNot Applicable
File size12,971
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_c70a94cf248d4442.manifest
File versionNot Applicable
File size12,971
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_c8695f1c089434d5.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_c8f2fdcd21b1d1c6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_ca6572c205aa4f3e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_cac89e0d1ee5aad1.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,789
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,965
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,808
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,805
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,648
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,379
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,284
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,215
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,807
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,648
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,793
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,356
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_10ba5ae17a3c63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_1145d062935869a5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6a6083ca5313cd52.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6aebf94b6c2fd30c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_11f346a96399f6611c065f51c37dc1af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_31c85a081f5e98df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_209f106911b8b69d625bdb0c0b0f5b72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_af0b037fadc75c12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_45033fd8f3271780939a478cd56b855b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_830f6b331e2a56a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4a5872874f6f3abb03d859ac47d137c7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_3af06510c650dc5f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4ca4ac13a86a528e3fefa7678fe58f02_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_260242248ae11d40.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5e84b904d02e5f9a4dd55b087b77b82_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_0d66b09c3ff4a9dd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_befd70c2290e64c3f7580f1b6a61a6de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_a088e7a2d922e3e5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4e6cfd1100bacfb312a32687ee24f13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_cf02cbb5d475ad52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e441553fc0aa34eb62ca6f686e3a2853_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_c806bd0fa59f0e3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e6d607cd8d79ab0c99bb2f9b3218e73c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_2170d1c43655eb1e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a63ea5775d6334.manifest
File versionNot Applicable
File size8,267
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132fdd56907b0025.manifest
File versionNot Applicable
File size8,267
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4c678e5034cc9b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd6063f6952698c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e487b344d4ae704.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaba67f66864297.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,778
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,798
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,633
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,115
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,041
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,057
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 974318 - Last Review: יום שלישי 15 דצמבר 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB974318

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com