K??das zi?ojums p?c atjaunin?juma 973879: "Stop k??das kods 0x0000007e" vai "Stop k??das kodu 0x00000050"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975070 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

P?c atjaunin?juma 973879 dator?, kur? darbojas x64 versija Windows Vista vai Windows Server 2008, var sa?emt "Stop 0x0000007e" vai k??das zi?ojums "Stop 0x00000050" 10 min??u laik? p?c sist?mas starta.

Risin?jums

Ja esat jau uzlicis ?is atjaunin?jums, un ??s probl?mas ir radu??s, iesak?m instal?t jaun?ko versiju, ?o atjaunin?jumu. To var izdar?t ?aj? Microsoft vietn?:
http://www.update.microsoft.com.
Kad j?s apmekl?jat ?o vietni, 973879 atjaunin?jums tiks instal?ts autom?tiski.

Turkl?t Microsoft ar? ir veicis ?o atjaunin?jumu pieejama Microsoft Download Center. Lai lejupiel?d?tu ?o atjaunin?jumu no Microsoft Download Center, noklik??iniet uz download saiti ?aj? sada?? attiec?gi j?su oper?t?jsist?mai.

Windows Vista 64 bitu versijas

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Vista atjaunin?juma x 64 bitu skait?o?anas b?zes veidot?m sist?m?m (KB973879) pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Windows Server 2008, 64 bitu versijas

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?jumu, Windows Server 2008 x64 Edition (KB973879) pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu 973879, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
973879Tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Stop 0x0000003E", m??inot instal?t Windows Vista Service Pack 2 vai Windows Server 2008 Service Pack 2, dator?, kur? ir noteiktas vair?kiem procesoriem

VAI JOPROJ?M NEPIECIE?AMA PAL?DZ?BA?

Ja ?aj? pant? nav atbild?t uz j?su jaut?jumu, noklik??iniet uz ??s pogas, lai citiem sabiedr?bas locek?iem, Microsoft Community uzdot savu jaut?jumu:
Uzdot jaut?jumu
Rekviz?ti

Raksta ID: 975070 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 24. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB975070 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 975070

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com