Ban cp nht v tinh n inh va tin cy vao thang 10 nm 2009 cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2 a co sn.

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 974431 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Thng tin v? B?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t ny nng cao tnh ?n ?nh v ? tin c?y c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2. Ban cp nht a c phat hanh vao thang 10 nm 2009.

? ci ?t phin b?n ng c?a b?n c?p nh?t ny, b?n ph?i bi?t r? b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 7 hay Windows Server 2008 R2.

Chu y Windows Server 2008 R2 chi co sn cho h iu hanh 64 bit.

N?u b?n khng ch?c ch?n b?n ang ch?y phin b?n no c?a Windows ho?c l phin b?n 32 bit hay 64 bit, h?y xem ph?n "Cch xc ?nh b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows".

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Windows 7, phin b?n 32 bit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xung
T?i xu?ng gi B?n c?p nh?t cho Windows 7 (KB974431) ngay by gi?.
Windows 7, phin b?n 64 bit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xung
T?i xu?ng gi B?n c?p nh?t cho Windows 7 dnh cho H? th?ng d?a trn x64 (KB974431) ngay by gi?.
Windows Server 2008 R2, phin b?n 64 bit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xung
T?i xu?ng gi B?n c?p nh?t cho Windows Server 2008 R2 dnh cho H? th?ng d?a trn x64 (KB974431) ngay by gi?.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Cch xc ?nh b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows

? xc ?nh b?n ang ch?y phin b?n no c?a Windows, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?m B?t u, b?m chu?t ph?i vo My tnh, r?i b?m Thuc tinh.
 2. M?t c?a s? s? xu?t hi?n v b?n c th? xem thng tin c b?n v? my tnh c?a m?nh. Trong thng tin Lo?i H? th?ng trong ph?n H? th?ng, b?n c th? th?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 ?c li?t k.

Thng tin dnh cho ng?i dng chuyn su v chuyn gia CNTT

Hi?n ? c b?n c?p nh?t ? gi?i quy?t cc v?n ? ?nh h?ng ?n m?t s? my tnh ang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Cc v?n ? ny ?c bo co b?i khch hng s? d?ng d?ch v? Bo co L?i ho?c D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft.

Cc s? c? ? ?c v l?i

B?n c?p nh?t ny nng cao tnh ?n ?nh v ? tin c?y c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2 trong nhi?u k?ch b?n khc nhau. B?n c?p nh?t ngy gi?i quy?t cc v?n ? sau:
 • Khi b?n xem t?p PDF ?c t?o b?ng cch s? d?ng ti li?u h thng Microsoft Office 2007, t?p PDF ?c hi?n th? ng trn mn h?nh. Tuy nhin, ti li?u s? b? m?t m?t s? k? t? khi in ra. S? c? ny x?y ra ? phng ch?, ch?ng h?n nh Calibri, Cambria, Courier New ho?c Gabriola trong cc t? h?p k? t? nh "fi," "ti," "fl" v cc t? h?p ch? khc th?ng hi?n th? thnh ch? ghp.
 • Trong m?t s? k?ch b?n nh?t ?nh, thng bo H? th?ng C?nh bo Kh?n c?p (EAS) khng t? ?ng tng thch v?i knh ph h?p trong Windows Media Center.
 • B?n k?t n?i mn h?nh th? c?p vo my tnh ang ch?y Windows 7. Khi my tnh thot kh?i ch? ? ng? ng, mn h?nh en s? ?c hi?n th?.
 • Trong m?t s? k?ch b?n nh?t ?nh, thi?t l?p thng tin ch?n on Chng tr?nh Tr?i nghi?m Khch hng (CEIP) ?c thi?t l?p c?u h?nh khng ng cho Windows Explorer. Ch? nh?ng ng?i dng ng k? tham gia CEIP c?a Windows 7 CEIP m?i b? ?nh h?ng b?i ph?n ny c?a b?n c?p nh?t. B?n c?p nh?t ny gi?i h?n thng tin ch?n on m CEIP c th? thu th?p.
 • B?n s? d?ng my tnh d?a trn x86 khng kch ho?t ch? ? M? r?ng ?a ch? V?t l? (PAE) sang ch? ? ng? ng. Tuy nhin, my tnh khng chuy?n sang ng ch? ? ng? ng. Khi b?n c? g?ng a my tnh thot kh?i ch? ? ng? ng, m?t mn h?nh en s? ?c hi?n th?. S? c? ny khng ?nh h?ng ?n my tnh d?a trn x64 ho?c d?a vo Itanium ho?c my tnh c kch ho?t tnh nng Ngn c?n Th?c thi D? li?u (DEP).
 • S? c? ? Windows 7 ?nh h?ng ?n vi?c pht l?i m?t s? t?p a phng ti?n nh?t ?nh trong Windows Media Player khi Windows Media Player ?c kh?i ?ng t? Windows Internet Explorer. Ch? nh?ng ng?i dng c lin k?t a phng ti?n b? thay ?i khng ng m?i b? ?nh h?ng b?i ph?n ny c?a b?n c?p nh?t.
 • Trn my tnh ang ch?y Windows 7, b?n s? d?ng Internet Explorer ? m? trang Web ng k? ch?ng ch? v ? ci ?t ch?ng ch? th?c th? cu?i. Tuy nhin, ci ?t th?t b?i. S? c? ny x?y ra n?u chu?i ch?ng ch? cho ch?ng ch? m?i khng th? xy d?ng ?c ho?c n?u c quan ch?ng nh?n g?c (CA) cha ?c ci ?t trong Trusted Roots trn my tnh ny.

