M?t ho?c nhi?u máy ch? qu?n l? và các thi?t b? qu?n l? m? đi trong ho?t đ?ng bàn đi?u khi?n qu?n lí c?a ngư?i qu?n l? ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 975057 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trong m?t môi trư?ng Microsoft System Center Operations Manager, các m?t ho?c nhi?u qu?n l? Server máy ch? lưu tr? các vai tr? sau đây, cùng v?i nh?ng máy ch? qu?n l? qu?n l? thi?t b?, có th? xu?t hi?n dimmed ho?c chuy?n sang màu xám trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng:
 • Máy ch? qu?n l? g?c
 • Qu?n l? Server
 • Máy ch? c?ng
 • Đ?i l?
Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây kí nh?p kí nh?p qu?n l? ho?t đ?ng trên các máy tính này:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n Source: Tây B?c
S? ki?n th? lo?i: Qu?n l? giao d?ch
ID s? ki?n: 623
Mô t?: HealthService)<PID></PID>) Các phiên b?n lưu tr? ví d? <instance></instance> ("<name></name>") đ? đ?t t?i kích thư?c t?i đa c?a <value></value>MB. Nó có kh? năng r?ng m?t giao d?ch dài ch?y ngăn ng?a d?n d?p các phiên b?n c?a hàng và gây ra nó đ? xây d?ng trong kích thư?c. B?n C?p Nh?t s? b? t? ch?i cho đ?n khi giao d?ch dài ch?y đ? đư?c hoàn toàn cam k?t ho?c ngư?c l?i. Có th? dài ch?y giao d?ch:
SessionId: <value></value>
Phiên-b?i c?nh: <value></value>
Phiên-b?i c?nh ThreadId: <value></value>.
D?n:<value></value>

Lưu ? S? ki?n này có th? báo cáo các v?n đ? v?i các quy tr?nh qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh khác, tùy thu?c vào vai tr? b? ?nh hư?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này thư?ng x?y ra trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng qu?n l? l?n mà trong đó m?t máy ch? qu?n l? ho?c m?t máy tính đ?i l? đang qu?n l? nhi?u công vi?c. T?nh h?nh này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Nhi?u qu?n l? gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Máy ch? qu?n l? ho?c m?t đ?i l? đóng vai tr? như là m?t proxy cho nhi?u thi?t b?.
Các b?n ghi d?ch v? ho?t đ?ng qu?n l? y t? lưu tr? h? sơ c?a các giao d?ch không đư?c hoàn t?t trong m?t cái g? đó g?i là "Phiên b?n lưu tr?." Các c?a hàng Phiên b?n cho phép các m? r?ng lưu tr? công c? (Tây Nam) đ? theo d?i và qu?n l? các giao d?ch hi?n t?i. Phiên b?n c?a hàng có m?t danh sách các ho?t đ?ng đư?c th?c hi?n b?i các giao d?ch ho?t đ?ng đư?c duy tr? b?i các b?n ghi d?ch v? HealthService. Danh sách này là m?t danh sách trong b? nh? c?a s? s?a đ?i đư?c th?c hi?n cho b? máy cơ s? d? li?u lưu tr? HealthService. Đó là m?t kích thư?c m?c đ?nh t?i ưu hóa cho m?t cài đ?t chuyên bi?t đi?n h?nh c?a m?i vai tr? ho?t đ?ng qu?n l?. Tuy nhiên, kích thư?c m?c đ?nh có th? không đ? cho m?t s? ho?t đ?ng qu?n l? môi trư?ng.

Gi?i pháp

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? gi?i quy?t v?n đ?, áp d?ng ki?m nh?p sau thi?t l?p trên máy tính mà máy ch? lưu tr? các vai tr? b? ?nh hư?ng:
Subkey:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters
Lo?i:REG_DWORD
Tên:Kiên tr? phiên b?n c?a hàng t?i đa
Giá tr?:S? 16-kilobyte trang
Cơ s?:Th?p phân
Kích c? m?c đ?nh c?a các c?a hàng Phiên b?n ph? thu?c vào vai tr? qu?n l? ho?t đ?ng và đư?c đ?nh ngh?a là s? lư?ng các trang 16-kilobyte phân b? trong b? nh?. giá tr? m?c đ?nh là như sau:
 • Đ?i l? (máy tr?m đi?u hành h? th?ng): 640 (10 MB)
 • Đ?i l? (h? th?ng đi?u hành máy ch?): 1920 (30 Megabyte)
 • Qu?n l? Server: 5120 (80 MB)
N?u b?n g?p v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n thi?t l?p kích thư?c lưu tr? Phiên b?n tăng g?p đôi kích c? m?c đ?nh c?a nó. Ví d?, n?u b?n đ?t kích thư?c lưu tr? Phiên b?n trên máy tính ch? m?t vai tr? qu?n l? máy ch?, thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p đ? 10240 (th?p phân).

Sau khi b?n áp d?ng nh?ng thay đ?i registry, kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? HealthService.

Ghi chú
 • M?t phiên b?n l?n hơn kích thư?c c?a hàng yêu c?u thêm b? nh? đ? đư?c phân b?.
 • N?u HealthService đang ch?y r?t nhi?u công vi?c, giá tr? ki?m nh?p này ph?i đư?c đ?t ngay c? l?n hơn kích thư?c đư?c đ? ngh?.
 • Đ?i v?i các v?n đ? khác mà m?t s? trong nh?ng tri?u ch?ng này là tương t? như xem Kh?c ph?c s? c? màu xám đ?i l? k? trong h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 975057 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB975057 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 975057

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com