Raksta ID: 974332 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Windows 7 un Windows Server 2008 R2 lietojumprogrammu sader?bas atjaunin?jums ir programmat?ras atjaunin?jums, kas uzlabo sader?bu sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2. Korpor?cija Microsoft regul?ri izdod sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 lietojumprogrammu sader?bas atjaunin?jumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Probl?mu veidi, kas tiek nov?rsti ar lietojumprogrammu sader?bas atjaunin?jumiem

Sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2 m??inot instal?t un palaist noteiktas iepriek??jo versiju sp?les vai lietojumprogrammas, var rasties viens vai vair?ki ??di simptomi:
 • Sp?le, lietojumprogramma vai programmaparat?ra netiek pareizi instal?ta.
 • Sp?le, lietojumprogramma vai programmaparat?ra izraisa sist?mas nestabilit?ti.
 • Sp?les, lietojumprogrammas vai programmaparat?ras prim?r?s funkcijas nedarbojas pareizi.

Lietojumprogrammas, kuru darb?ba main?s p?c ?? atjaunin?juma instal??anas

T?l?k redzamaj? tabul? nor?d?tas lietojumprogrammas, kas pievienotas kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnei. ?aj? tabul? ar? aprakst?ta ?o lietojumprogrammu darb?ba p?c atjaunin?juma instal??anas.

Lietojumprogrammu sader?bas atjaunin?jumi izraisa vair?kas izmai?as sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2. T?l?k nor?d?tas tr?s visbie??k?s izmai?as:
 • Stingr? blo???ana
  Atjaunin?jums lietojumprogrammai piem?ro stingro blo???anu. Stingr? blo???ana ne?auj sist?m? palaist lietojumprogrammu, kas nav sader?ga ar sist?mu Windows 7 un Windows Server 2008.

  Piez?me. Korpor?cija Microsoft ?auj sist?mai Windows piem?rot stingro blo???anu lietojumprogramm?m, ko nav izstr?d?jusi korpor?cija Microsoft, tikai tad, ja tam piekr?t ??s lietojumprogrammas izstr?d?t?js.
 • Nestingr? blo???ana
  Atjaunin?jums lietojumprogrammai piem?ro nestingro blo???anu. Nestingr?s blo???anas gad?jum? j?s sa?emat pazi?ojumu, ja s?k darboties lietojumprogramma, kas nav sader?ga ar sist?mu Windows 7.
 • Atjaunin??ana
  Atjaunin??ana uzlabo lietojumprogrammas funkcionalit?ti sist?m? Windows 7.

2009. gada augusta atjaunin?jum? iek?aut?s lietojumprogrammas

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
LietojumprogrammaDarb?ba p?c atjaunin?juma instal??anas
Alcohol 52%Iesp?jo programmas Alcohol 52% ar sist?mu Windows 7 sader?go versiju funkcionalit?ti.
Altiris un Symantec Virtual Software l?dz versijai 6.1.499.xIzveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu k??das sist?mas Windows jaunin??anas laik?.
ZoomText versijas l?dz 9.18.2Izveido draivera stingro blo???anu, lai nov?rstu k??du.
Dell printeru draiveris (mode?i: V105, V305 un V505)Izveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu instal??anas k??mi.
Trend Micro Internet Security 2007Izveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu k??du sist?mas Windows jaunin??anas laik?.
Trend Micro Internet Security 2008Izveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu k??du sist?mas Windows jaunin??anas laik?.
Trend Micro Internet Security 2009Izveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu k??du sist?mas Windows jaunin??anas laik?.
YiDongFeiXin versija 2.2.x un versija 3.5.xIesp?jo lietojumprogrammas funkcionalit?ti.
PGP Desktop l?dz versijai 9.xIzveido br?din?jumu sader?bas atskait? sist?mas Windows jaunin??anas laik?. Br?din?jums inform? lietot?jus, ka pirms jaunin??anas j?at?ifr? diski, lai sist?mas Windows jaunin??anas laik? nepie?autu potenci?lu k??du.
Trend Micro VirusBuster 2008Izveido jaunin??anas bloku, lai nov?rstu k??das.
Windows Live fotoatt?lu galerijaAtjaunina Windows Live fotoatt?lu galeriju, lai nov?rstu failu piesaistes probl?mu ar programmu Windows Media Player OCX.

Atjaunin??anas inform?cija

?o atjaunin?jumu var ieg?t no Windows atjaunin??anas vai Microsoft lejupiel?des centra.

Windows atjaunin??ana

Lai nekav?joties instal?tu ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu un p?c tam veiciet darb?bas, lai instal?tu visus ieteicamos atjaunin?jumus.

Microsoft lejupiel?des centrs

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows 7 x86 platformas versijas atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows 7 x64 platformas versijas atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 platformas versijas atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Server 2008 R2 Itanium platformas versijas atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas j?restart? dators.

Re?istra inform?cija

Re?istr? izmai?as nav j?veic.

Faila inform?cija

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:57Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:58Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408347,64812-Aug-200906:19x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408135,16812-Aug-200906:19x64
Aclayers.dll6.1.7600.20505347,64812-Aug-200906:28x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505135,16812-Aug-200906:28x64
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:36Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:35Not Applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 Itanium platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:55Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:56Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408548,86412-Aug-200905:03IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408310,78412-Aug-200905:03IA-64
Aclayers.dll6.1.7600.20505548,86412-Aug-200905:00IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505310,78412-Aug-200905:00IA-64
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200916:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200915:58Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 974332 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbsurveynew KB974332

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com