THNG TIN THM

Thng tin cp nht

iu kin tin quyt

Khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t b?n c?p nh?t ny.

Yu c?u kh?i ?ng l?i

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

Thng tin thay th? b?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t ny khng thay th? b?t k? b?n c?p nh?t hay hotfix no c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Thng tin v tp

Phin b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
Cc ghi ch v? thng tin t?p c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
 • Cc t?p p d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, b?n g?c (RTM, SPn) v chi nhnh d?ch v? (LDR, GDR) c th? ?c xc ?nh b?ng cch ki?m tra cc s? phin b?n t?p ?c tr?nh by trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.7600.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhnh d?ch v? GDR ch? ch?a cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i ? gi?i quy?t cc s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cc t?p MUM v MANIFEST v cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t lin quan (.cat) files ?u quan tr?ng cho vi?c duy tr? tr?ng thi c?a c?u ph?n ?c c?p nh?t. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200905:55Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200906:13Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86
T2embed.dll6.1.7600.16402108,54430-Jul-200916:29x86
T2embed.dll6.1.7600.20498108,54430-Jul-200916:29x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406721,40807-Aug-200904:29x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503721,40807-Aug-200904:12x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200907:16Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:02Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.164181,320,96003-Sep-200907:04x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.205201,320,96002-Sep-200907:01x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410139,26418-Aug-200905:53x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508139,26418-Aug-200908:44x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:35Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,868,22403-Aug-200906:17x64Not Applicable
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:41Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,868,22403-Aug-200906:19x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.16402148,48030-Jul-200920:51x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20498148,48030-Jul-200920:11x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.16402100,86430-Jul-200920:51x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.20498100,86430-Jul-200920:11x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406975,36007-Aug-200904:44x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503975,36007-Aug-200904:39x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.1641514,629,37629-Aug-200907:53x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.16415167,42429-Aug-200907:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,92029-Aug-200907:45x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:13Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.2051814,629,37629-Aug-200908:52x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.20518167,42429-Aug-200908:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,92029-Aug-200908:44x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200909:06Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164181,975,29603-Sep-200907:36x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205201,975,29602-Sep-200907:27x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410114,68818-Aug-200906:45x86Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508114,68818-Aug-200906:37x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86WOW
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
T2embed.dll6.1.7600.16421299,52011-Sep-200904:55IA-64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20525299,52011-Sep-200905:01IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164213,849,72811-Sep-200904:52IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16421112,12811-Sep-200904:50IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205253,849,72811-Sep-200904:57IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.20525112,12811-Sep-200904:55IA-64Not Applicable

Thng tin tp b sung cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Thng tin tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,83010-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,89710-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,03910-Sep-200921:44Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_69569d7fede907be.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_69f30c8706f7564f.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_5b44c087cdc549ed.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:38Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_5be12f8ee6d3987e.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:21Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_51e07e31dad00878.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:20Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_526619d4f3f142e6.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_b5e9f9d280092f0e.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200920:15Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_b6184727996a6534.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200917:16Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_a9fcef03bb9bc457.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_aa2b3c58d4fcfa7d.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_abf67052449e91e3.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_ac7d0c3f5dbee5a8.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_0b8bca9cb0348896.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_0c186845c94f7465.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_f3bbbf4defbefb1d.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_f43289dd08ebec20.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8cc87e1a25f82b29.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200906:15Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8d64ed213f0679ba.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200917:17Not Applicable
Thng tin t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_adff19b5932d79ae.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_ae84b558ac4eb41c.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_120895563866a044.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200922:12Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_1236e2ab51c7d66a.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200920:56Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_061b8a8773f9358d.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_0649d7dc8d5a6bb3.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_08150bd5fcfc0319.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_089ba7c3161c56de.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_67aa66206891f9cc.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_683703c981ace59b.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_4fda5ad1a81c6c53.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_50512560c1495d56.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_e8e7199dde559c5f.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:47Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_e98388a4f763eaf0.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:20Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,01210-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,11510-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,68510-Sep-200921:44Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_b853c407c78e3ba9.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200910:50Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_b8d95faae0af7617.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200911:00Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_107034d9a859f788.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_109e822ec1bb2dae.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_71ff10729cf2bbc7.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_728bae1bb60da796.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable

VN CN TR GIUP?

Nu bai vit nay khng tra li c cu hoi cua ban, hay bm nut nay t cu hoi cho cac thanh vin cng ng khac tai Microsoft Cu tra li:

t Cu hoi
Thu?c tnh

ID c?a bi: 974431 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? kha:
atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB974431

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com